Newsletter

    Aktuálne číslo:
  • Newsletter IOM Slovensko 2/2017

Publikácie

Integrácia migrantov

Leták s výsledkami práce Migračného informačného centra IOM za obdobie 2006 – 2016 a službami pre štátnych príslušníkov z krajín mimo Európskej únie, ktorí žijú alebo chcú žiť na Slovensku.

 

V novembri 2012 sa na rôznych miestach Európy stretlo vyše 400 domácich rodín a rodín migrantov. Vybrané stretnutia rodín boli filmované a z týchto záberov a z verejných ankiet medzi ľuďmi o ich postojoch k migrantom a migrácii vznikol spoločný film Next Door Family, ktorý predstavuje súžitie majoritných spoločností a migrantov v Belgicku, Českej republike, Maďarsku, na Malte, v Taliansku, Španielsku a na Slovensku. České titulky.

 

Film poukazuje na názory obyvateľov SR o migrantoch a prostredníctvom konkrétnych príbehov osobných príbehov palestínskeho lekára, kvetinárky z Ukrajiny a podnikateľa z Vietnamu a podložených údajov predstavuje život migrantov a realitu o migrácii na Slovensku.

 

Materiál poskytuje flexibilný a užívateľsky prístupný materiál s podloženými informáciami, s aktivitami a odkazmi na ďalšie zdroje, s ktorými môžete jednoducho a zaujímavou formou pripraviť a začleniť tému migrácie a integrácie migrantov do vyučovania na školách, do vzdelávania odborníkov rôznych inštitúcií a organizácií pracujúcich s migrantmi a do prezentácie týchto tém na verejnosti.

 

Výsledky výskumu IOM o skúsenostiach migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím a zneužívaním v kontexte verejného priestoru, domáceho násilia a násilia na pracovisku. Informácie dopĺňa prehľad a charakteristika najväčších migrantských skupín migrantov na Slovensku, hodnotenie existujúcej legislatívy, politiky a praxe v oblasti násilia, porovnanie a dobrá prax zo zahraničia a odporúčania pre inštitúcie, prax a politiky.

 

Učebná pomôcka o migrácii a azyle v EÚ pre pedagogických pracovníkov, ktorá ponúka učebné podklady pre žiakov o  otázkach migrácie a azylu. Slovenský jazyk.

 

Referenčný zdroj štruktúrovaných údajov pre odbornú verejnosť s cieľom zmapovať vývojové trendy zahraničnej migrácie v Slovenskej republike po jej vstupe do Európskej únie. Publikácia obsahuje komplexné, aktuálne a analyticky spracované informácie pre všetkých zainteresovaných aktérov na poli zahraničnej migrácie, ktoré napomôžu pri tvorbe migračných politík SR. Slovenský jazyk.

 

Publikácia ponúka analýzu situácie v oblasti integrácie migrantov do slovenskej spoločnosti a  odborné odporúčania na jej systematické zlepšovanie. Odporúčania vychádzajú najmä zo skúseností z dva a pol ročného pôsobenia Migračného informačného centra IOM, a taktiež riadených rozhovorov s predstaviteľmi relevantných štátnych i neštátnych inštitúcií. Slovenský jazyk.

 

Publikácia skúmajúca postoje slovenskej verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii. Použité výskumné metódy umožnili spoznať názory populácie Slovenska na cudzincov a otázky migrácie, bližšie pomenovať obavy z migrácie, očakávania vo vzťahu k vláde a štátnej správe, ale aj odhaliť kultúrne pozadie postojov vo vzťahu k cudzincom a migrácii. Slovenský jazyk.

 

Publikácia s výstupmi rovnomenného projektu poskytuje prehľad systémov sociálnej a kultúrnej orientácie migrantov vo  vybraných krajínách  EÚ a odporúčania v tejto oblasti pre Slovenskú republiku. Slovenský jazyk.

