fbpx

This article is published only in Slovak language.

Bratislava, 5. august 2020 – Dôležité informácie o rôznych oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku si na webovej stránke Migračného informačného centra IOM (MIC) www.mic.iom.sk od roku 2006 vyhľadalo už vyše milión návštevníkov.

Cudzinci, ktorí žijú alebo chcú žiť na Slovensku, môžu v centre využiť komplexné právne, sociálne a pracovné poradenstvo či priamu podporu na ďalšie vzdelávanie alebo rekvalifikačný kurz. Centrum pre cudzincov organizuje tiež kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie, sprostredkúva im informácie o rôznych oblastiach života na Slovensku a podporuje komunitný život cudzincov na Slovensku. Centrum prevádzkuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) Slovensko od roku 2006, kancelárie má v Bratislave a v Košiciach.

„Klienti na našom centre oceňujú najmä to, že na jednom mieste získajú užitočné poradenstvo potrebné pre život cudzincov na Slovensku. V roku 2019 poskytli pracovníci centra v Bratislave a Košiciach 10 398 osobných, telefonických alebo e-mailových konzultácií o pobyte, rodine, zamestnaní, podnikaní, vzdelávaní či občianstve v SR klientom najmä z Ukrajiny, Ruskej federácie, Srbska, Indie, Iránu a USA,“ hovorí Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM na Slovensku.

Slovensko je cieľovou krajinou pre čoraz vyšší počet cudzincov. V roku 2019 podľa štatistík Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ žilo na Slovensko Slovensku 143 075 cudzincov s povoleným pobytom alebo 2,62 percenta z celej populácie SR. V roku 2018 dosiahol tento počet 121 264 cudzincov s povolením na pobyt na Slovensku, ich podiel na celkovej populácii SR predstavoval 2,22 percenta.

„S rastúcim počtom cudzincov na Slovensku sa zvyšuje počet klientov centra a narastá aj využívanie jeho služieb. Len komplexné poradenstvo centra využilo v minulom roku 6 192 klientov, v roku 2018 to bolo 4 550 klientov,“ opisuje Zuzana Vatráľová.

Celkové výsledky aktivít IOM Slovensko za rok 2019 sú publikované na webovej stránke www.iom.sk.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Predstavenie MIC:

Migračné informačné centrum IOM (MIC) otvorila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku v apríli 2006 v Bratislave. Centrum je prvé a doteraz jediné informačné centrum na Slovensku, ktoré na jednom mieste poskytuje cudzincom komplexné služby v oblasti právneho a sociálneho poradenstva v rôznych oblastiach života ako je pobyt, zamestnanie, podnikanie, zdravotná starostlivosť, zdravotné a sociálne zabezpečenie, rodinný život či vzdelávanie.

MIC IOM poskytuje cudzincom tiež pracovné poradenstvo, ktoré zahŕňa pomoc pri orientácii na trhu práce, hľadaní práce, komunikácii so zamestnávateľom, príprave na pracovný pohovor a pri kontaktovaní inštitúcií. Ďalšie služby centra zahŕňajú aj priamu podporu cudzincom na ďalšie vzdelávanie alebo rekvalifikačný kurz. Okrem toho MIC IOM realizuje pre cudzincov bezplatné kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie s informáciami o rôznych oblastiach života na Slovensku.

Činnosť centra sa opiera aj o dlhodobú spoluprácu so zástupcami združení a komunít cudzincov na Slovensku. Tí s podporou centra organizujú podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny a zbližujú cudzincov s väčšinovou populáciou, podporujú život svojich komunít a pomáhajú svojim krajanom.

Pracovníci MIC IOM poskytujú poradenstvo v kanceláriach centra v Bratislave a Košiciach, prostredníctvom zvýhodnenej telefonickej informačnej linky 0850 211 478 a elektronickej pošty This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Komplexné informácie súvisiace s integráciou cudzincov na Slovensku sú pravidelne aktualizované na webovej stránke www.mic.iom.sk.

Podpora aktivít Migračného informačného centra IOM:

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza X, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.