fbpx

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vzdeláva a posilňuje kapacity organizácií a odborníkov, ktorí získavajú informácie a praktické zručnosti v nasledovných oblastiach:

 • vykonávanie individuálnej a skupinovej prevencie v prostredí rizikových skupín,
 • identifikácia potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi, s ktorými prichádzajú do kontaktu vo svojej pracovnej pôsobnosti,
 • základy práce s klientom v rámci krízovej intervencie alebo návratovej a reintegračnej starostlivosti,
 • legislatíva o obchodovaní s ľuďmi,
 • práva a možnosti klientov v Programe podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi,
 • efektívna spolupráca medzi odborníkmi a organizáciami, ktoré poskytujú pomoc obchodovaným osobám.

Medzi účastníkov školení patria:

 • príslušníci policajných zložiek a MV SR (napr. Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii ÚHCP P PZ, hovorcovia PZ – starší referenti – špecialisti odboru komunikácie a prevencie P PZ, pedagógovia a psychologickí poradcovia na stredných odborných školách Policajného zboru a na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, príslušníci PZ pracujúci s rómskymi komunitami – tzv. policajní špecialisti a pod.),
 • pedagógovia, psychológovia a sociálni pracovníci (terénni sociálni pracovníci pre prácu s rómskymi komunitami, pedagógovia SŠ, zamestnanci Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pod.),
 • pracovníci mimovládnych organizácií (pracovníci OZ Náruč – Pomoc deťom v kríze, terénni pracovníci organizácie STORM, sociálni pracovníci: Slovenské krízové centrum DOTYK, Slovenská katolícka charita a pod.),
 • zamestnanci štátnej a verejnej správy (pracovníci regionálnych kancelárii Úradu Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, zamestnanci inšpektorátov práce v SR, zamestnanci ÚPSVaR a pod.),
 • zástupcovia registrovaných cirkví (pracovníci Slovenskej katolíckej charity, vybraní zástupcovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, učitelia náboženskej výchovy a pod.),
 • zástupcovia sektoru zdravotníctva (pracovníci rýchlej zdravotnej pomoci),
 • pracovníci zastupiteľských úradov SR v zahraničí,
 • pracovníci z rezortu ministerstva spravodlivosti (sudcovia, prokurátori).

logo-british-embassy-bw

Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov v roku 2014 a 2015 v oblasti prevencie proti obchodovaniu s ľuďmi bolo financované Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave.

logo mvsr

Realizáciu vzdelávacích aktivít IOM v rámci boja proti obchodovaniu s ľuďmi v rokoch 2008 až 2013 financovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.