fbpx

This article is published only in Slovak language.

Bratislava, 10. decembra 2015 – Podľa celosvetového prieskumu verejnej mienky o imigrácii sa 43 percent obyvateľov prikláňa k tomu, aby stav imigrácie do ich krajiny ostal na súčasnej úrovni, alebo sa zvýšil, zatiaľ čo 34 percent podporuje zníženie imigrácie.

Prieskum uskutočnila spoločnosť Gallup v období rokov 2012 – 2014 v 142 krajinách medzi vyše 183 000 respondentmi, ktorí odpovedali na otázku, či by imigrácia do danej krajiny mala byť zachovaná na rovnakej úrovni, alebo by sa mala zvýšiť, alebo znížiť. Prieskum ďalej zisťoval, či imigranti väčšinou pracujú v pozíciách, ktoré občania tejto krajiny nechcú (napr. slabo platené alebo nezaujímavé práce), alebo väčšinou vykonávajú prácu, o ktorú majú záujem občania danej krajiny. Výsledky prieskumu spracovala a publikovala v októbri t. r. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci so spoločnosťou Gallup v správe Ako svet vníma migráciu (How the World Views Migration).

„Výsledky prieskumu nám po prvýkrát v celosvetovom meradle umožňujú spoznať postoje verejnosti k imigrácii a ukázali nám optiku, cez ktorú ľudia vnímajú imigráciu,“ vyjadrila sa vedúca Úradu IOM v SR Zuzana Vatráľová.

V priemere 52 percent obyvateľov Európy si myslí, že úroveň imigrácie do ich krajiny by sa mala znížiť. Rozdiely ale existujú aj v postojoch respondentov rôznych regiónov Európy: obyvatelia Švédska, Dánska a Fínska majú všeobecne pozitívny postoj k imigrácii, respondenti z krajín južnej Európy ako Grécko, Malta a Taliansko, cez ktoré migranti vstupujú na európsky kontinent, chcú imigráciu znížiť.

Správa tiež poukazuje na vplyv socio-demografických charakteristík obyvateľstva na ich postoje k imigrácii. V priemere respondenti s vysokoškolským vzdelaním na rozdiel od ľudí s nižším vzdelaním chcú udržať úroveň prisťahovalectva na rovnakej úrovni, alebo ju zvýšiť. Výnimkou je ale napríklad stredná a východná Európa, kde je za zníženie imigrácie viac ľudí s vyšším ako nižším vzdelaním.

Ďalším kľúčovým zistením je, že názory ľudí o ich osobnej ekonomickej situácii a ekonomickej situácii krajiny môžu výrazne ovplyvniť ich postoje k imigrácii: tí, ktorí vnímajú ekonomickú situáciu ako zlú alebo zhoršujúcu sa, uprednostňujú zníženie imigrácie do ich krajiny, a naopak.

Prieskum skúmal aj súťaž o pracovné miesta medzi imigrantmi a domácimi obyvateľmi. Jasný rozdiel je v postojoch obyvateľov na základe národného dôchodku: obyvatelia ekonomík s vysokými príjmami sú viac presvedčení, že imigranti obsadzujú pracovné miesta, ktoré domáci obyvatelia nechcú. V ostatných ekonomikách sa obyvatelia prikláňajú k názoru, že prisťahovalci im berú prácu, o ktorú by sami mohli mať záujem.

Prieskum poukázal tiež na vplyv nezamestnanosti na postoje respondentov. Tí z krajín s vyššou mierou nezamestnanosti, alebo ktorí sú sami bez práce, prejavili negatívny postoj k imigrácii do svojej krajiny. Takmer polovica respondentov z krajín s nezamestnanosťou vyššou ako 15 percent si myslí, že imigrácia do ich krajiny by sa mala znížiť. Postoj znížiť imigráciu tiež zastáva 40 percent ľudí, ktorí sú nezamestnaní a hľadajú si prácu.

V júni 2015 podľa štatistík Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny žilo s platným pobytom na Slovensku 79 422 cudzincov (1,46 percenta z celej populácie SR) a zamestnaných tu bolo 22 865 cudzincov.

Podľa prieskumu spoločnosti Gallup je 37 percent domácich respondetov zo Slovenska za zachovanie súčasného stavu imigrácie a 44 percent je za jej zníženie. Naopak zvýšenie imigrácie si vedia predstaviť štyri percentá obyvateľov SR.

Tretina respondentov (34 percent) zo Slovenska inklinuje k názoru, že cudzinci na Slovensku vykonávajú práce, o ktoré domáci nemajú záujem. Takmer rovnaký počet (30 percent) si myslí, že cudzinci berú domácim prácu. Spomedzi skúmaných krajín Európy tento postoj percentuálne viac zastávajú už len obyvatelia Ukrajiny, Srbska a Moldavska.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tlačová správa Ústredia IOM: How the World Views Migration: Results from a New IOM/Gallup Report

Správa s výsledkami prieskumu:

IOM - How The World Views Migration Report 2015

How the World Views Migration Report

© 2015 International Organization for Migration (IOM)

Autori správy: Neli Esipova, Julie Ray, Anita Pugliese, Dato Tsabutashvili, Frank Laczko, Marzia Rango

Správa vydaná v anglickom jazyku.

Správa je voľne dostupná online na webovej stránke IOM: http://publications.iom.int/system/files/how_the_world_gallup.pdf

 

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

 

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.