 

Zborník ku konferencii Národný dialóg o integrácii. Cieľom konferencie  bolo poskytnúť priestor na vzájomnú výmenu skúseností a dobrej praxe medzi vybranými členskými štátmi Európskej únie a navrhnúť odporúčania v konkrétnych oblastiach integrácie cudzincov na Slovensku. Slovenský jazyk.

 

Zborník projektu s výberom z podkladov, publikácií, štúdií a materiálov získaných na jednotlivých stretnutiach v rámci študijných ciest a počas workshopov projektu budovania expertízy aktérov na poli integrácie. Slovenský jazyk.

 

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM, ktorá ponúkajú migrantom základnú orientáciu pred príchodom na Slovensko a prvých  krokov v novej krajine. Nájdete tu praktické rady a dôležité upozornenia na povinnosti, ktoré vyplývajú z právneho poriadku Slovenskej republiky. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom a ruskomm jazyku.

 

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM s informáciami o vstupe na územie Slovenskej republiky a získaní alebo predĺžení povolenia na pobyt v Slovenskej republike. Nájdete tu tiež praktické rady a dôležité upozornenia na povinnosti cudzincov vyžadované zákonom upravujúcim pobyt cudzincov na Slovensku. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku. Verzia brožúry: 2014.

 

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM o nadobúdaní štátneho občianstva Slovenskej republiky. Nájdete tu praktické rady a dôležité upozornenia na povinnosti, ktoré vám po získaní slovenského občianstva vyplývajú z právneho poriadku Slovenskej republiky. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku.

 

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM poskytuje prehľad informácií o podmienkach zamestnávania cudzincov na Slovensku. Nájdete tu praktické rady a dôležité upozornenia na povinnosti, ktoré vám vyplývajú z právneho poriadku Slovenskej republiky po dobu trvania vášho zamestnania na Slovensku. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku.

 

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM s informáciami o podmienkach uzatvárania manželstva cudzinca so štátnym občanom Slovenskej republiky a medzi cudzincami navzájom. Nájdete v nej praktické rady a dôležité upozornenia na prekážky s ktorými sa pri uzatváraní manželstva na Slovensku môžete stretnúť, ako aj na povinnosti, ktoré vám vyplývajú z právneho poriadku Slovenskej republiky po uzavretí manželstva. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku.

 

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM ponúka prehľad informácií o podmienkach živnostenského podnikania cudzincov na Slovensku. Nájdete tu praktické rady a dôležité upozornenia na povinnosti, ktoré vyplývajú z právneho poriadku Slovenskej republiky počas obdobia prevádzkovania živnosti na Slovensku. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku.

 

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM poskytujúca  odpovede na základné otázky týkajúce sa pobytu a zamestnania cudzincov na území Slovenskej republiky. Brožúra obsahuje prehľad práv a povinností, praktické rady aj dôležité upozornenia súvisiace s prechodným a trvalým pobytom, podmienkami práce, so získaním povolenia na zamestnanie, modrej karty a s narodením dieťaťa na Slovensku. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku.

 

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM o možnostiach a  podmienkach sociálneho zabezpečenia cudzincov na Slovensku. Brožúra sa primárne venuje sociálnemu poisteniu cudzincov z tretích krajín, tzn. krajín, ktoré nie sú členskými krajinami Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku.

 

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM s kontaktmi na štátne a samosprávne orgány a mimovládne a neziskové organizácie na území Slovenska, s ktorými prichádzajú cudzinci najčastejšie do kontaktu. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku.

 

Multijazyčný informačný leták o aktivitách a službách Migračného informačného centra IOM.

 

Tréningová príručka pre opatrovníkov a sociálnych pracovníkov pracujúcich s maloletými žiadateľmi o azyl bez sprievodu. Slovenská verzia.

 

Správa dokumentuje skúsenosti a názory máloletých žiadateľov o azyl bez sprievodu a bývalých máloletých žiadateľov o azyl bez sprievodu s asistenciou a ochranou, ktorá im bola poskytnutá vo vybraných desiatich štátoch Európskej únie. Anglická verzia.

