fbpx

This article is published only in Slovak language.

Bratislava, 22. septembra 2011 – V roku 2010 pomohla IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu pri návrate zo Slovenska do krajiny pôvodu 127 migrantom. Návraty a následnú reintegráciu uskutočnila organizácia v rámci programu asistovaných dobrovoľných návratov.

V minulom roku IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) pomohla pri návrate 127 migrantom do 21 krajín sveta. Väčšina z nich smerovala do Vietnamu, Gruzínska, Moldavska, Ukrajiny a Ruska. Od januára do augusta 2011 využilo možnosť vrátiť sa domov 74 migrantov, ktorí pochádzali predovšetkým z Ukrajiny, Vietnamu, Číny, Ruska a Turecka.

„Dobrovoľné návraty sú reakciou na potrebu štátov poskytnúť predovšetkým ilegálnym migrantom a neúspešným žiadateľom o azyl možnosť humánneho, organizovaného a finančne efektívneho návratu a reintegrácie do krajiny pôvodu a sú súčasťou európskej návratovej politiky,“ vysvetľuje Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu na Slovensku.

Kľúčovou súčasťou programu je informačná kampaň, aby migranti, ktorí môžu potrebovať služby programu, vedeli o možnosti návratu a mohli sa promptne dostať ku komplexným a objektívnym informáciám. Migranti môžu získať informácie prostredníctvom osobných konzultácií v sídlach úradu IOM v Bratislave na Grösslingovej ulici č. 4 a v Košiciach na Hlavnej ulici č. 68, zvýhodnenej telefonickej linky 0850 211 262 a elektronickej pošty This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Pracovníci IOM informujú o programe počas stretnutí v zariadeniach Ministerstva vnútra SR alebo na informačných stretnutiach organizovanými zástupcami migrantov. Komplexné informácie súvisiace s dobrovoľnými návratmi je možné nájsť aj na webovej stránke www.avr.iom.sk.

V septembri 2011 prebieha verejná informačná kampaň IOM o programe dobrovoľných návratov, ktorá nadväzuje na kampane z roku 2009 a 2010. Základné informácie o programe v 6 jazykoch – v slovenčine, angličtine, ruštine, čínštine, vietnamčine a arabčine – môžu migranti nájsť v Bratislave a v Košiciach na bilbordoch, plagátoch, lavičkách, brožúrach, letákoch a ďalších nosičoch. Nosným prvkom kampane je číslo zvýhodnenej anonymnej telefonickej linky programu 0850 211 262, na ktorom pracovníci IOM poskytujú konzultácie o programe.

IOM v návratovom programe poskytuje migrantom reintegračnú pomoc aj po návrate do krajiny pôvodu. Reintegračný príspevok pomáha pri riešení životnej situácie migrantov bezprostredne po ich návrate, napríklad zabezpečením dočasného ubytovania, základných životných potrieb a podporou aktivít vedúcich k získaniu stabilného príjmu z práce. IOM tak podporuje aktivity na zvýšenie kvalifikácie migranta a tým zvýšenie jeho šancí na nájdenie zamestnania, pomoc pri hľadaní zamestnania, právna pomoc, zdravotná pomoc, alebo podpora pri založení menšieho podnikania. V roku 2010 pomohla IOM v 33 prípadoch, keď bola jednotlivcom alebo celým rodinám vracajúcim sa do Vietnamu, Gruzínska, Srbska (vrátane Kosova), Moldavska, Ruska a Vietnamu poskytnutá reintegračná pomoc formou preplatenia služieb a tovarov v hodnote 45 060 eur. Za prvých osem mesiacov tohto roku IOM poskytla reintegračnú pomoc v celkovej výške 24 594 eur v 18 prípadoch tým migrantom, ktorí sa vrátili do Vietnamu, na Ukrajinu, do Azerbajdžanu, Arménska, Gruzínska, Srbska (vrátane Kosova) a Moldavska. Reintegračné príspevky mali napríklad formu materiálnej pomoci, určenej na rekonštrukciu domu zničeného počas občianskej vojny v Gruzínsku či opravu kúrenia rodinného domu na Ukrajine. IOM taktiež prispela na absolvovanie kurzu na získanie vodičského preukazu v Moldavsku. Príspevky boli použité napríklad na založenie zváračskej a krajčírskej dielne vo Vietname či  farmy na chov dobytka v Kosove.

„Príspevok je pomocou nielen pre migranta, ktorý si vlastnou činnosťou zaobstaráva živobytie, ale prispieva aj k rozvoju regiónu a komunity, napr. prostredníctvom ponuky služieb alebo zamestnania ďalších pracovníkov,“ vysvetľuje význam reintegračnej pomoci  Z. Vatráľová.

Pomoc v rámci programu asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu poskytuje IOM Bratislava od roku 1998 na základe Dohody o spolupráci medzi Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o pomoci pri návrate neúspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov do krajiny pôvodu. Program je určený žiadateľom o azyl, neúspešným žiadateľom o azyl a ilegálnym migrantom, ktorí si želajú vrátiť sa zo Slovenska do krajiny pôvodu. Zaručuje humánny, dôstojný a bezpečný návrat do domovskej krajiny, založený na princípe dobrovoľnosti. IOM v rámci programu zabezpečuje informovanie cieľovej skupiny o asistovaných dobrovoľných návratoch, bezpečný návrat cudzinca domov a pomoc pri reintegrácii v krajine pôvodu.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Predstavenie organizácie:

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu je medzinárodná, medzivládna organizácia, založená v roku 1951 ako medzivládna organizácia s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti má IOM 132 členských a 17 pozorovateľských štátov a ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie vyvíja IOM v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM  vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech tak migrantom, ako aj spoločnosti. Svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo všetkých oblastiach sveta.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti dobrovoľných návratov migrantov do krajiny pôvodu, prevencie obchodovania s ľuďmi a pomoci obchodovaným osobám, integrácie migrantov do spoločnosti a výskumu. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít, napr. poskytovanie služieb migrantom, výskumy, informačné kampane, vzdelávanie a budovanie kapacít. Od roku 2009 je IOM aj národným kontaktným bodom Európskej migračnej siete na Slovensku. Viac informácií:  www.iom.sk a www.iom.int.

Financovanie projektu:

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu realizuje aktivity programu asistovaných dobrovoľných návratov v roku 2011 v rámci projektu Pomoc pri návrate a reintegrácii neúspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov zo Slovenskej republiky do krajiny pôvodu III, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat v rámci programu Solidarita a riadenie migračných tokov a spolufinancovaný Ministerstvom vnútra SR.

logo solidarita sk               logo mvsr