fbpx

POZVÁNKA na online konferenciu Zahraničná pracovná mobilita: Výzvy a príležitosti pre SR (23. 9. 2021)

IOM Slovensko vás pozýva na konferenciu, ktorú organizuje v rámci projektu Technická podpora pri príprave Schémy pracovnej mobility pre SR.

  Viac informácií o konferencii. 

Na konferencii predstavíme:

 • Schému pracovnej mobility pre SR zameranej na prijímanie a zamestnávanie zahraničných pracovníkov z krajín mimo EÚ/EHP v SR.
 • Iniciatívy Európskej komisie v oblasti pracovnej mobility.
 • Pracovnú mobilitu a lákanie talentov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.
 • Zahraničné projekty zamerané na partnerstvá v oblasti mobility zručností.
 • Dobrú prax iných členských štátov EÚ v riadení pracovnej mobility.

V panelovej diskusii odborníci predstavia hlavné výzvy pracovnej mobility v SR a ako na to reagujú opatrenia v navrhovanej Schéme pracovnej mobility pre SR.

  Program konferencie. 

Kedy a kde:

23. 9. 2021 o 9.00 – 15.00 online v aplikácii ZOOM.

Tlmočenie:

Na konferencii bude zabezpečené tlmočenie do slovenského/anglického jazyka.

Uzávierka prihlášok:

Na konferenciu sa prosím registrujte do 20. 9. 2021 vrátane na https://zoom.us/webinar/register/WN_lEn3wUBGTaGMLai83lQ6Tw.

Na zadaný email vám zašleme potvrdenie o Vašom prihlásení.

PROJEKT: Technická podpora pri príprave schémy pracovnej mobility pre SR

V rámci tohto projektu poskytuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s Európskou komisiou technickú podporu Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri príprave Schémy pracovnej mobility pre SR (ďalej Schéma).

Schéma vychádza zo Stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR prijatej vládou v roku 2018, ktorej cieľom je zefektívniť zamestnávanie štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ a EHP najmä v zamestnaniach s nedostatkom pracovnej sily. Schéma reflektuje aj prijatý Plán obnovy a odolnosti SR najmä v oblasti prilákania potrebnej pracovnej sily zo zahraničia.

Schéma obsahuje opatrenia, ktoré:

 • znížia administratívnu záťaž pre štátne orgány, cudzincov aj zamestnávateľov,
 • zrýchlia procesy a vstup zahraničného zamestnanca na trh práce,
 • podporia systematické, transparentné a predvídateľné rozhodovanie štátnych orgánov,
 • zjednodušia systém a spoja všetky postupy do harmonického celku,
 • podporia aktívnu participáciu sociálnych partnerov.

Cieľom opatrení je uľahčiť a zrýchliť prijímanie zahraničných pracovníkov na slovenský trh práce, prispieť k efektívnej politike pracovnej migrácie v SR, zvýšiť atraktívnosť Slovenska pre zahraničnú pracovnú silu, pomôcť zahraničným pracovníkom pri integrácii do spoločnosti a podporiť návrat zahraničnej pracovnej sily do krajiny pôvodu.

Schéma bola vypracovaná v úzkej spolupráci s odborníkmi z relevantných orgánov štátnej správy, zástupcami zamestnávateľov, odborov, samosprávy, odbornej verejnosti a slovenskými aj zahraničnými expertmi.

Navrhované opatrenia Schémy vychádzajú aj z výskumu založeného na dôkazoch (evidence-based research), ktorý zahŕňa:

 • analýzu právneho stavu a národných politík v oblasti pracovnej migrácie v SR,
 • analýzu trhu práce v SR,
 • analýzu systémov pracovnej migrácie vo vybraných členských štátoch EÚ, krajín pôvodu a úspešných nástrojov riadenia pracovnej migrácie,
 • analýzu fiškálnych dopadov pracovnej migrácie,
 • vyhodnotenie riadených rozhovorov so zástupcami orgánov štátnej správy, samosprávy a zamestnávateľov,
 • vyhodnotenie prieskumu medzi zahraničnými pracovníkmi z krajín mimo EÚ a EHP.

Schéma pracovnej mobility pre SR je expertný dokument, ktorý má odporúčací charakter.