 

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie

Pán Minh opustil rodný Vietnam v roku 2008, kedy prišiel na Slovensko legálne za prácou a zamestnal sa vo fabrike. Za sprostredkovanie práce sa zadlžil a keď podnik pre ekonomickú krízu zatvorili, ocitol sa v bezvýchodiskovej situácii a bez peňazí na cestu domov. IOM mu uhradila náklady na návrat domov a poskytla ďalšiu podporu. Vďaka nej mohol začať hospodáriť a dnes si na živobytie aj so ženou zarábajú najmä chovom hydiny a pestovaním ovocia, ktoré predávajú na trhu.

 

Pán Xuan Quynh strávil na Slovensku viac ako štyri roky. V krajine nemal legálny pobyt. IOM mu pomohla pri návrate domov do Vietnamu a poskytla mu tiež podporu, ktorú využil na rozšírenie obchodu s telefónmi. Príjem z obchodu postačuje na živobytie celej rodiny. Vďaka tejto pomoci môže Xuan Quynh žiť aj pracovať v kruhu svojich najbližších.

 

Pani My opustila svoj rodný Vietnam a vycestovala do Ruska pomôcť svojej sestre. Žila nejaký čas v Moskve, kde pracovala vo fabrike na textil. Sesternica ju zavolala pracovať na Slovensko a sľúbila je vyšší plat. Pani My prekročila slovenskú hranicu nelegálne. Bez dokumentov a podpory rodiny zažila ťažký život. S pomocou IOM sa jej bezpečne podarilo vrátiť do rodnej krajiny. Po návrate jej IOM pomohla s dočasným ubytovaním, aby mala prvé mesiace vo Vietname kde bývať.

 

Pán Vitalie odišiel za prácou na Slovensko. Žil tu dva mesiace ilegálne, nemohol si nájsť prácu a rozhodol sa pre návrat domov, s ktorým mu pomohla IOM. Po návrate mu IOM poskytla podporu, s ktorou mohol rozšíriť rodinnú farmu na pestovanie sadeníc ovocných stromov. Sadenice čerešní, hrušiek a jabloní predáva na trhu v Kišiňove. Pomoc od IOM umožnila Vitalieovi a jeho rodine získať dôležitý zdroj príjmov a žiť dôstojný život.

 

Pani Alexandra pochádza z Moldavska. Na Slovensku žila a pracovala nelegálne 13 rokov, keď ju zaistila polícia a čakala ju deportácia späť do Moldavska. IOM jej pomohla vrátiť sa domov a poskytla jej pomoc aj po návrate domov. IOM jej zabezpečila stavebný materiál, takže pani Alexandra si mohla opraviť zničený a neobývateľný rodičovský dom, aby mala kde žiť.

 

Brožúra s informáciami o asistovaných dobrovoľných návratoch IOM (slovenský, anglický, vietnamský, čínsky, ruský a arabský jazyk).

 

Informačný plagát programu asistovaných dobrovoľných návratov IOM.

 

Brožúra s informáciami o reintegračnej pomoci, ktorú IOM poskytuje migrantom po návrate do svojej krajiny (slovenský, anglický, vietnamský, čínsky, ruský a arabský jazyk).

 

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

Stručný manuál predstavuje mobilnú aplikáciu IOM a ponúka návod, ako ju využiť vo vzdelávaní o obchodovaní s ľuďmi a ako informovať mladých ľudí o bezpečnom cestovaní. Manuál aj aplikácia sú v piatich jazykoch: slovenčine, češtine, poľštine, maďarčine a angličtine. Aplikácia je voľne dostupná v Google Play a App Store a na webovej stránke IOM www.safe.iom.sk.

 

Manuál je praktickou pomôckou pre pracovníkov, ktorí sa vo svojej praxi stretávajú s potenciálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi. Manuál obsahuje prehľad o problematike obchodovania s ľuďmi a skupinové aktivity, pomocou ktorých možu učitelia, preventisti, lektori a ďalší odborníci pripraviť účinné informačné stretnutia či vzdelávanie o rizikách obchodovania s ľuďmi, poskytnúť rady, ako bezpečne vycestovať a pracovať v zahraničí, a odporúčania, ako sa nestať obeťou obchodníkov s ľuďmi.

