fbpx

Hlavné oblasti aktivít EMN v roku 2022:

Výmena informácií cez systém ad hoc otázok EMN

Systém ad hoc otázok slúži národným kontaktným bodom (NKB) EMN a Európskej komisii na rýchle získavanie informácií o migrácii a medzinárodnej ochrane, napríklad o legálnej migrácii a vízach, neregulárnej migrácii, hraniciach, návratoch a pod. Z odpovedí členských štátov EÚ a Nórska na ad hoc otázky sa vytvárajú komparatívne kompilácie, ktoré sú uverejňované v tematických kategóriách na centrálnej webovej stránke EMN.

Príprava štúdií a výročných správ

EMN sa zameriava na zbieranie, analýzu a poskytovanie informácií a údajov. Každoročne pripravuje výročné správy o migrácii a azyle, ktoré popisujú najdôležitejší vývoj v politikách a legislatíve, verejné diskusie o migrácii a medzinárodnej ochrane v členských štátoch a na úrovni EÚ a poskytujú prehľad vybraných štatistík. EMN taktiež vypracúva štúdie na témy, ktorých zadanie stanovuje Európska komisia v spolupráci s jednotlivými Národnými kontaktnými bodmi (NKB) EMN podľa relevantnosti tém pre tvorcov politík na národnej a celoeurópskej úrovni. Na základe národných správ a štúdií, ktoré vypracovávajú NKB EMN, Európska komisia spracováva súhrnné správy.

V roku 2022 EMN pracuje na nasledujúcich štúdiách a výročných správach*:

  • Zaistenie a alternatívy k zaisteniu v procese medzinárodnej ochrany a návratov
  • Obete obchodovania s ľuďmi z krajín mimo EÚ: zisťovanie, identifikácia a ochrana
  • Integrácia žien-migrantiek v EÚ a Nórsku: politiky a opatrenia
  • Výročná správa o migrácii a azyle za rok 2021

* Názvy štúdií sú predbežné.

Príprava Informov EMN

Informy EMN sú zamerané na konkrétnu problematiku a obsahujú kľúčové zistenia a závery zo správ, štúdií alebo ad hoc otázok EMN pre tvorcov politík.

Príprava štvrťročného Bulletinu EMN

Bulletin EMN informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni EÚ a jej členských štátov.

Rozširovanie Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu EMN

Prekladový a výkladový slovník EMN uvádza pojmy a definície o migrácii a medzinárodnej ochrane v 23 európskych jazykoch vrátane slovenčiny, obsahuje viac ako 550 pojmov a je pravidelne aktualizovaný. EMN v tomto roku pokračuje v príprave slovenskej verzie slovníka. Slovník je dostupný vo forme publikácie, v online verzii na webovej stránke Európskej komisie a ako bezplatná mobilná aplikácia.

Expertná skupina EMN pre návraty

V roku 2014 v rámci EMN vznikla Expertná skupina pre návraty (Return Expert Group – REG). Jej hlavnou úlohou je výmena informácií a osvedčenej praxe medzi Európskou komisiou, členskými štátmi EÚ a Nórskom v oblasti zabezpečovania návratov do krajín pôvodu a reintegrácií neregulárnych migrantov po návrate. Skupina prebrala agendu Európskej siete pre dobrovoľné návraty (VREN).

Platforma EMN o osobách bez štátnej príslušnosti

Platforma vznikla 20. mája 2016 na základe záverov Rady pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti. Úlohou tejto platformy je výmena informácií, dobrej praxe a zvýšenie povedomia o postavení osôb bez štátnej príslušnosti a prepojenie relevantných aktérov v tejto oblasti.

Budovanie a rozvíjanie kontaktov na národnej a európskej úrovni

V tejto agende EMN pravidelne organizuje rôzne podujatia pre odbornú a laickú verejnosť, v SR sú to napr. konferencie, expertné a vzdelávacie semináre, pracovné raňajky, prezentačné stretnutia. Na európskej úrovni EMN spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, agentúrami a ďalšími inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti migrácie a azylu. Medzi ne patria agentúry EÚ – Agentúra EÚ pre základné práva (FRA), Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) a FRONTEX, ako aj Eurostat, Generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu (DG RTD) a Európska integračná sieť (EIN).

V roku 2022 NKB EMN v SR plánuje uskutočniť viaceré odborné stretnutia (napr. so zástupcami Migračného úradu MV SR, Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ a pod.), pracovné raňajky a vzdelávací seminár EMN o migrácii. Na európskej úrovni sa Slovenská republika zúčastní na pravidelných koordinačných stretnutiach, ktoré organizuje Európska komisia, ako aj na odborných stretnutiach a konferenciách organizovaných NKB iných členských krajín EMN.

Pravidelné a aktuálne informácie o činnosti EMN v Slovenskej republike získate z e-newslettra EMN alebo na webovej stránke www.emn.sk.

Aktivity EMN na Slovensku financuje Európska únia z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a spolufinancuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

logo emn new sk