Newsletter

    Aktuálne číslo:
  • Newsletter IOM Slovensko 2/2017

Novinky a podujatia

Vzdelávacie materiály o migrácii pre pedagógov a lektorov

Podľa výsledkov reprezentatívneho výskumu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike si ľudia vytvárajú názory o migrácii a migrantoch na základe mylných predstáv, predsudkov a nedostatočných informácií. Domáce obyvateľstvo sa obáva, že na Slovensku žije vysoký počet cudzincov, ktorí berú pracovné miesta Slovákom, rozširujú nebezpečné choroby, sú ekonomickou záťažou pre štátny rozpočet a že kriminalita cudzincov môže postupne narastať. Migranti sú vnímaní ako ohrozenie pre domácu populáciu a tento pocit ohrozenia generuje ďalšie predsudky.

Čítať ďalej...

IOM predstavila nový film o migrantoch na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s režisérom Marcelom Pázmanom vytvorili nový dokumentárny film Aj my sme tu doma, ktorý cez konkrétne príbehy rozpráva o živote migrantov na Slovensku, poukazuje na postoje slovenskej verejnosti k nim a realitu migrácie u nás. Film si môžete pozrieť tu:

Čítať ďalej...

Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vydala štúdiu Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím s výsledkami výskumu IOM o skúsenostiach migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím a zneužívaním. Štúdia zároveň identifikuje príčiny násilia, faktory zraniteľnosti a odolnosti voči násiliu a poskytuje hodnotenie existujúcej legislatívy, politiky a praxe v oblasti násilia. Taktiež predkladá súbor odporúčaní pre kľúčových aktérov – inštitúcie pôsobiace v oblasti migrácie, políciu, pomáhajúce profesie a iných.

Čítať ďalej...

IOM budovala kapacity štátnych zamestancov pracujúcich s migrantmi

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu uskutočnila v januári 2013 v Piešťanoch dva tréningy pre 45 príslušníkov oddelení cudzineckej polície, oddelení hraničnej kontroly, riaditeľstva hraničnej polície a pracovníkov úradov práce, obvodných úradov, mestských zastupiteľstiev a centier právnej pomoci z celého Slovenska. Cieľom tréningov bolo posilniť odborné kapacity a interkultúrne zručnosti zamestnancov štátnych inštitúcií, ktorí pri svojej práci poskytujú služby migrantom.

Čítať ďalej...

PREČÍTAJTE SI: Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 1/2013

V prvom čísle newslettra v roku 2013 sme urobili súhrn kľúčových aktivít a výsledkov IOM Bratislava, ktoré sa nám podarilo zrealizovať a dosiahnuť v uplynulom roku v oblasti integrácie cudzincov, asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov. Okrem štatistickej rekapitulácie celého roka vám ponúkame tiež informácie o aktivitách IOM za október až december 2012 a ďalšie príbehy klientov IOM.

Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 1/2013

Newsletter of the IOM Office in the Slovak Republic, Issue 01/2013

Čítať ďalej...

Činnosť a výsledky IOM v roku 2012

Prečítajte si súhrn kľúčových aktivít a výsledkov IOM Bratislava, ktoré sa nám podarilo zrealizovať a dosiahnuť v uplynulom roku v oblasti integrácie cudzincov, asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov.

Čítať ďalej...

Tréningy a workshopy IOM na podporu integrácie migrantov

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu organizuje v januári 2013 dva tréningy pre príslušníkov oddelení cudzineckej polície a pracovníkov úradov práce, obvodných úradov, centier právnej pomoci a mestských zastupiteľstiev. Tréningy sú zamerané na budovanie odborných kapacít pracovníkov týchto inštitúcií v oblasti práce s migrantmi. Budovaním kapacít chce IOM podporiť poskytovanie pomoci migrantom pri ich integrácii na Slovensku.

Čítať ďalej...

Poskytovanie sociálnej a kultúrnej orientácie pre migrantov - výstupy z konferencie

Čo potrebujú cudzinci vedieť, aby mohli začať život v novej krajine a úspešne sa integrovať do spoločnosti? Svoje skúsenosti a odporúčania z praxe v poskytovaní sociálnej a kultúrnej orientácie predstavili na medzinárodnej odbornej konferencii Sociálna a kultúrna orientácia pre cudzincov z tretích krajín dňa 19. septembra 2012 v Bratislave odborníci z Českej republiky, Rakúska, Švédska a Úradu IOM v Ženeve, Prahe a Bratislave.

