Migrácia je proces, kedy jednotlivci i celé skupiny ľudí z rôznych dôvodov opúšťajú svoje domovy. Súčasná mobilita ľudí je vyššia ako kedykoľvek predtým v novodobej histórii1 a naďalej prudko stúpa, čím sa stáva jednou z určujúcich globálnych otázok 21. storočia. Z približne 200 štátov sveta skoro všetky sú zdrojové, tranzitné alebo cieľové územia pre migrantov.

FAKTY A ČÍSLA O SVETOVEJ MIGRÁCII

244 miliónov: Odhadovaný počet medzinárodných migrantov vo svete2

 • Celkový počet medzinárodných migrantov vzrástol za posledné roky z odhadovaných 152 miliónov v roku 1990 na 173 miliónov v roku 2000 a až na 244 miliónov osôb v súčasnosti.3
 • Počet ľudí, ktorí migrovali do zahraničia, sa tak od roku 2000 do roku 2015 zvýšil o 41 %.

5.: Migranti by vytvorili piatu najľudnatejšiu krajinu sveta

 • V prípade, že by medzinárodní migranti založili štát, vytvorili by po Číne, Indii, USA a Indonézii piatu najľudnatejšiu krajinu sveta.

3,3 %: Percentuálny podiel migrantov v celosvetovej populácii4

 • Inak povedané, jedna z 30 osôb vo svete je v súčasnosti migrant, ktorý žije za hranicami svojej domovskej krajiny; v roku 1990 sa za migranta považovala jedna z 35 osôb.
 • Percentuálny podiel migrantov na svetovej populácii vzrástol z 2,9 % v roku 1990 na 3,3 % v súčasnosti.
 • Percentuálny podiel migrantov sa v jednotlivých krajinách výrazne líši. Ku krajinám s vyšším percentuálnym podielom migrantov patria napríklad Spojené arabské emiráty (88 %), Katar (75 %), Kuvajt (74 %) či Singapur (45 %), z európskych krajín Lichtenštajnsko (63 %) a Luxembursko (44 %).
 • Ku krajinám s nízkym percentuálnym podielom migrantov patrí napríklad India a Haiti (po 0,4 %), Eritrea a Peru (po 0,3 %), Somálsko a Filipíny (po 0,2 %), Čína, Indonézia, Mjanmarsko či Vietnam (po 0,1 %), z krajín EÚ Litva, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko a Poľsko.5

1/7: Každý siedmy človek na svete je migrant

 • Odhadovaný počet vnútorných migrantov (t. j. migrantov v rámci krajiny, ktorej sú občanmi) je 763 miliónov.6 Spolu s medzinárodnými migrantmi je na svete asi miliarda migrantov – každý siedmy človek je migrant.

10: Viac ako polovica medzinárodných migrantov žije v desiatich krajinách sveta7

 • Dve tretiny (67 %) všetkých medzinárodných migrantov v roku 2015 žilo v 20 krajinách.
 • Najviac medzinárodných migrantov žije v Spojených štátoch amerických (46,6 milióna, resp. 19,1 percenta všetkých migrantov), nasleduje Nemecko s 12 miliónmi migrantov, Ruská federácia (11,6 milióna), Saudská Arábia (10,1 milióna), Veľká Británia (8,5 milióna), Spojené arabské emiráty (8,1 milióna), Kanada (7,8 milióna), Francúzsko (7,7 milióna), Austrália (6,7 milióna) a Španielsko, v ktorom žije 5,8 milióna migrantov (vrátane ľudí narodených mimo krajiny, ktorých sú teraz občanmi).8

76 miliónov: Najatraktívnejšou destináciou pre migrantov je Európa

 • V roku 2015 tu žila skoro jedna tretina z celkového počtu medzinárodných migrantov.
 • Nasleduje Ázia (75 miliónov) a Severná Amerika (54 miliónov).9 Ázijský región predstavuje destináciu s najväčším nárastom medzinárodných migrantov od roku 2000. Ich počet do roku 2015 vzrástol o 26 miliónov, za tento nárast môže najmä dopyt po zahraničnej pracovnej sile v krajinách ropného priemyslu v západnej Ázii a v ekonomicky rýchlo rastúcich krajinách juhovýchodnej Ázie ako napríklad Malajzia, Singapur či Thajsko.10