 

Publikácia prostredníctvom posilnenia znalostí relevantných odborníkov  v téme obchodovania s ľuďmi  napomáha k realizácii individuálnej alebo skupinovej prevencie, identifikácii obetí a v neposlednom rade k efektívnej spolupráci zainteresovaných subjektov pri zaradení obete do referenčnej siete pomoci.  Zostavila a spracovala Katarína Kubovičová, IOM Bratislava. Slovenský jazyk.

 

Publikácia sa zameriava na včasnú identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi medzi migrantmi a žiadateľmi o azyl v Slovenskej republike. Oboznamuje s najnovšími medzinárodne používanými postupmi v oblasti identifikácie a základnej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi v kontexte migrácie tak, že poskytuje konkrétne praktické nástroje ako identifikovať, zaobchádzať a následne referovať obete – migrantov do systému starostlivosti o ne. Zostavil tím pracovníkov oddelenia proti obchodovaniu s ľuďmi IOM Bratislava. Slovenský jazyk.

 

Brožúra zameraná na predchádzanie rizík spojených s prácou v zahraničí. Slovenský jazyk.

 

Brožúra zameraná na predchádzanie rizík spojených s prácou v zahraničí. Slovenský jazyk.

 

Prevenčná brožúra určená pre ľudí, ktorí plánujú vycestovať do zahraničia za prácou. Poskytuje základné informácie o obchodovaní s ľuďmi, užitočné rady pred cestou a počas pobytu v zahraničí a tiež dôležité kontakty na pomáhajúce organizácie a veľvyslanectvá. Zostavil tím pracovníkov IOM z oddelenia proti obchodovaniu s ľuďmi. Slovenská verzia (aktualizácia: marec 2016).

Pozrite si tiež informácie o bezpečnom cestovaní a práci v zahraničí aj na webovej stránke IOM: www.bezpecnecestovanie.iom.sk.

 

TV spot k prevencii obchodovaniu s ľuďmi s propagáciou Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi so zameraním na obchodovanie so ženami. Slovenský jazyk.

 

TV spot k prevencii obchodovaniu s ľuďmi s propagáciou Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi so zameraním na obchodovanie  s mužmi. Slovenský jazyk.

 

Dokumentárny film s názvom 0800 800 818 zobrazuje aktuálne trendy v obchodovaní s ľuďmi – slovenskými obeťami v zahraničí. Prostredníctvom štyroch reálnych príbehov nehovorí len o nútenej prostitúcii, ale aj o nútenej práci či nútenom žobraní. Cieľom filmu je poskytnúť preventívne informácie a predstaviť možnosti pomoci mužom a ženám, ktorí sa mohli stať obeťami tohto trestného činu. Dokument vytvorila IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu v spolupráci s režisérom Marcelom Pázmanom. Vznikol s finančnou podporu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Veľvyslanectva Holandského kráľovstva a Audiovizuálneho fondu. Slovenský jazyk, anglické titulky.

 

Film predstavuje problematiku obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Bol nakrútený v roku 2003 - v čase, keď jednoznačná väčšina obetí obchodovania s ľuďmi, ktorí pochádzali zo Slovenska, bola nútená práve k prostitúcii. Aj keď v súčasnosti sú na vzostupe tiež iné formy obchodovania s ľuďmi, sexuálne vykorisťovanie zostáva stále aktuálnym problémom.

 

Brožúra obsahuje samoidentifikačné otázky indikujúce obchodovanie s ľuďmi, informácie o Programe podpory a ochrany obetí obchodovania a kontakty na pomáhajúce mimovládne organizácie v členských štátoch EÚ. Tieto informácie sú okrem slovenčiny uvedené v ďalších 14 jazykoch: angličtina, francúzština, vietnamčina, čínština, ruština, ukrajinčina, gruzínčina, moldavčina, hindu, perzština, paštu, urdu, panjabi, bengali.

