fbpx

This article is published only in Slovak language.

Bratislava, 30. novembra 2012 – IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu ako koordinátor Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v SR organizuje 4. decembra 2012 v Bratislave konferenciu Migrácia študentov z tretích krajín do SR a EÚ. Konferencia predstaví existujúce politiky, opatrenia a ich vplyv na migráciu študentov z tretích krajín do SR a vybraných krajín EÚ.

Zástupcovia Národných kontaktných bodov EMN na Slovensku, v Českej republike, v Rakúsku a v Nórsku predstavia na konferencii hlavné zistenia EMN v týchto štátoch o migrácii zahraničných študentov a politikách týkajúcich sa študentov z tretích krajín. Súčasťou konferencie bude aj panelová diskusia zástupcov štátneho a verejného sektora o prínose a dopade migrácie zahraničných študentov v SR.

EMN na Slovensku bude na konferencii prezentovať štúdiu Migrácia zahraničných študentov do SR. Ako uvádza štúdia, zahraniční študenti predstavujú významnú časť migrujúcej populácie do krajín EÚ a migrácia za štúdiom predstavuje tretí najčastejší dôvod prisťahovalectva do krajín EÚ. Migrácia študentov môže mať výrazný vplyv na rôzne sféry života krajiny ako je hospodárstvo, trh práce, vzdelávací systém, migračné politiky či rozvojová politika.

Slovenská republika je podľa štúdie EMN zatiaľ na okraji záujmu zahraničných študentov, aj keď ich počet, najmä z EÚ, každoročne rastie. Príčiny môžu byť rôzne, napríklad neatraktívnosť Slovenska ako cieľovej krajiny pre študentov, slabá propagácia slovenských vysokých škôl v zahraničí, nízky počet študijných odborov v inom ako slovenskom jazyku, pomerne náročná administratíva pri vybavovaní povolenia na pobyt a tiež aj zložitosť získania pracovného povolenia a s tým súvisiaceho povolenia na pobyt po ukončení štúdia.

– Koniec –

Pozvánka pre médiá:

Zástupcovia médií, ktorí majú záujem o účasť na konferencii, môžu do pondelka 3. decembra 2012 do 12.00 hod. požiadať o akreditáciu na e-mailovej adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Konferencia sa uskutoční 4. decembra od 9.00 do 13.15 hod. v hoteli Falkensteiner na Palárikovej ulici 5 v Bratislave.

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Predstavenie IOM:

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti má IOM 146 členských štátov a ďalších 13 štátov má štatút pozorovateľa a ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM  vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech tak migrantom, ako aj spoločnosti. Svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo všetkých oblastiach sveta.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti dobrovoľných návratov migrantov do krajiny pôvodu, prevencie obchodovania s ľuďmi a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, integrácie migrantov do spoločnosti a v oblasti presídľovania utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít, napr. poskytovanie služieb migrantom, realizácia výskumov, informačné kampane a zvyšovanie povedomia o migrácii a integrácii migrantov, vzdelávanie a budovanie kapacít kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Od roku 2006 IOM prevádzkuje Migračné informačné centrum IOM, ktoré poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo migrantom s cieľom podporiť ich integráciu do spoločnosti a na trhu práce. Od roku 2009 je IOM aj národným kontaktným bodom Európskej migračnej siete na Slovensku. Viac informácií: www.iom.sk a www.iom.int.

Predstavenie EMN:

Európska migračná sieť (European Migration Network – EMN) je iniciatívou EÚ, ktorej cieľom je napĺňať informačné potreby inštitúcií EÚ, ako aj orgánov členských štátov EÚ prostredníctvom poskytovania aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií o migrácii a azyle na účely tvorby politík EÚ v týchto oblastiach. EMN slúži aj na poskytovanie týchto informácii verejnosti.

Činnosť EMN koordinuje Európska komisia v spolupráci s Národnými kontaktnými bodmi EMN (NKB EMN) menovanými členskými štátmi EÚ a Nórskom, ktoré zároveň vytvárajú národné siete zložené zo širokého spektra zainteresovaných subjektov. Národným koordinátorom EMN v SR je IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu.