fbpx

Integrácia migrantov

Pre pedagogických pracovníkov IOM Slovensko vytvorila tipy na aktivity s podcastmi, ktoré môžu využiť napríklad vo vzdelávaní študentov stredných škôl: ako predstaviť podcasty, ako s ich pomocou zistiť a rozšíriť vedomosti o rôznych krajinách, ako viesť diskusiu o živote v týchto krajinách, o migrácii a o cudzincoch na Slovensku.

Stránka Podcasty IOM Slovensko: https://iomslovakia.podbean.com.

Leták s výsledkami práce Migračného informačného centra IOM za obdobie 2006 – 2016 a službami pre štátnych príslušníkov z krajín mimo Európskej únie, ktorí žijú alebo chcú žiť na Slovensku.

V novembri 2012 sa na rôznych miestach Európy stretlo vyše 400 domácich rodín a rodín migrantov. Vybrané stretnutia rodín boli filmované a z týchto záberov a z verejných ankiet medzi ľuďmi o ich postojoch k migrantom a migrácii vznikol spoločný film Next Door Family, ktorý predstavuje súžitie majoritných spoločností a migrantov v Belgicku, Českej republike, Maďarsku, na Malte, v Taliansku, Španielsku a na Slovensku. České titulky.

Film poukazuje na názory obyvateľov SR o migrantoch a prostredníctvom konkrétnych príbehov osobných príbehov palestínskeho lekára, kvetinárky z Ukrajiny a podnikateľa z Vietnamu a podložených údajov predstavuje život migrantov a realitu o migrácii na Slovensku.

Materiál poskytuje flexibilný a užívateľsky prístupný materiál s podloženými informáciami, s aktivitami a odkazmi na ďalšie zdroje, s ktorými môžete jednoducho a zaujímavou formou pripraviť a začleniť tému migrácie a integrácie migrantov do vyučovania na školách, do vzdelávania odborníkov rôznych inštitúcií a organizácií pracujúcich s migrantmi a do prezentácie týchto tém na verejnosti.

Plagát uvádza do témy migrácie a integrácie migrantov.

Hodnotenie práce so vzdelávacími materiálmi (film, inštruktážny materiál), ktoré pripravila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v rámci projektu Aj my sme tu doma!

Výsledky výskumu IOM o skúsenostiach migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím a zneužívaním v kontexte verejného priestoru, domáceho násilia a násilia na pracovisku. Informácie dopĺňa prehľad a charakteristika najväčších migrantských skupín migrantov na Slovensku, hodnotenie existujúcej legislatívy, politiky a praxe v oblasti násilia, porovnanie a dobrá prax zo zahraničia a odporúčania pre inštitúcie, prax a politiky.

Učebná pomôcka o migrácii a azyle v EÚ pre pedagogických pracovníkov, ktorá ponúka učebné podklady pre žiakov o  otázkach migrácie a azylu. Slovenský jazyk.

Referenčný zdroj štruktúrovaných údajov pre odbornú verejnosť s cieľom zmapovať vývojové trendy zahraničnej migrácie v Slovenskej republike po jej vstupe do Európskej únie. Publikácia obsahuje komplexné, aktuálne a analyticky spracované informácie pre všetkých zainteresovaných aktérov na poli zahraničnej migrácie, ktoré napomôžu pri tvorbe migračných politík SR. Slovenský jazyk.

Publikácia ponúka analýzu situácie v oblasti integrácie migrantov do slovenskej spoločnosti a  odborné odporúčania na jej systematické zlepšovanie. Odporúčania vychádzajú najmä zo skúseností z dva a pol ročného pôsobenia Migračného informačného centra IOM, a taktiež riadených rozhovorov s predstaviteľmi relevantných štátnych i neštátnych inštitúcií. Slovenský jazyk.

Publikácia skúmajúca postoje slovenskej verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii. Použité výskumné metódy umožnili spoznať názory populácie Slovenska na cudzincov a otázky migrácie, bližšie pomenovať obavy z migrácie, očakávania vo vzťahu k vláde a štátnej správe, ale aj odhaliť kultúrne pozadie postojov vo vzťahu k cudzincom a migrácii. Slovenský jazyk.

Publikácia s výstupmi rovnomenného projektu poskytuje prehľad systémov sociálnej a kultúrnej orientácie migrantov vo  vybraných krajínách  EÚ a odporúčania v tejto oblasti pre Slovenskú republiku. Slovenský jazyk.

Zborník ku konferencii Národný dialóg o integrácii. Cieľom konferencie  bolo poskytnúť priestor na vzájomnú výmenu skúseností a dobrej praxe medzi vybranými členskými štátmi Európskej únie a navrhnúť odporúčania v konkrétnych oblastiach integrácie cudzincov na Slovensku. Slovenský jazyk.

Zborník projektu s výberom z podkladov, publikácií, štúdií a materiálov získaných na jednotlivých stretnutiach v rámci študijných ciest a počas workshopov projektu budovania expertízy aktérov na poli integrácie. Slovenský jazyk.

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM, ktorá ponúkajú migrantom základnú orientáciu pred príchodom na Slovensko a prvých  krokov v novej krajine. Nájdete tu praktické rady a dôležité upozornenia na povinnosti, ktoré vyplývajú z právneho poriadku Slovenskej republiky. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. Aktualizovaná verzia z roku 2018.

