fbpx

Cieľom konferencie je podporiť vytvorenie nástrojov na boj proti pracovnému vykorisťovaniu v SR prostredníctvom zdieľania skúseností a dobrej praxe z vybraných krajín vrátane Ukrajiny ako najčastejšej krajiny pôvodu zahraničných obetí vykorisťovania.

„Slovenská republika pozná trestný čin obchodovania s ľuďmi a trestný čin neoprávneného zamestnávania spolu s priestupkami nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Legislatívny a inštitucionálny rámec SR sa tak zameriava na ochranu slovenského trhu práce a odhaľovanie nelegálnej práce. Koncept pracovného vykorisťovania či vykorisťujúcich pracovných podmienok slovenská legislatíva nedefinuje,“ vysvetľuje Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR.

„Obeťami vykorisťujúcich pracovných podmienok, pracovného vykorisťovania či nútenej práce na Slovensku sa podľa rôznych zdrojov čoraz častejšie stávajú aj cudzinci. Vykorisťovanie a diskriminácia týchto zraniteľných skupín, ktoré v súčasnosti rozširujú najmä ľudia utekajúci pred vojnou na Ukrajine, má vplyv na zdravie a bezpečnosť pracovníkov a je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou. Riešenie takýchto prípadov obmedzujú napríklad nedostatočné legislatívne a podporné mechanizmy pri identifikácii prípadov, ktoré sa týkajú aj cudzincov s platným pobytom aj tých bez oprávneného pobytu na území Slovenska,“ dopĺňa Zuzana Vatráľová.

Konferencia je určená pre tvorcov politík a odborníkov z verejnej správy a neziskového sektora, ktorí sa zaoberajú problematikou vykorisťujúcich pracovných podmienok a obchodovania s ľuďmi. Na konferencii sa zúčastnia tiež zástupcovia samospráv a akademickej obce a zástupcovia národných kontaktných bodov EMN z iných členských štátov EÚ a pozorovateľských krajín EMN.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia v oblasti migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Od prvých dní od vypuknutia vojny na Ukrajine IOM poskytuje ľuďom utekajúcim na Slovensko priamu pomoc na hraničných priechodoch a v registračných centrách, poradenstvo na diaľku, podporu s dočasným ubytovaním, materiálnu aj potravinovú humanitárnu pomoc a zabezpečuje pre nich starostlivosť o duševné zdravie a psychologickú a sociálnu podporu. Okrem toho vzdeláva pracovníkov v prvej línii v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a v ochrane proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu. Viac informácií: www.iom.sk/ukraine.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Predstavenie EMN:

Európska migračná sieť (European Migration Network – EMN)

poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii štátnych príslušníkov tretích krajín na podporu tvorby politík EÚ a jej členských štátov. Medzi hlavné aktivity EMN, ktoré koordinuje Európska komisia, patrí príprava štúdií, výročných správ a Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu, výmena informácií v rámci systému ad hoc otázok a organizovanie rôznych odborných stretnutí.

EMN vznikla na základe Rozhodnutia Rady 2008/381/ES a financuje ju Európska únia. Aktivity EMN na Slovensku spolufinancuje Ministerstvo vnútra SR.

EMN koordinuje Európska komisia v spolupráci s národnými kontaktnými bodmi členských štátov EÚ a pozorovateľskými krajinami EMN (Nórsko, Gruzínsko, Moldavsko, Čierna Hora, Ukrajina a Arménsko). Na Slovensku EMN koordinuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), ďalšími členmi sú: Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Štatistický úrad SR.

logo emn new sk


Viac informácií: www.emn.sk a www.ec.europa.eu/emn.