Predstavenie Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM)

IOM je medzinárodná medzivládna organizácia, ktorá vznikla v roku 1951 v Ženeve. Pôvodným poslaním IOM bolo pomôcť množstvu presídlených ľudí a utečencov, ktorí sa po vojne ocitli mimo svojich domovov v rôznych európskych krajinách. V priebehu desaťročí po druhej svetovej vojne postupne došlo k významnému nárastu počtu migrantov a migrácia sa stala jednou z najvýznamnejších sociálnych otázok, ktoré ovplyvňujú moderné spoločnosti. V súvislosti s tým sa postupne rozrástlo aj spektrum činnosti IOM a v súčasnosti sa organizácia venuje rôznym oblastiam manažmentu migrácie na celom svete. V roku 2011 si IOM pripomenula 60. výročie svojej činnosti, počas ktorých asistovala viac ako 14 miliónom migrantov a stala sa kľúčovou medzinárodnou agentúrou v oblasti manažmentu migrácie vo svete.

Na Slovensku IOM pôsobí od roku 1996, kedy bola podpísaná Dohoda medzi vládou SR a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, na základe ktorej vznikol úrad IOM v Bratislave. V roku 2000 vznikla pobočka úradu v Košiciach. Hlavné oblasti činnosti IOM na Slovensku sú asistované dobrovoľné návraty, integrácia migrantov, prevencia obchodovania s ľuďmi a pomoc obchodovaným osobám, aktivity v oblasti presídľovania migrantov a koordinácia aktivít Európskej migračnej siete.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom: za 19 rokov našej činnosti v SR sme pomohli 1 500 migrantom vrátiť sa bezpečne a dôstojne do krajiny pôvodu, Migračné informačné centrum IOM poskytlo integračné poradenstvo viac ako 9 700 klientom a ich rodinám, ktorí sa na nás obrátili so žiadosťou o informácie a pomoc v otázkach pobytu a integrácie na Slovensku a asistovali sme pri návrate a sociálnej reintegrácii takmer 140 obetiam obchodovania s ľuďmi. Informácie a skúsenosti, ktoré získavame v rámci priamej podpory migrantov, využívame na budovanie kapacít kľúčových aktérov v oblasti migrácie, na zvyšovanie povedomia o migrácii a integrácii migrantov a realizáciu výskumov.

Činnosť IOM je financovaná výhradne prostredníctvom projektov. IOM ďakuje Európskej komisii, Ministerstvu vnútra SR a Vláde Spojených štátov amerických, ktoré sú v súčasnosti hlavnými donormi IOM v SR.