33,57 milióna: Počet migrantov v krajinách EÚ v roku 201411

 • Migranti tvoria 7 % celkovej populácie členských krajín EÚ.
 • Z ich celkového počtu bolo 14 miliónov migrantov obyvateľmi inej krajiny EÚ a zvyšných 19,57 milióna boli štátni príslušníci štátov mimo Únie.
 • Takmer tri štvrtiny migrantov v EÚ žije v piatich krajinách EÚ: v Nemecku, Veľkej Británii, vo Francúzsku, v Španielsku a Taliansku.
 • Medzi migrantmi z tretích krajín žijúcich v niektorej z krajín EÚ majú najväčšie zastúpenie občania Turecka (1,63 mil.), Maroka (1,37 mil.), Číny (0,74 mil.), Indie (0,65 mil.) a Ukrajiny (0,61 mil.).

48 %: Percentuálny podiel žien medzi migrantmi vo svete12

 • V roku 2015 tvorili ženy viac ako polovicu medzinárodných migrantov v 101 krajinách sveta. Medzi krajinami s najväčším zastúpením žien medzi migrantmi bol Nepál, Moldavsko, Lotyšsko, Estónsko, Poľsko či Čierna Hora.

39: Priemerný vek všetkých medzinárodných migrantov – v porovnaní s 29,6 roka v rámci celkovej svetovej populácie13

 • Jeden zo šiestich medzinárodných migrantov (15 % z globálneho počtu migrantov) má menej ako 20 rokov.
 • Takmer tri štvrtiny celkovej populácie migrantov (177 mil.) sú v ekonomicky aktívnom veku od 20 do 64 rokov.14

583 miliárd $: Odhadovaný objem remitencií, ktoré poslali migranti v roku 201415

 • Remitencie vzrástli exponenciálne – zo 132 milárd USD v roku 2000 na 440 miliárd USD v roku 2010 a 583 miliárd v súčasnosti – a to aj napriek miernemu poklesu spôsobeného ekonomickou krízou.
 • Odhadovaný objem remitencií má do roku 2017 vzrásť na 636 miliárd USD.
 • Odhaduje sa, že skutočný objem remitencií vrátane nezdokumentovaných formálnych a neformálnych remitenčných tokov je výrazne vyšší.
 • V roku 2014 sa medzi krajiny s najvyšším objemom prijatých zdokumentovaných remitencií zaradila India, Čína, Filipíny, Mexiko a Nigéria.
 • Bohaté krajiny sú hlavným zdrojom remitencií. Spojeným štátom americkým patrí prvá priečka s 53,5 miliardami USD v zdokumentovaných remitenčných tokoch za rok 2013. Nasleduje Ruská federácia (37,2 mld.), Saudská Arábia (34,9 mld.), Švajčiarsko (23,1 mld) a Nemecko (19,6 mld.).16

436 miliárd $: Odhadovaný objem remitencií, ktoré poslali migranti do rozvojových krajín v roku 201417

38,2 miliónov: Počet vnútorne vysídlených osôb vo svete v roku 201418

 • Počet vnútorne vysídlených osôb, ktoré boli nútené opustiť svoje domovy pred ozbrojeným konfliktom, prenasledovaním alebo násilím a presunuli sa v rámci hraníc svojej vlastnej krajiny, vzrástol z 21 miliónov v roku 2000 na 38,2 milióna na konci roka 2014.
 • 77 % je vnútorne vysídlených v desiatich krajinách, ktoré trpia rôznymi konfliktmi: Sýria (7,6 mil. – 35 % z celkovej populácie krajiny), Kolumbia (6 mil.), Irak (3,3 mil.), Sudán (3,1 mil.), Konžská demokratická republika (2,7 mil.), Pakistan (1,9 mil.), Južný Sudán (1,5 mil.), Somálsko (1,1 mil.), Nigéria (1 mil.) a Turecko (0,95 mil.).
 • V roku 2014 bolo novo vysídlených 11 miliónov osôb – čo znamená, že kdekoľvek na svete bola každé tri sekundy nútená utiecť jedna osoba, resp. 30 000 osôb každý deň.
 • Až 60 % novo vysídlených ľudí pochádza len z piatich krajín: Iraku, Južného Sudánu, Sýrie, Demokratickej Republiky Kongo a Nigérie.19

