fbpx

EMN (European Migration Network) je iniciatívou EÚ, ktorej cieľom je napĺňať informačné potreby inštitúcií Európskej únie, jej členských štátov a Nórska prostredníctvom poskytovania aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií o migrácii a azyle na účely tvorby národných politík a politík Európskej únie v týchto oblastiach. Okrem toho sa EMN zameriava aj na poskytovanie týchto informácií verejnosti.

Právny základ EMN tvorí Rozhodnutie Rady 2008/381/ES zo 14. mája 2008. Činnosť EMN koordinuje Európska komisia (konkrétne Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti) v spolupráci s Národnými kontaktnými bodmi EMN menovanými členskými štátmi EÚ a Nórskom, ktoré zároveň vytvárajú národné siete zložené zo širokého spektra zainteresovaných subjektov.

Národný kontaktný bod EMN (NKB EMN) v SR tvoria inštitúcie určené Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) o koordinácii činnosti EMN z 20. júla 2009, a to:

 • Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – Úrad v SR (koordinátor NKB EMN v SR),
 • Ministerstvo vnútra SR (Migračný úrad MV SR, Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, Odbor zahraničných vecí a európskych záležitostí Kancelárie ministra vnútra),
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • Štatistický úrad SR.

Aktivity EMN v SR sú spolufinancované Európskou úniou a zo štátneho rozpočtu SR (kapitola Ministerstva vnútra SR) a patria medzi ne predovšetkým:

 • príprava výročných správ o politikách v oblasti migrácie a azylu,
 • príprava štúdií na vybrané témy v zmysle sekundárneho výskumu,
 • administrácia ad hoc otázok EMN,
 • budovanie kontaktov na národnej a medzinárodnej úrovni.

Kontaktné informácie:

Národný kontaktný bod EMN v SR
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – Úrad v SR
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava
Tel.: 00421 2 5262 3335
Fax: 00421 2 5263 0093
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky výstupy EMN sú dostupné na: www.emn.skwww.ec.europa.eu/emn.

Aktivity EMN na Slovensku financuje Európska únia z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a spolufinancuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

logo emn new sk

Hlavné oblasti aktivít EMN v roku 2021:

Výmena informácií cez systém ad hoc otázok EMN

Systém ad hoc otázok slúži národným kontaktným bodom (NKB) EMN a Európskej komisii na rýchle získavanie informácií o migrácii a medzinárodnej ochrane, napríklad o legálnej migrácii a vízach, neregulárnej migrácii, hraniciach, návratoch a pod. Z odpovedí členských štátov EÚ a Nórska na ad hoc otázky sa vytvárajú komparatívne kompilácie, ktoré sú uverejňované v tematických kategóriách na centrálnej webovej stránke EMN.

Príprava štúdií a výročných správ

EMN sa zameriava na zbieranie, analýzu a poskytovanie informácií a údajov. Každoročne pripravuje výročné správy o migrácii a azyle, ktoré popisujú najdôležitejší vývoj v politikách a legislatíve, verejné diskusie o migrácii a medzinárodnej ochrane v členských štátoch a na úrovni EÚ a poskytujú prehľad vybraných štatistík. EMN taktiež vypracúva štúdie na témy, ktorých zadanie stanovuje Európska komisia v spolupráci s jednotlivými Národnými kontaktnými bodmi (NKB) EMN podľa relevantnosti tém pre tvorcov politík na národnej a celoeurópskej úrovni. Na základe národných správ a štúdií, ktoré vypracovávajú NKB EMN, Európska komisia spracováva súhrnné správy.

V roku 2021 EMN pracuje na nasledujúcich štúdiách a výročných správach*:

 • Presné, včasné a interoperabilné? Riadenie údajov v konaní o azyle
 • Opatrenia pre neregulárnych migrantov dlhodobo zotrvávajúcich v krajine: prax a výzvy
 • Zaistenie a alternatívy k zaisteniu
 • Výročná správa o migrácii a azyle za rok 2020

* Názvy štúdií sú predbežné.

Príprava Informov EMN

Informy EMN sú zamerané na konkrétnu problematiku a obsahujú kľúčové zistenia a závery zo správ, štúdií alebo ad hoc otázok EMN pre tvorcov politík.

Príprava štvrťročného Bulletinu EMN

Bulletin EMN informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni EÚ a jej členských štátov.

Rozširovanie Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu EMN

Prekladový a výkladový slovník EMN uvádza pojmy a definície o migrácii a medzinárodnej ochrane v 23 európskych jazykoch vrátane slovenčiny, obsahuje viac ako 500 pojmov a je pravidelne aktualizovaný. EMN v tomto roku pokračuje v príprave slovenskej verzie slovníka. Slovník je dostupný vo forme publikácie, v online verzii na webovej stránke Európskej komisie a ako bezplatná mobilná aplikácia.

Expertná skupina EMN pre návraty

V roku 2014 v rámci EMN vznikla Expertná skupina pre návraty (Return Expert Group – REG). Jej hlavnou úlohou je výmena informácií a osvedčenej praxe medzi Európskou komisiou, členskými štátmi EÚ a Nórskom v oblasti zabezpečovania návratov do krajín pôvodu a reintegrácií neregulárnych migrantov po návrate. Skupina prebrala agendu Európskej siete pre dobrovoľné návraty (VREN).

Platforma EMN o osobách bez štátnej príslušnosti

Platforma vznikla 20. mája 2016 na základe záverov Rady pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti. Úlohou tejto platformy je výmena informácií, dobrej praxe a zvýšenie povedomia o postavení osôb bez štátnej príslušnosti a prepojenie relevantných aktérov v tejto oblasti.

Budovanie a rozvíjanie kontaktov na národnej a európskej úrovni

V tejto agende EMN pravidelne organizuje rôzne podujatia pre odbornú a laickú verejnosť, v SR sú to napr. konferencie, expertné a vzdelávacie semináre, pracovné raňajky, prezentačné stretnutia. Na európskej úrovni EMN spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, agentúrami a ďalšími inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti migrácie a azylu. Medzi ne patria agentúry EÚ – Agentúra EÚ pre základné práva (FRA), Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) a FRONTEX, ako aj Eurostat, Generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu (DG RTD) a Európska integračná sieť (EIN).

V roku 2021 NKB EMN v SR plánuje uskutočniť viaceré odborné stretnutia (napr. so zástupcami Migračného úradu MV SR, Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ a pod.), pracovné raňajky a vzdelávací seminár EMN. Na európskej úrovni sa Slovenská republika zúčastní na pravidelných koordinačných stretnutiach, ktoré organizuje Európska komisia, ako aj na klastrových stretnutiach a konferenciách organizovaných NKB iných členských krajín EÚ.

Pravidelné a aktuálne informácie o činnosti EMN v Slovenskej republike získate z e-newslettra EMNEMN  alebo na webovej stránke www.emn.sk.

Aktivity EMN na Slovensku financuje Európska únia z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a spolufinancuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

logo emn new sk