 

Brožúra o tom, ako môže sociálny pracovník, zamestnanec zahraničných zastupiteľstiev, pracovník neziskových organizácií a zdravotníckych zariadení rozpoznať obeť obchodovania s ľuďmi a ako jej môže pomôcť. Zostavil tím pracovníkov oddelenia proti obchodovaniu s ľuďmi IOM Bratislava. Slovenská verzia.

 

Európska migračná sieť

Informačný leták o činnosti Európskej migračnej siete (EMN). Slovenská verzia.

 

Bulletin EMN poskytuje informácie o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a azylu na úrovni Európskej únie a členských štátov EÚ. Je dostupný iba v anglickej verzii.

 

Viacjazyčný výkladový slovník pojmov z oblasti migrácie a azylu spracovaný v rámci činnosti Európskej migračnej siete. Slovník obsahuje preklady odborných termínov v 23 európskych jazykoch vrátane slovenčiny. Okrem publikácie je dostupný aj v interaktívnej podobe na webovej stránke Európskej komisie. K dispozícii je posledná aktualizácia z roku 2014. Anglická verzia.

 

Výročné správy o politikách v oblasti migrácie a azylu spracované v rámci činnosti Európskej migračnej siete poskytujú prehľad o najdôležitejších udalostiach z hľadiska legislatívnych zmien a zmien politík a prístupov v oblasti migrácie a azylu v danom roku. Rovnako poskytujú prehľad o verejných diskusiách, odborných stretnutiach, konferenciách, projektoch a štatistikách v tejto oblasti. Správy popisujú zmeny na národnej úrovni a dávajú ich do kontextu politík a legislatívy EÚ. Najnovšia správa za rok 2016 (slovenská verzia).

 

Štúdia sa zaoberá legislatívnym rámcom, ktorý upravuje možnosti zmeny pobytového statusu štátnych príslušníkov tretích krajín z územia SR. Nájdete v nej aj rozsah práv, ktoré žiadateľ získa pri zmene pobytu v porovnaní s prvou žiadosťou.

 

Štúdia informuje o politike pracovnej migrácie v SR, o diskusiách o pracovnej migrácii v SR, o nástrojoch na identifikáciu nedostatku pracovných síl a kvalifikácií a predpokladanej potrebe pracovnej migrácie v SR. Poskytuje tiež prehľad štatistických údajov a prognóz nedostatku pracovných síl v SR. Slovenská verzia.

 

Malá tematická štúdia spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete popisuje inštitucionálny a legislatívny rámec starostlivosti o maloletých bez sprievodu v Slovenskej republike, ich vstup na Slovensko, prijímacie a integračné opatrenia vrátane ubytovania a materiálneho zabezpečenia, prístupu k právnej pomoci, zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu. Štúdia zároveň analyzuje možnosti trvalého riešenia pre maloletých bez sprievodu, tému miznutia maloletých bez sprievodu a útekov z detských domovov, existujúce opatrenia po dosiahnutí plnoletosti a oblasť návratov a reintegrácií. Štúdia poskytuje relevantné štatistické údaje za roky 2009 – 2013. Slovenská verzia.

 

Malá tematická štúdia spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete sa venuje právnej úprave a osvedčenej praxi pri zaistení a alternatívach k zaisteniu štátnych príslušníkov tretích krajín, pričom sa zaoberá dôvodmi na zaistenie a prepustenie zo zaistenia. V štúdii sú bližšie popísané zariadenia určené na zaistenie a podmienky v zaistení. Štúdia tiež analyzuje vplyv zaistenia a alternatív k zaisteniu na návraty a udeľovanie medzinárodnej ochrany. Slovenská verzia.

