fbpx

Výsledky MIC na Slovensku v roku 2023

V roku 2023 Migračné informačné centrum IOM poskytlo svoje poradenské služby spolu 13785 ľuďom. Prečítajte si všetky výsledky v kľúčových programoch a hlavných oblastiach aktivít Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku za rok 2023.

Integrácia migrantov – Migračné informačné centrum IOM (MIC)

Kľúčovým programom IOM v oblasti integrácie migrantov na Slovensku je Migračné informačné centrum (MIC), ktoré sprevádza občanov iných krajín prichádzajúcich na Slovensko od prvého kroku v novej krajine až po kurzy slovenského jazyka, podporu pri získavaní vzdelania, či zvyšovaní kvalifikácie alebo pri rekvalifikácii. Už viac ako šestnásť rokov poskytuje bezplatné právne a sociálne poradenstvo, pracovné poradenstvo vrátane pomoci pri hľadaní zamestnania, organizuje kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie s informáciami o rôznych aspektoch života na Slovensku a podporuje komunitný život cudzincov na Slovensku.

Poradenstvo pre cudzincov v SR

MIC v roku 2023 poskytlo 23 472 osobných, telefonických alebo e-mailových konzultácií o pobyte, rodine, zamestnaní, podnikaní, vzdelávaní či občianstve v SR. Počet poskytnutých konzultácií medziročne narástol o vyše 11 %.

MIC podporuje cudzincov pri ich začlenení na trh práce na Slovensku. Pomoc pri orientácii na trhu práce, príprave životopisu, príprave na pohovor, komunikácii so zamestnávateľmi, vyhľadávaní pracovných ponúk alebo sprostredkovaní zamestnania využilo 3 263 klientov.

Online asistencia

Ďalšou zo služieb MIC je webová stránka www.mic.iom.sk, ktorá je unikátnym zdrojom právnych a praktických informácií pre cudzincov a cudzinky o dôležitých oblastiach života na Slovensku. Informácie sú dostupné v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. V roku 2023 si  informácie na webovej stránke vyhľadalo 371 000 návštevníkov.

V uplynulom roku MIC uskutočnilo nové webináre z oblasti pracovného a rodinného práva. Záznamy z nich sú dostupné na YouTube stránke IOM.

Kurzy slovenského jazyka pre cudzincov v SR

V roku 2023 MIC otvorilo 219 kurzov slovenského jazyka v Bratislave, Košiciach a ďalších mestách na Slovensku. Na kurzy sa registrovalo spolu 4 423 ľudí.

Podpora kultúrneho života komunít cudzincov v SR

MIC tiež spolupracovalo s kultúrnymi mediátormi – zástupcami združení a komunít cudzincov na Slovensku. S podporou centra organizujú podujatia, prostredníctvom ktorých podporujú život komunity, pomáhajú krajanom a vytvárajú priestor pre vzájomné porozumenie komunít a väčšinovej spoločnosti. V roku 2023 kultúrni mediátori s podporou MIC zorganizovali 140 komunitných informačných stretnutí pre 3476 ľudí. (je to 110% nárast oproti roku 2022)

Migračné informačné centrum IOM – podpora pracovnej mobility a integrácie migrantov

MIC v roku 2022 začalo implementovať aktivity z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sú špecificky zacielené na talenty, vysokokvalifikovaných zahraničných pracovníkov a zahraničných študentov z krajín EÚ a mimo EÚ, ako aj slovenských navrátilcov.

V roku 2023 poskytovalo v rámci aktivít pod Plánom obnovy a odolnosti konzultácie a služby, ktorými prispelo k podpore lákania a udržania talentov v SR. MIC zároveň rozšírilo poradenské služby aj pre zamestnávateľov vysokokvalifikovaných zahraničných pracovníkov z krajín EÚ a mimo EÚ, pre ktorých poskytovalo konzultácie a špecializované školenia o zamestnávaní cudzincov.

V rámci podpory integrácie a rekvalifikácie MIC taktiež poskytuje príspevky na uznanie vzdelania a príspevky na vzdelanie  a rekvalifikáciu. V roku 2023 dostalo finančné príspevky na uznanie vzdelania 169 klientov.

MIC taktiež podporuje kurzy rekvalifikácie, vďaka ktorým si klienti  môžu nájsť zamestnanie na Slovensku. V roku 2023 získalo finančný príspevok na kurzy rekvalifikácie 72 klientov.

mic infographics 2006 2023 donors completed sk compressed

Viac informácií: www.mic.iom.sk

Otvorenie nových MIC v regiónoch

Okrem Bratislavy a Košíc Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) otvorila kancelárie svojho Migračného informačného centra (MIC) v ďalších šiestich krajských mestách. Občania z krajín mimo EÚ tak môžu využiť bezplatné komplexné poradenstvo a služby MIC vo všetkých krajských mestách Slovenska (Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín, Prešov, Košice).

 

Počet osobných konzultácií v krajských mestách v roku 2023:

Trnava - 66

Nitra - 298

Banská Bystrica – 158

Žilina – 251

Trenčín – 451

Prešov – 412

 

Počet usporiadaných podujatí v regiónoch Slovenska v roku 2023:

Bratislavký kraj - 17

Trnavský kraj - 13

Žilinský kraj - 27

Banskobystrický kraj - 11

Trenčiansky kraj - 32

Košický kraj - 5

 

S podporou: 

logo us flag

U.S. Department of State Bureau of Population, Refugees, and Migration

 

logo norway web

 

logo republique france web

 

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza X, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

 

logo poo fareb sk

Aktivity Migračného informačného centra IOM (MIC) na podporu pracovnej mobility a integrácie migrantov v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky sú financované Európskou úniou – NextGenerationEU.