fbpx

This article is published only in Slovak language.

Bratislava, 27. marca 2013 – Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s režisérom Marcelom Pázmanom vytvorili nový dokumentárny film Aj my sme tu doma, ktorý cez konkrétne príbehy rozpráva o živote migrantov na Slovensku, poukazuje na postoje slovenskej verejnosti k nim a realitu migrácie u nás. Film predstavili v stredu 27. marca 2013 o 14.00 hod. na verejnej prezentácii v Kine Lumière v Bratislave.

Záujem migrantov o Slovensko kontinuálne a výrazne rastie. Od vstupu SR do EÚ došlo k  nárastu počtu migrantov legálne žijúcich na Slovensku z 22 108 v roku 2004 na 67 877 v roku 2012. Aj napriek tomu je počet migrantov na Slovensku v porovnaní s inými krajinami EÚ pomerne nízky a Slovensko má jeden z najnižších podielov migrantov. V roku 2012 tvorili migranti 1,25 % celkového počtu obyvateľov SR. 

„Podľa nášho výskumu obyvatelia Slovenska majú relatívne málo osobných skúseností s migrantmi a majú málo znalostí o migrantoch. Svoj názor na migráciu a migrantov si často vytvárajú na základe mylných predstáv, predsudkov a nedostatočných informácií. Domáce obyvateľstvo sa obáva, že na Slovensku žije vysoký počet migrantov, ktorí berú pracovné miesta Slovákom, rozširujú nebezpečné choroby, sú ekonomickou záťažou pre štátny rozpočet a že kriminalita migrantov môže postupne narastať. Migrantov vníma ako ohrozenie, pričom tieto postoje nereflektujú súčasnú situáciu v migrácii,“ uviedla Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR.

Typickým migrantom na Slovensku podľa záverov výskumu je muž vo veku 25 – 34 rokov, ktorý pochádza z niektorej z krajín EÚ, má stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie, je aktívny a stará sa o svoju domácnosť.

Film zobrazuje realitu o migrácii a migrantoch na Slovensku prostredníctvom osobných príbehov troch ľudí, ktorí pochádzajú z rôznych krajín a odlišných kultúr – palestínskeho lekára, kvetinárku z Ukrajiny a podnikateľa z Vietnamu. Obraz dopĺňajú názory domáceho obyvateľstva k migrantom a údaje o skutočnej situácii v oblasti migrácie. „Dúfame, že film bude dobrým zdrojom, ktorý pomôže utvoriť si vyvážený a informovaný obraz o migrácii a migrantoch na Slovensku,” dopĺňa Vatráľová.

Film vznikol za finančnej podpory Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a hodnôt. IOM vydala tiež inštruktážny materiál ako pomôcku na spracovanie a začlenenie témy migrácie a integrácie migrantov s použitím filmu do interkultúrnej výchovy na školách a do vzdelávania odborníkov pracujúcich s cudzincami.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Predstavenie IOM:

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti má IOM 149 členských štátov a ďalších 12 štátov má štatút pozorovateľa a ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM  vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech tak migrantom, ako aj spoločnosti. Svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo všetkých oblastiach sveta.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti dobrovoľných návratov migrantov do krajiny pôvodu, prevencie obchodovania s ľuďmi a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, integrácie migrantov do spoločnosti a v oblasti presídľovania utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít, napr. poskytovanie služieb migrantom, realizácia výskumov, informačné kampane a zvyšovanie povedomia o migrácii a integrácii migrantov, vzdelávanie a budovanie kapacít kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Od roku 2006 IOM prevádzkuje Migračné informačné centrum IOM, ktoré poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo migrantom s cieľom podporiť ich integráciu do spoločnosti a na trhu práce. Od roku 2009 je IOM aj národným kontaktným bodom Európskej migračnej siete na Slovensku.

Viac informácií: www.iom.sk a www.iom.int.

Výskum IOM

IOM uskutočnila reprezentatívny výskum o postojoch slovenskej verejnosti k cudzincom  a k zahraničnej migrácii v rámci výskumného projektu Migrácia v Slovenskej republike po vstupe do EÚ (2004 – 2008). Výsledky kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu sú zverejnené v štúdii: Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike.

O projekte Aj my sme tu doma!

Projekt Aj my sme tu doma! realizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku od októbra 2012 do marca 2013. Cieľom projektu je predkladať vyvážené a podložené informácie, ktoré prispejú k vytváraniu informovaného názoru o migrácii a migrantoch, začleniť tieto informácie do vzdelávania, posilniť diskusiu o migrácii a migrantoch a prispieť tak k dekonštrukcii stereotypov a mýtov v spoločnosti a k predchádzaniu prejavom intolerancie, diskriminácie a xenofóbie.

IOM v rámci projektu vydala súbor vzdelávacích materiálov: dokumentárny film, inštruktážny materiál a informačný plagát. Vzdelávacie materiály slúžia ako pomôcky pri predstavení problematiky migrácie v rámci multikultúrnej výchovy na všetkých stupňoch formálneho vzdelávania, vzdelávania odborníkov pracujúcich s migrantmi v interkultúrnych zručnostiach a na ďalšiu prezentáciu témy migrácie širokej verejnosti.

Film Aj my sme tu doma poukazuje na názory obyvateľov SR o migrantoch a prostredníctvom konkrétnych príbehov ľudí z iných krajín a podložených údajov predstavuje migrantov a realitu o migrácii na Slovensku:

{youtube}1LA93hi7HNk|580|360{/youtube}

Zámerom inštruktážneho materiálu Aj my sme tu doma je poskytnúť pedagogickým pracovníkom a lektorom flexibilný a užívateľsky prístupný materiál s informáciami, s aktivitami a odkazmi na ďalšie zdroje, s ktorými dokážu jednoducho a zaujímavou formou pripraviť a začleniť tému migrácie a integrácie migrantov s použitím dokumentárneho filmu do vyučovania na školách a do vzdelávania odborníkov pracujúcich s migrantmi. Materiál predkladá základné fakty a pojmy o migrácii a integrácii migrantov vo svete a na Slovensku, výsledky reprezentatívneho výskumu verejnej mienky k migrácii a migrantom, návod na prácu s dokumentárnym filmom a aktivity, ktoré vedú k získaniu základných vedomostí o problematike migrácie a k získaniu postojov a hodnôt.

logo uvsr          logo avf

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná IOM.

Realizáciu tohto filmu finančne podporil Audiovizuálny fond.