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM s informáciami o vstupe na územie Slovenskej republiky a získaní alebo predĺžení povolenia na pobyt v Slovenskej republike. Nájdete tu tiež praktické rady a dôležité upozornenia na povinnosti cudzincov vyžadované zákonom upravujúcim pobyt cudzincov na Slovensku. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku. Verzia brožúry: 2014.

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM o nadobúdaní štátneho občianstva Slovenskej republiky. Nájdete tu praktické rady a dôležité upozornenia na povinnosti, ktoré vám po získaní slovenského občianstva vyplývajú z právneho poriadku Slovenskej republiky. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku.

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM poskytuje prehľad informácií o podmienkach zamestnávania cudzincov na Slovensku. Nájdete tu praktické rady a dôležité upozornenia na povinnosti, ktoré vám vyplývajú z právneho poriadku Slovenskej republiky po dobu trvania vášho zamestnania na Slovensku. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku.

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM s informáciami o podmienkach uzatvárania manželstva cudzinca so štátnym občanom Slovenskej republiky a medzi cudzincami navzájom. Nájdete v nej praktické rady a dôležité upozornenia na prekážky s ktorými sa pri uzatváraní manželstva na Slovensku môžete stretnúť, ako aj na povinnosti, ktoré vám vyplývajú z právneho poriadku Slovenskej republiky po uzavretí manželstva. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku.

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM ponúka prehľad informácií o podmienkach živnostenského podnikania cudzincov na Slovensku. Nájdete tu praktické rady a dôležité upozornenia na povinnosti, ktoré vyplývajú z právneho poriadku Slovenskej republiky počas obdobia prevádzkovania živnosti na Slovensku. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku.

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM poskytujúca  odpovede na základné otázky týkajúce sa pobytu a zamestnania cudzincov na území Slovenskej republiky. Brožúra obsahuje prehľad práv a povinností, praktické rady aj dôležité upozornenia súvisiace s prechodným a trvalým pobytom, podmienkami práce, so získaním povolenia na zamestnanie, modrej karty a s narodením dieťaťa na Slovensku. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku.

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM o možnostiach a  podmienkach sociálneho zabezpečenia cudzincov na Slovensku. Brožúra sa primárne venuje sociálnemu poisteniu cudzincov z tretích krajín, tzn. krajín, ktoré nie sú členskými krajinami Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku.

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM s kontaktmi na štátne a samosprávne orgány a mimovládne a neziskové organizácie na území Slovenska, s ktorými prichádzajú cudzinci najčastejšie do kontaktu. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku.

Leták Migračného informačného centra IOM o zmenách v legislatíve v oblasti pobytu cudzincov na Slovensku od mája 2013. Slovenská verzia.

Informácie Migračného informačného centra IOM o zmenách v legislatíve v oblasti pobytu cudzincov na Slovensku od mája 2013. Anglická verzia.

Multijazyčný informačný leták o aktivitách a službách Migračného informačného centra IOM.

Leták Migračného informačného centra IOM s informáciami o trvalom pobyte v SR. Slovenská verzia.

Leták Migračného informačného centra IOM s informáciami o trvalom pobyte v SR. Anglická verzia.

Leták Migračného informačného centra IOM s informáciami o prechodnom pobyte v SR. Slovenská verzia.

Leták Migračného informačného centra IOM s informáciami o prechodnom pobyte v SR. Anglická verzia.

Leták Migračného informačného centra IOM s informáciami pre cudzincov pracujúcich na Slovensku. Slovenská verzia.

Leták Migračného informačného centra IOM o podmienkach zamestnávania cudzincov v SR. Slovenská verzia.

Leták Migračného informačného centra IOM s informáciami týkajúcimi sa narodenia dieťaťa na území Slovenska. Slovenská verzia.

Leták Migračného informačného centra IOM s informáciami týkajúcimi sa narodenia dieťaťa na území Slovenska. Anglická verzia.

Multijazyčný leták o službách Migračného informačného centra IOM v oblasti jazykového vzdelávania, rekvalifikácie a budovania odborných zručností migrantov.

Leták Migračného informačného centra IOM o podmienkach získania prechodného pobytu v SR. Slovenská verzia.

Leták Migračného informačného centra IOM o podmienkach získania prechodného pobytu v SR. Anglická verzia.

Leták Migračného informačného centra IOM o podmienkach získania trvalého  pobytu v SR. Slovenská verzia.

Leták Migračného informačného centra IOM  o podmienkach získania trvalého  pobytu v SR. Anglická verzia.

Tréningová príručka pre opatrovníkov a sociálnych pracovníkov pracujúcich s maloletými žiadateľmi o azyl bez sprievodu. Slovenská verzia.

Správa dokumentuje skúsenosti a názory máloletých žiadateľov o azyl bez sprievodu a bývalých máloletých žiadateľov o azyl bez sprievodu s asistenciou a ochranou, ktorá im bola poskytnutá vo vybraných desiatich štátoch Európskej únie. Anglická verzia.

Informačný hárok k projektu Zlepšenie kvality opatrovníctva a starostlivosti o maloletých žiadateľov o azyl bez sprievodu v stredoeurópskych krajinách. Anglický jazyk.

Súhrnná správa o systémoch, politikách a postupoch v poskytovaní opatrovníctva a starostlivosti o maloletých žiadateľov o azyl bez sprievodu v regióne strednej Európy. Anglický jazyk, 2012.

 
Powered by Phoca Download