Čítať ďalej...

Spojili sme slovenské rodiny a rodiny cudzincov

Tridsaťdva slovenských rodín a rodín cudzincov sa 18. novembra 2012 stretlo pri spoločných nedeľných obedoch. Stretnutia rodín organizovala IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu v rámci projektu Next Door Family (Rodina odvedľa), ktorého cieľom je spájať slovenské rodiny a rodiny cudzincov, majoritu a menšiny žijúce na Slovensku.

Čítať ďalej...

PREČÍTAJTE SI: Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 4/2012

IOM Bratislava uskutočnila v júli až októbri 2012 v oblasti integrácie cudzincov, vzdelávania a zvyšovania povedomia o problematike migrácie, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, výskumu násilia páchaného na cudzincoch v SR a ďalších oblastiach rôzne aktivity a podujatia, o ktorých sa dočítate v tomto newslettri. Novinkou tohto čísla sú príbehy klientov IOM – o pomoci pri dobrovoľnom návrate do Vietnamu a opätovnej integrácii v domovskej krajine a o životnom príbehu utečenkyne presídlenej z utečeneckého tábora v Jemene, ktorej Slovensko poskytlo dočasné útočisko.

Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 4/2012

Newsletter of the IOM Office in the Slovak Republic, Issue 04/2012

Čítať ďalej...

IOM a migranti na festivale Rozmanitosť v Košiciach

Od 7. do 14. októbra 2012 prebiehal festival Rozmanitosť ako súčasť programu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Sprievodné akcie festivalu zaujímavo predstavili rôzne menšiny žijúce v Košiciach. Partnerom festivalu bola IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, ktorá sa v spolupráci so zástupcami komunít migrantov aktívne zapájala do príprav a programu tohto podujatia. Rozmanitosť vyvrcholila v sobotu 13. 10. 2012 tzv. Polievkovým festivalom, na ktorom si návštevníci mohli vychutnať rozmanitosť kulinárstva a kultúr menšín.

Čítať ďalej...

Zapájanie migrantov do procesov integrácie je kľúčové

Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike uskutočnil 21. augusta 2012 v KC Dunaj diskusný večer s názvom Aj my sme tu doma? Diskusia otvorená pre verejnosť sa konala v rámci vzdelávacieho seminára Migrácia globálne a lokálne.

Čítať ďalej...

Odborníci zo Slovenska aj zo zahraničia zaujali účastníkov na vzdelávacom seminári EMN

Pätnásť odborníkov zo Slovenska a zahraničia a 37 pracovníkov štátnej a verejnej správy, akademickej obce a mimovládnych organizácií zo Slovenska sa zúčastnilo letného vzdelávacieho seminára Migrácia globálne a lokálne, ktorý v dňoch 20. – 23. augusta 2012 v Bratislave zorganizoval Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike.

Čítať ďalej...

Deň poradenstva One Stop Shop mal medzi cudzincami úspech

Pätnásť klientov pochádzajúcich z Kolumbie, Nikaraguy, Egypta, USA, Sýrie a ďalších krajín využilo 2. augusta 2012 možnosť získať komplexné poradenstvo od zástupcov viacerých inštitúcií. Pilotný deň špecializovaného poradenstva pod názvom One Stop Shop organizovalo Migračné informačné centrum IOM (MIC) v Bratislave a stretol sa s pozitívnym ohlasom.

Čítať ďalej...

PREČÍTAJTE SI: Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 3/2012

Tretie číslo newslettra predstavuje výber aktivít a podujatí IOM Bratislava v oblasti integrácie migrantov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, humanitárnych transferoch utečencov a ďalších hlavných oblastí svojej činnosti, ktoré realizovala v apríli až júni 2012. Zároveň prináša súhrnný prehľad dosiahnutých výsledkov za rok 2011 v oblasti asistovaných dobrovoľných návratov a prevencie obchodovania s ľuďmi a pomoci obchodovaným osobám.

Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 3/2012

Newsletter of the IOM Office in the Slovak Republic, Issue 03/2012

Čítať ďalej...