Prečítajte si:

Vlajka EÚ

Projekt Technická podpora pri príprave schémy pracovnej mobility pre SR financuje Európska únia prostredníctvom Programu na podporu štrukturálnych reforiem a implementuje ho Medzinárodná organizácia pre migráciu v spolupráci s Európskou komisiou.

IOM na Slovensku v oblasti migrácie, integrácie cudzincov a boja proti obchodovaniu s ľuďmi podporuje tvorbu politík, buduje kapacity odborníkov, realizuje výskumy a informačné kampane. Spolupracuje pri tom s inštitúciami štátnej správy, samosprávy, akademickej sféry, mimovládnymi organizáciami a expertmi.

Podpora tvorby migračných politík

IOM je členom Medzirezortnej expertnej komisie pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov MPSVR SR (MECOMIC), členom Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu cudzincov a členom Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

IOM ako člen týchto expertných skupín prispieva k tvorbe politík, koncepčných národných programov a národných referenčných mechanizmov na Slovensku v oblasti migrácie, integrácie cudzincov a obchodovania s ľuďmi. V týchto oblastiach v spolupráci s partnermi zo štátnej správy aj tretieho sektora IOM koordinuje aktivity a iniciuje prijímanie nových opatrení.

Budovanie kapacít odborníkov

IOM v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR buduje kapacity pracovníkov štátnej správy v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi a asistencie obchodovaným osobám.

IOM realizuje tiež tréningy v oblasti prevencia obchodovania s ľuďmi a identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi pre terénnych sociálnych pracovníkov, pracovníkov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, detských domovov, reedukačných a nízkoprahových zariadení a ďalších odborných pracovníkov.

IOM vyškolila vyše 500 zamestnancov štátnej správy, samosprávy a mimovládnych organizácií, ktorí pracujú s cudzincami z tretích krajín. Tréningy a workshopy IOM kládli dôraz na posilnenie zručností v interkultúrnej komunikácii a znalostí o migrácii a integrácii cudzincov na Slovensku, ktoré môžu využiť pri práci s cudzincami a na vzájomnú spoluprácu rôznych inštitúcií pri poskytovaní služieb cudzincom.

Výskumy o migrácii

IOM v spolupráci s expertmi a pracovníkmi akademickej sféry realizovala výskumy o migrácii a migračných trendoch, o postojoch verejnosti v SR k migrácii a o násilí na štátnych príslušníkoch tretích krajín v SR.

Zvyšovanie povedomia o migrácii

IOM realizuje informačné kampane, ktorými v spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi zvyšuje informovanosť o migrácii a migrantoch na Slovensku, odstraňuje bariéry medzi domácimi a cudzincami či informuje o rizikách obchodovania s ľuďmi a o bezpečnom cestovaní a práci v zahraničí, napríklad:

V projekte SAFE – smart, aware, free, enjoy IOM na Slovensku a v spolupráci s partnermi aj v Česku, Maďarsku a Poľsku spustila novú mobilnú aplikáciu SAFE najmä pre mladých ľudí, aby sa nestali obeťami obchodovania s ľuďmi.

IOM v projekte 0800 800 818 – Preventívna kampaň proti obchodovaniu s ľuďmi uskutočnila na Slovensku a v spolupráci s partnermi v Česku a v Poľsku informačnú kampaň Nestaň sa otrokom! na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi.

IOM v rámci projektu Aj my sme tu doma pripravila a vydala dokumentárny film o živote migrantov na Slovensku a inštruktážny materiál, ktoré verejnosti prezentujú vyvážené a podložené informácie o migrácii a zároveň slúžia ako vzdelávacie materiály o migrácii pre učiteľov a lektorov.

V medzinárodnom projekte Migranti v centre pozornosti IOM na Slovensku v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku uskutočnila mediálnu súťaž o migrácii a budovala kapacity súčasných a budúcich pracovníkov médií, aby prostredníctvom kvalitného spravodajstva verejnosť získavala vyvážené informácie o migrácii.

V medzinárodnom projekte Next Door Family EU IOM na Slovensku originálnymi spôsobom spojila pri spoločných obedoch domáce rodiny a rodiny cudzincov. Stretnutia rodín sa uskutočnili v siedmich krajinách Európy, dokumentuje ich film Next door family.