 

Malá tematická štúdia spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete analyzuje, v akom rozsahu Slovenská republika využíva opatrenie zákazu vstupu a readmisné dohody v rámci svojej návratovej politiky. Štúdia konkrétne popisuje právnu úpravu a praktickú aplikáciu oboch nástrojov a ich vzájomnú súčinnosť s reintegračnou pomocou, ktorá napomáha udržateľnosti návratu nelegálnych migrantov v krajine pôvodu. Text štúdie je doplnený najnovšími štatistikami z oblasti nelegálnej migrácie a návratov. Slovenská verzia.

 

Malá tematická štúdia spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete popisuje politiky a legislatívne opatrenia SR v oblasti prilákania vysokokvalifikovaných a kvalifikovaných pracovníkov – štátnych príslušníkov tretích krajín. Zaoberá sa tiež vyhodnocovaním a efektivitou opatrení v spomínanej oblasti, ako aj výzvami a bariérami pre túto skupinu migrantov pri vstupe na pracovný trh v SR. Slovenská verzia.

 

Štúdia spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete sa zaoberá politikami a legislatívou, ktoré upravujú účasť štátnych príslušníkov tretích krajín v systéme sociálneho zabezpečenia v SR. Venuje sa ich prístupu k dávkam sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti a súvisiacim administratívnym postupom. Poskytuje aj prehľad o bilaterálnych zmluvách Slovenska a tretích krajín v oblasti sociálneho zabezpečenia a štatistický prehľad o počte zamestnaných, nezamestnaných a ekonomicky neaktívnych štátnych príslušníkov tretích krajín. Tri prípadové štúdie predkladajú spôsob uplatnenia nároku na jednotlivé dávky a administratívny postup štátnych orgánov pri rozhodovaní o priznaní nároku na dávku. Slovenská verzia.

 

Malá tematická štúdia spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete skúma, ako Slovenská republika identifikuje (potenciálne) obete obchodovania s ľuďmi spomedzi neúspešných žiadateľov o azyl v procese medzinárodnej ochrany a nútených návratov. Štúdia poskytuje prehľad o tom, ako identifikácia (potenciálnej) obete obchodovania s ľuďmi vyústi do inej procedúry posudzovania udelenia pobytu. Štúdia obsahuje informácie o počtoch takto identifikovaných obetí a o súvisiacich školeniach, tréningoch a potrebných príručkách pre pracovníkov, ktorí v procese medzinárodnej ochrany alebo nútených návratov prídu do styku s (potenciálnou) obeťou obchodovania s ľuďmi. Slovenská verzia.

 

Malá tematická štúdia spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete poskytuje prehľad o organizácii azylových zariadení na Slovensku pre žiadateľov o azyl. Slovenská verzia.

 

Štúdia spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete sa zameriava na národný systém vzdelávania v kontexte zahraničných študentov - štátnych príslušníkov tretích krajín, legislatívu a prax Slovenskej republiky vo vzťahu k tejto skupine zahraničných študentov. Štúdia tiež informuje o medzinárodnej spolupráci a dopadoch mobility týchto zahraničných študentov na Slovensko. Slovenská verzia.

 

Malá tematická štúdia spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete poskytuje prehľad o národných vízach a povoleniach na pobyt, o štatistikách a prekážkach týkajúcich sa vnútroeurópskej pracovnej mobility. Slovenská verzia.

 

Malá tematická štúdia spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete sumarizuje štatistiky a legislatívny rámec v oblasti zisťovania totožnosti štátneho príslušníka tretej krajiny, popisuje metódy zisťovania totožnosti a zaoberá sa aj samotným rozhodovacím procesom. Slovenská verzia.

 

Malá tematická štúdia spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete identifikuje rozsah dvoch prípadov zneužívania inštitútu zlúčenia rodiny na získanie povolenia na pobyt - účelové manželstvá a falošné prehlásenie rodičovstva štátnych príslušníkov tretích krajín. Poskytuje prehľad o legislatívnych, politických a praktických opatreniach, ako aj o dostupných štatistických údajoch a uvádza príklady dobrej praxe v prevencii a boji s týmto fenoménom. Slovenská verzia.

