fbpx

This article is published only in Slovak language.

Bratislava, 21. marca 2013 – IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu vydala štúdiu o skúsenostiach migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím a zneužívaním. Štúdia sa zameriava na násilie v kontexte verejného priestoru (motivované predsudkami a nenávisťou), domáce násilie a násilie na pracovisku (nútenú prácu a pracovné zneužívanie).

Nízky počet migrantov žijúcich na Slovensku a obmedzená historická skúsenosť s migráciou spôsobujú, že migranti v slovenskej spoločnosti zostávajú prakticky neviditeľní. Inštitúcie, pomáhajúce organizácie či výskumníci vedia málo o ich životoch a životných stratégiách, osobitne vo vzťahu k rizikovým fenoménom ako sú násilie a zneužívanie. Nielen na Slovensku, ale aj inde vo svete sú pritom migranti násilím ohrození viac ako domáce obyvateľstvo. „Od migrantov, ktorým už ôsmy rok poskytujeme poradenstvo v Migračnom informačnom centre, sme sa dozvedali o zneužívajúcich praktikách v zamestnaní či útokoch na verejnosti, doteraz však chýbala detailnejšia systematizácia ich skúseností, ktorá by umožnila nastaviť adekvátne opatrenia. To je jeden z dôvodov, pre ktorý sme sa rozhodli realizovať tento projekt,“ hovorí Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM na Slovensku.

Výskumná správa konštatuje, že 43 % migrantov má skúsenosti s ľahšími formami násilia na verejnosti, v domácnosti alebo v práci a až 15 % má skúsenosti s vážnymi prejavmi násilia. „Ide o násilie takej intenzity či formy, ktoré by si vyžadovalo intervenciu zo strany polície a pomáhajúcich organizácií,“ hovorí jeden z autorov výskumnej správy, Matej Blažek. Oficiálne inštitúcie sa však o problémoch migrantov dozvedajú v minimálnej miere. „Ide o problém dôvery,“ vysvetľuje Blažek. „Chýbajú jasné a zrozumiteľné informácie v cudzom jazyku, kontakt s komunitami migrantov prostredníctvom terénnej práce či špecifické služby a aktivity, najmä pre najzraniteľnejšie skupiny migrantov. Tí sa preto obracajú skôr na neformálne zdroje pomoci v rámci komunít alebo platené služby rôznych neoficiálnych sprostredkovateľov, ktoré často prehlbujú izoláciu a zvyšujú riziko.“ V tejto súvislosti výsledky výskumu poukazujú na potrebu vytvorenia civilnej inštitúcie prvého kontaktu, najmä pre najzraniteľnejších migrantov.

„Keďže väčšina migrantov prichádza na Slovensko za prácou, osobitne nás znepokojili zistenia o zneužívaní migrantov zamestnávateľmi,“ hovorí ďalej Zuzana Vatráľová. Najmä nízko- či strednekvalifikovaní migranti sú vystavení vykorisťujúcim pracovným podmienkam, ktoré zahŕňajú také praktiky ako je zadržiavanie či nevyplatenie mzdy, dlhý pracovný čas bez nároku na kompenzáciu, zanedbávanie bezpečnosti práce, zadlženie sa voči zamestnávateľovi, vyhrážky či dokonca uväznenie na pracovisku. Podľa výsledkov výskumu má na Slovensku približne každý deviaty migrant skúsenosti s nútenou prácou, ktorá však nie je definovaná ako trestný čin. Najzraniteľnejšou skupinou sú pritom migranti z Ukrajiny, teda najpočetnejšia skupina migrantov, keď takmer štvrtina z nich má skúsenosti s nútenou prácou. Zneužívaní migranti sa nachádzajú v náročnej ekonomickej situácii, keď si pre svoju obživu či pomoc príbuzným potrebujú zabezpečiť zárobok aj za extrémne nevýhodných podmienok. Keďže strata zamestnania väčšinou vedie aj k strate pobytového oprávnenia, možnosti ochrany migrantov a odhaľovania takýchto prípadov sú minimálne.

S ohľadom na tieto a ďalšie zistenia výskumná správa navrhuje súbor odporúčaní pre politiky a prax podľa jednotlivých oblastí násilia, ako aj všeobecne s cieľom posilniť postavenie a ochranu migrantov na Slovensku. Odporúčania, ako aj podrobnejšie zistenia výskumu, predstaví IOM na tlačovej konferencii vo štvrtok 21. marca o 10.00 hod. v priestoroch IOM na Grösslingovej ulici č. 4.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti má IOM 149 členských štátov a ďalších 12 štátov má štatút pozorovateľa. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo všetkých oblastiach sveta.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie cudzincov, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a reintegrácií, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov. Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom. Informácie a skúsenosti využíva IOM v ďalších aktivitách zameraných na vzdelávanie a budovanie kapacít kľúčových aktérov v oblasti migrácie, realizáciu výskumov a informačné kampane a aktivity na zvýšenie povedomia o migrácii a integrácii migrantov.

Viac informácií: www.iom.sk a www.iom.int.

Predstavenie projektu:

iom vyskum-nasilieVýskum bol realizovaný v rámci projektu Príčiny, formy a dôsledky násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorého cieľom bolo vypracovať komplexnú analýzu fenoménu násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín, predovšetkým ako podklad na zavedenie efektívnych legislatívnych, politických a praktických opatrení zameraných na prevenciu, odhaľovanie, potláčanie násilia a riešenie jeho dôsledkov. V nadväznosti na to mal výskum nasledujúce čiastkové ciele: preskúmať rozsah a formy násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín žijúcich v Slovenskej republike všeobecne a podľa kľúčových migrantských komunít; identifikovať príčiny, rizikové faktory a dôsledky násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín žijúcich v Slovenskej republike; kriticky zhodnotiť existujúcu legislatívu, politiku, a prax v oblasti násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín žijúcich v Slovenskej republike vrátane komparatívnej analýzy v kontexte ďalších krajín Európskej únie; vypracovať odporúčania pre kľúčových aktérov (inštitúcie pôsobiace v oblasti migrácie, políciu, pomáhajúce profesie a iných) v oblasti odhaľovania násilia, prevencie násilia, pomoci obetiam; otvoriť tému násilia na migrantoch v rámci odbornej a verejnej diskusie prostredníctvom širokej diseminácie výsledkov výskumu.

Kľúčovým výstupom projektu je publikácia Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím.

logo solidarita sk

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.