fbpx

EMN (European Migration Network) je iniciatívou EÚ, ktorej cieľom je napĺňať informačné potreby inštitúcií Európskej únie, jej členských štátov a Nórska prostredníctvom poskytovania aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií o migrácii a azyle na účely tvorby národných politík a politík Európskej únie v týchto oblastiach. Okrem toho sa EMN zameriava aj na poskytovanie týchto informácií verejnosti.

Právny základ EMN tvorí Rozhodnutie Rady 2008/381/ES zo 14. mája 2008. Činnosť EMN koordinuje Európska komisia (konkrétne Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti) v spolupráci s Národnými kontaktnými bodmi EMN menovanými členskými štátmi EÚ a Nórskom, ktoré zároveň vytvárajú národné siete zložené zo širokého spektra zainteresovaných subjektov.

Národný kontaktný bod EMN (NKB EMN) v SR tvoria inštitúcie určené Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) o koordinácii činnosti EMN z 20. júla 2009, a to:

 • Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – Úrad v SR (koordinátor NKB EMN v SR),
 • Ministerstvo vnútra SR (Migračný úrad MV SR, Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, Odbor zahraničných vecí a európskych záležitostí Kancelárie ministra vnútra),
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • Štatistický úrad SR.

Aktivity EMN v SR sú spolufinancované Európskou úniou a zo štátneho rozpočtu SR (kapitola Ministerstva vnútra SR) a patria medzi ne predovšetkým:

 • príprava výročných správ o politikách v oblasti migrácie a azylu,
 • príprava štúdií na vybrané témy v zmysle sekundárneho výskumu,
 • administrácia ad hoc otázok EMN,
 • budovanie kontaktov na národnej a medzinárodnej úrovni.

Kontaktné informácie:

Národný kontaktný bod EMN v SR
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – Úrad v SR
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava
Tel.: 00421 2 5262 3335
Fax: 00421 2 5263 0093
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky výstupy EMN sú dostupné na: www.emn.skwww.ec.europa.eu/emn.

Aktivity EMN na Slovensku financuje Európska únia z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a spolufinancuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

logo emn new sk

Hlavné oblasti aktivít EMN v roku 2023:

Výmena informácií cez systém ad hoc otázok EMN:

Systém ad hoc otázok slúži národným kontaktným bodom (NKB) EMN a Európskej komisii na rýchle získavanie informácií o migrácii a medzinárodnej ochrane, napríklad o legálnej migrácii a vízach, neregulárnej migrácii, hraniciach, návratoch a podobne. Zo zozbieraných odpovedí na ad hoc otázky sa vytvárajú komparatívne kompilácie, ktoré sú zverejnené v tematických kategóriách na centrálnej webovej stránke EMN.

Príprava štúdií a výročných správ

EMN sa zameriava na zber, analýzu a poskytovanie informácií a údajov. Každoročne pripravuje výročné správy o migrácii a azyle, ktoré popisujú najdôležitejší vývoj v politikách a legislatíve, verejné diskusie o migrácii a medzinárodnej ochrane v členských štátoch a na úrovni EÚ a poskytujú prehľad vybraných štatistík. EMN taktiež vypracúva štúdie, ktorých témy si dohodli členské krajiny a Európska komisia podľa relevantnosti pre tvorcov politík na národnej a celoeurópskej úrovni. Na základe národných správ a štúdií, ktoré vypracovávajú NKB EMN, Európska komisia spracováva súhrnné správy.

Na rok 2023 má EMN naplánované dokončenie alebo spracovanie nasledujúcich štúdií a výročných správ*:

 • Integrácia žiadateľov o medzinárodnú ochranu na trhu práce
 • Prijímacie podmienky žiadateľov o medzinárodnú ochranu: výzvy, politiky a prax v členských štátoch EÚ a s tým spojené náklady
 • Uplatňovanie smernice o dočasnej ochrane: skúsenosti po roku implementácie
 • Nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín: situačná analýza za roky 2017 – 2022
 • Výročná správa o migrácii a azyle za rok 2022

* Názvy štúdií sú pracovné.

Príprava Informov EMN

Informy EMN sú zamerané na konkrétnu problematiku a obsahujú kľúčové zistenia a závery zo správ, štúdií alebo ad hoc otázok EMN pre tvorcov politík.

Príprava Štvrťročníka EMN

Štvrťročník EMN informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni EÚ a jej členských štátov.

Rozširovanie Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu EMN

Prekladový a výkladový slovník EMN uvádza pojmy a definície o migrácii a medzinárodnej ochrane v 23 európskych jazykoch vrátane slovenčiny a obsahuje viac ako 550 pojmov. EMN v tomto roku pokračuje v príprave slovenskej verzie slovníka.

Slovník je dostupný v pravidelne aktualizovanej online verzii na webovej stránke Európskej komisie, vo forme publikácie a ako bezplatná mobilná aplikácia.

Budovanie a rozvíjanie kontaktov na národnej a európskej úrovni

EMN Slovensko pravidelne organizuje rôzne podujatia pre odbornú a laickú verejnosť. Sú to napríklad konferencie, expertné a vzdelávacie semináre, pracovné raňajky či prezentačné stretnutia.

V roku 2023 EMN Slovensko plánuje uskutočniť viaceré odborné podujatia so zástupcami Migračného úradu MV SR, Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ a ďalších inštitúcií, pracovné stretnutia a 9. ročník Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii.

Na európskej úrovni EMN spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, agentúrami a ďalšími inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany. Medzi ne patria napríklad agentúry EÚ – Agentúra EÚ pre základné práva (FRA), Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA), FRONTEX a Eurostat.

Na európskej úrovni sa Slovenská republika zúčastní na pravidelných koordinačných stretnutiach, ktoré organizuje Európska komisia, ako aj na odborných stretnutiach a konferenciách, ktoré organizujú NKB iných členských krajín EMN.

Pravidelné a aktuálne informácie o činnosti EMN v Slovenskej republike získate z e-newslettra EMN alebo na webovej stránke www.emn.sk.

Aktivity EMN na Slovensku financuje Európska únia a spolufinancuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

logo emn new sk