19,5 milióna: Odhadovaný počet utečencov vo svete20

 • Spolu s 38,2 milióna vnútorne vysídlených osôb je na svete 59,5 milióna utečencov, žiadateľov o azyl a vnútorne vysídlených osôb.
 • Viac ako polovica (53 %) všetkých utečencov na svete pochádza zo Sýrie (3,88 milióna), Afganistanu (2,59 milióna) a Somálska (1,11 milióna).
 • Väčšinu utečencov vo svete prijalo Turecko (1,59 milióna) a malý počet krajín – Pakistan (1,51 milióna), Libanon (1,15 milióna), Irán (0,98 milióna), Etiópia (0,66 milióna) a Jordánsko (0,65 milióna).
 • Najväčší počet utečencov v pomere k domácemu obyvateľstvu je v Libanone – 232 z 1 000 ľudí na území tejto krajiny je utečencom.
 • V štátoch Európskej únie žiadalo v roku 2014 o azyl vyše 625-tisíc ľudí, čo je o 191-tisíc (44 %) viac ako v predošlom roku. Najväčšiu skupinu žiadateľov (1/5) tvorili utečenci zo Sýrie (122 790 žiadostí o azyl), nasledovali občania Afganistanu (41 305 žiadostí), Kosova (37 875 žiadostí) a Eritrey (36 990 žiadostí).21
 • Tretina utečencov, ktorí žiadajú o azyl v Európe, podá svoju žiadosť v Nemecku (v roku 2014 vyše 200-tisíc). V pomere k domácemu obyvateľstvu najviac ľudí hľadá medzinárodnú ochranu vo Švédsku.22

1 Divinský, B.,  Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 – 2008), Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2009, s. 12 (https://iom.sk/sk/publikacie?download=106:migracne-trendy-v-slovenskej-republike-po-vstupe-krajiny-do-eu-2004-2008). 
2 United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) – Trends in International Migrants Stock: The 2015 Revision (POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015, Table 1) (http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/data/UN_MigrantStockTotal_2015.xlsx)
3 Pozri [2], Table 1.
4 Pozri [2], Table 3.
5 Pozri [2], Table 3.
6 UN DESA – Technical Paper No. 2013/1 – Cross-national comparisons of internal migration: An update on global patterns and trends (http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/technical/TP2013-1.pdf
7 Pozri [2], Table 1 a International Migration Wallchart 2015 (http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/wallchart/docs/MigrationWallChart2015.pdf)
8 Pozri [2], Table 1.
9 Pozri [2], Table 1.
10 UN DESA – Population Facts No. 2013/2 (http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/popfacts/popfacts_2013-2.pdf)
11 Eurostat – Immigration in the EU (2015) (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/infographics/immigration/migration-in-eu-infographic_en.pdf). 
12 Pozri [2], Table 4.
13 UN DESA – World Population Prospects, The 2015 Revision, a International Migration Wallchart 2015 (http://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf ahttp://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/wallchart/docs/MigrationWallChart2015.pdf)
14 UN DESA – Trends in International Migrants Stock: The 2015 Revision (POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015, Table 6) (http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/data/UN_MigrantStockByAge_2015.xlsx)
15 The World Bank – Migration and Development Brief No. 24 a Press Release z 13. apríla 2015 (http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1288990760745/MigrationandDevelopmentBrief24.pdf a http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/04/13/remittances-growth-to-slow-sharply-in-2015-as-europe-and-russia-stay-weak-pick-up-expected-next-year)
16 The World Bank – Migrant Remittance Inflows and Outflows (http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1288990760745/RemittanceData_Inflows_Apr2015.xls ahttp://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1288990760745/RemittanceData_Outflows_Apr2015.xls)
17 Pozri [15].
18 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) – Global IDP Figures (http://www.internal-displacement.org/global-figures)
19 IDMC – At a glance – Global Overview 2015: People Internally Displaced By Conflict And Violence a Blog Post zo 6. mája 2015 (http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview-2015/20150506-global-overview-2015-en.pdf a http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview-2015/201505-GO2015-press-release-en.pdf)
20 The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) – Global Trends 2014 (http://unhcr.org/556725e69.html). Počet zahŕňa aj 5,1 milióna palestínskych utečencov pod mandátom Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe (UNRWA).
21 Eurostat – Data in Focus 3/2015 (http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4168041/6742650/KS-QA-15-003-EN-N.pdf).
22 Pozri [21].

0
0
0
s2smodern
Zdieľať: