Newsletter

    Aktuálne číslo:
  • Newsletter IOM Slovensko 2/2017

Novinky a podujatia

Výročná správa EMN o politikách v oblasti migrácie a azylu v SR za rok 2014

Správa informuje o vývoji legislatívy a politík v oblasti migrácie a azylu, o legálnej migrácii a mobilite, medzinárodnej ochrane vrátane azylu, maloletých bez sprievodu a iných zraniteľných skupinách, nelegálnej migrácii a prevádzačstve na Slovensku v roku 2014. Okrem toho analyzuje opatrenia v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, migráciu a jej vplyv na rozvoj krajín a návraty štátnych príslušníkov tretích krajín. Súčasťou správy je štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie a maloletých bez sprievodu. Výročná správa je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku.

Čítať ďalej...

IOM buduje kapacity konzulárnych pracovníkov v pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

IOM pokračuje v budovaní kapacít pracovníkov zastupiteľských úradov SR v zahraničí, ktorí významne pomáhajú pri identifikovaní obetí obchodovania s ľuďmi a poskytnutí pomoci. V rámci predvýjazdovej prípravy IOM spolu s Informačným centrom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra SR v máji 2015 vyškolila ďalších 13 konzulárnych pracovníkov. Viac informácií o vzdelávacích aktivitách IOM v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Čítať ďalej...

Ďalších 130 utečencov odišlo z tranzitného centra v Humennom do USA

Od januára do konca mája 2015 IOM v spolupráci s partnermi postupne prepravila z Núdzového tranzitného centra v Humennom (Emergency Transit Centre – ETC) 130 utečencov somálskej a etiópskej národnosti do krajiny finálneho presídlenia – Spojených štátov amerických. Počas svojho polročného pobytu v ETC migranti absolvovali bezpečnostné pohovory, zdravotné prehliadky a kurzy kultúrnej orientácie, ktoré im pomohli pripraviť sa na život v novom domove.

Čítať ďalej...

Rok 2014: Záujem o služby IOM rastie, pomoc využíva čoraz viac ľudí

V roku 2014 Migračné informačné centrum IOM v Bratislave a Košiciach poskytlo 4 754 konzultácií 2 265 klientom z viac ako 90 krajín. Pracovníci IOM školili o migrácii 174 zamestnancov verejnej správy z celého Slovenska, ktorí poskytujú služby migrantom z krajín mimo EÚ, a ďalších 48 sociálnych pracovníkov a konzulárnych pracovníkov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Okrem toho IOM pomáhala 57 migrantom pri návrate zo Slovenska domov a ďalších 270 utečencov pod ochranou UNHCR prepravila do Slovenskej republiky, ktorá im poskytla dočasné útočisko.

Prečítajte si súhrn ďalších výsledkov IOM za uplynulý rok v pomoci cudzincom pri ich integrácii na Slovensku, pomoci migrantom pri návrate a po návrate domov, v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, pri humanitárnom transfere utečencov a v rámci koordinácie aktivít Európskej migračnej siete.

Čítať ďalej...

Štyri podujatia, na ktorých ste mohli spoznať migratov a kultúry z rôznych kútov sveta

Obyvatelia Prešova, Žiliny, Banskej Bystrice a Košíc mohli v apríli a máji 2015 zažiť jeden výnimočný deň. V každej z týchto metropol sa stretli ľudia z rôznych krajín a vystúpili na multikultúrnych podujatiach pod názvom Aj my sme tu doma, ktoré zorganizovalo Migračné informačné centrum IOM (MIC). Pre domácich to bola príležitosť stretnúť zaujímavých ľudí, spoznať skúsenosti migrantov, pre ktorých sa Slovensko stalo druhým domovom, a dozvedieť sa viac o rôznych kultúrach, zvyklostiach a jedlách z ich krajín. A podujatia boli skutočne multiCOOLtúrne!

Čítať ďalej...

Prečítajte si hlavné výstupy zo správ, štúdií a ad hoc otázok EMN za rok 2014

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku pripravila slovenské verzie viacerých Informov EMN, ktoré sumarizujú hlavné poznatky zo správ, štúdií a ad hoc otázok EMN: Zaistenie a alternatívy k zaisteniu v kontexte migračných politík; Osvedčená prax pri návratoch a reintegrácii nelegálnych migrantov: zákazy vstupu a využívanie readmisných dohôd členskými štátmi voči tretím krajinám; Opatrenia na predchádzanie nelegálnej migrácie po mori zo severnej Afriky; Praktické prístupy a osvedčená prax pri návratoch a reintegráciách do Afganistanu a Pakistanu; Výzvy a osvedčená prax pri návratoch a reintegráciách nelegálnych migrantov do západnej Afriky a Stimuly pre návrat do tretej krajiny a reintegračná podpora pre migrantov. Informy zostavila Európska komisia, ich slovenské verzie sú dostupné na webovej stránke EMN.

Čítať ďalej...