 

Štúdia spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete  poskytuje informácie o vplyve vízovej politiky v SR na migračné toky do krajiny so zameraním na národné víza a o úlohe národných víz v procese regulácie legálnej migrácie a boja s nelegálnou migráciou. Poskytuje zároveň široký prehľad a analýzu štatistických údajov z tejto oblasti. Slovenská verzia.

 

Štúdia spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete sa zameriava na popísanie praktických opatrení v boji proti nelegálnej migrácii v SR vo fáze pred vstupom štátneho príslušníka tretej krajiny na jej územie, vo fáze vstupu a vo fáze pobytu. Poskytuje informácie o bilaterálnej a multilaterálnej spolupráci SR s krajinami EÚ, ako aj tretími krajinami v tejto oblasti a sumarizuje základnú legislatívu a politické dokumenty, ako aj vplyv legislatívy a opatrení na úrovni EÚ. Slovenská verzia.

 

Cieľom štúdie spracovanej v rámci činnosti Európskej migračnej siete  je poskytnúť informácie o politikách, legislatíve a strategických dokumentoch ako aj o pripravovaných alebo plánovaných opatreniach v oblasti dočasnej a okružnej migrácie a analyzovať relevantné štatistické údaje v SR. Slovenská verzia.

 

Štúdia spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete informuje o migračnej politike SR, pričom dôraz kladie na problematiku uspokojenia dopytu po pracovnej sile so zameraním najmä na migrantov z tretích krajín. Štúdia charakterizuje stratégie, politiky a legislatívu SR v tejto oblasti a sumarizuje a analyzuje štatistiky na trhu práce s ohľadom na migráciu do SR. Slovenská verzia.

 

Štúdia spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete zachytáva vývoj v oblasti starostlivosti o maloletých bez sprievodu v SR od roku 2002 do júna 2009. Štúdia opisuje inštitucionálny a legislatívny rámec starostlivosti o maloletých bez sprievodu v SR, ich motiváciu vstupu do krajiny, vstupné procedúry a hraničné kontroly, prijímacie postupy a integračné opatrenia špecifické pre túto skupinu migrantov, ako i návraty maloletých bez sprievodu do krajín pôvodu. Slovenská verzia.

 

Štúdia spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete prezentuje stručný prehľad organizácie politického, legislatívneho a inštitucionálneho kontextu migrácie a azylu v Slovenskej republike v období od roku 1993 do júla 2014. Slovenská verzia.

 

Štúdia spracovaná v rámci činnosti Európskej migračnej siete poskytuje komplexný prehľad programov a stratégií asistovaných návratov na území SR a prehľad hodnotenia programu asistovaného návratu, jeho efektivity a udržateľnosti v podmienkach SR. Štúdia analyzuje stratégiu asistovaného návratu z pohľadu poskytovania podpory na jeho realizáciu a z pohľadu prípadných prekážok v realizácii, i dôvody a motivácie migrantov zúčastniť sa na programe asistovaného návratu, aj prípadnej následnej reintegrácie. Slovenská verzia.

 

Cieľom štúdie spracovanej v rámci činnosti Európskej migračnej siete je popísať a analyzovať právnu úpravu a uplatňovanú prax v Slovenskej republike pri udeľovaní tých ochrán štátnym príslušníkom tretích krajín, ktoré doposiaľ Európska únia nezahrnula do sekundárnych právnych aktov upravujúcich oblasť migrácie a štáty pri ich udeľovaní stále uplatňujú svoj postup a aplikáciu – tzv. neharmonizované ochranné štatúty. V podmienkach Slovenskej republiky ide v tomto smere o udelenie tolerovaného pobytu a azylu z humanitných dôvodov. Štúdia opisuje hlavné charakteristiky, ako aj konania a poskytnuté práva súvisiace s týmito ochrannými štatútmi. Slovenská verzia.

 
 
 
Powered by Phoca Download