Komunity migrantov oslovili tisícky návštevníkov Nedeľnej parády

Migračné informačné centrum IOM sa spolu so zástupcami komunít migrantov na Slovensku pridalo k 10. ročníku festivalu [fjúžn] a 26. apríla 2015 v bratislavskej Starej tržnici privítali návštevníkov Nedeľnej parády. Šesť komunít migrantov sa v sekcii IOM Café predstavilo svojou lahodnou a špecifickou gastronómiou a na hlavnom pódiu svojimi hudobnými, tanečnými a speváckymi vystúpeniami vyskladali pestré multikultúrne puzzle.

Čítať ďalej...

Európska migračná sieť pripravuje v roku 2015 päť nových štúdií

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v SR vypracuje v roku 2015 za Slovenskú republiku nasledovné štúdie: Určovanie nedostatkových profesií a potrieb pracovnej migrácie v EÚ, Informácie o dobrovoľných návratoch štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí žijú mimo štátnych zariadení, Integrácia osôb s udelenou medzinárodnou ochranou a ich sociálne zabezpečenie, Zmiešaná migrácia a zmeny statusu a Výročná správa o politikách v oblasti migrácie a azylu za rok 2014. Pozrite si štúdie EMN vydané do roku 2014.

Čítať ďalej...

Európska migračná sieť vydala aktualizovaný Slovník pojmov z oblasti migrácie a azylu

Slovník je určený pracovníkom štátnej a verejnej správy, tvorcom politík, zákonodarcom, výskumníkom, akademikom, novinárom a iným odborníkom, ktorí sa vo svojej práci zaoberajú témou migrácie a azylu. Nové vydanie slovníka obsahuje viac ako 400 odborných výrazov v 23 európskych jazykoch vrátane slovenčiny

Čítať ďalej...

Štúdia EMN: Politiky, prax a štatistiky o maloletých bez sprievodu v Slovenskej republike

Štúdia EMN popisuje inštitucionálny a legislatívny rámec starostlivosti o maloletých bez sprievodu v Slovenskej republike. Bližšie sa venuje vstupu, prijímacím a integračným opatreniam pre maloletých bez sprievodu vrátane ubytovania, materiálneho zabezpečenia, prístupu k právnej pomoci, zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu. Obsahom štúdie je aj téma miznutia a útekov maloletých bez sprievodu z detských domovov, popis existujúcich opatrení po dosiahnutí plnoletosti a téma ich návratov a reintegrácií.

Čítať ďalej...

Konferencia EMN priniesla poznatky o maloletých bez sprievodu na Slovensku a Európe

Domáci a zahraniční experti z Bratislavy, Budapešti, Dublinu, Prahy a Viedne vystúpili 10. decembra 2014 v Bratislave na konferencii Ochrana a starostlivosť o maloletých bez sprievodu. Konferencia sa zaoberala vývojom systému a aktuálnym stavom starostlivosti o maloletých bez sprievodu, určovanie najlepšieho záujmu dieťaťa, hodnotenie individuálneho rizika, určovanie veku a prevencia miznutia maloletých bez sprievodu.

Čítať ďalej...

Slovensko poskytlo dočasné útočisko ďalším 15 utečencom

Vo februári 2015 IOM prepravila na Slovensko 15 nových utečencov, ktorí sú dočasne ubytovaní v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom. Rodiny s deťmi z Etiópie a Somálska museli svoje domovy opustiť pre hrozbu prenasledovania a strachu o vlastný život. Na dlhý čas uviazli v utečeneckých táboroch bez nádeje na návrat domov a jedinou šancou na život v bezpečných podmienkach je ich presídlenie do inej krajiny, ktorá ich prijme a poskytne im nový domov.

Čítať ďalej...

IOM vzdelávala sociálnych pracovníkov v prevencii obchodovania s ľuďmi

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v Bratislave nadviazala na minuloročnú spoluprácu s Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave a s jeho podporou v marci 2015 vzdelávala ďalších 19 terénnych sociálnych pracovníkov z košického kraja, aby mohli v ohrozených komunitách na východnom Slovensku informovať o hrozbe obchodovania s ľuďmi a pomáhali im nestať sa obeťami moderných otrokárov.

Čítať ďalej...

Zmena adresy Úradu IOM v Bratislave

Od 16. februára 2015 sídli Úrad Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Bratislave na Grösslingovej ulici 35 v Bratislave (mapa). Ostatné kontakty (telefónne a faxové čísla, e-maily, webové stránky, stránky sociálnych sietí a i.) Úradu IOM v Bratislave ostávajú nezmenené.

Kontakty na IOM v Slovenskej republike.

Čítať ďalej...

OZNAM o zmene prevádzkovateľa Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818

Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi prevádzkovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v SR od 1. júla 2008 do 15. decembra 2014. Od 15. decembra 2014 Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 prevádzkuje Slovenské krízové centrum Dotyk.

V prípade potreby IOM aj naďalej poskytuje preventívne informácie, ktoré pomôžu chrániť sa pred obchodovaním s ľuďmi – volajte 0915 951 274.

Čítať ďalej...