fbpx

IOM na Slovensku v oblasti migrácie, integrácie cudzincov a boja proti obchodovaniu s ľuďmi podporuje tvorbu politík, buduje kapacity odborníkov, realizuje výskumy a informačné kampane. Spolupracuje pri tom s inštitúciami štátnej správy, samosprávy, akademickej sféry, mimovládnymi organizáciami a expertmi.

Podpora tvorby migračných politík

IOM je členom Medzirezortnej expertnej komisie pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov MPSVR SR (MECOMIC), členom Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu cudzincov a členom Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

IOM ako člen týchto expertných skupín prispieva k tvorbe politík, koncepčných národných programov a národných referenčných mechanizmov na Slovensku v oblasti migrácie, integrácie cudzincov a obchodovania s ľuďmi. V týchto oblastiach v spolupráci s partnermi zo štátnej správy aj tretieho sektora IOM koordinuje aktivity a iniciuje prijímanie nových opatrení.

Budovanie kapacít odborníkov

IOM v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR buduje kapacity pracovníkov štátnej správy v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi a asistencie obchodovaným osobám.

IOM realizuje tiež tréningy v oblasti prevencia obchodovania s ľuďmi a identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi pre terénnych sociálnych pracovníkov, pracovníkov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, detských domovov, reedukačných a nízkoprahových zariadení a ďalších odborných pracovníkov.

IOM vyškolila vyše 500 zamestnancov štátnej správy, samosprávy a mimovládnych organizácií, ktorí pracujú s cudzincami z tretích krajín. Tréningy a workshopy IOM kládli dôraz na posilnenie zručností v interkultúrnej komunikácii a znalostí o migrácii a integrácii cudzincov na Slovensku, ktoré môžu využiť pri práci s cudzincami a na vzájomnú spoluprácu rôznych inštitúcií pri poskytovaní služieb cudzincom.

Výskumy o migrácii

IOM v spolupráci s expertmi a pracovníkmi akademickej sféry realizovala výskumy o migrácii a migračných trendoch, o postojoch verejnosti v SR k migrácii a o násilí na štátnych príslušníkoch tretích krajín v SR.

Zvyšovanie povedomia o migrácii

IOM realizuje informačné kampane, ktorými v spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi zvyšuje informovanosť o migrácii a migrantoch na Slovensku, odstraňuje bariéry medzi domácimi a cudzincami či informuje o rizikách obchodovania s ľuďmi a o bezpečnom cestovaní a práci v zahraničí, napríklad:

V projekte SAFE – smart, aware, free, enjoy IOM na Slovensku a v spolupráci s partnermi aj v Česku, Maďarsku a Poľsku spustila novú mobilnú aplikáciu SAFE najmä pre mladých ľudí, aby sa nestali obeťami obchodovania s ľuďmi.

IOM v projekte 0800 800 818 – Preventívna kampaň proti obchodovaniu s ľuďmi uskutočnila na Slovensku a v spolupráci s partnermi v Česku a v Poľsku informačnú kampaň Nestaň sa otrokom! na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi.

IOM v rámci projektu Aj my sme tu doma pripravila a vydala dokumentárny film o živote migrantov na Slovensku a inštruktážny materiál, ktoré verejnosti prezentujú vyvážené a podložené informácie o migrácii a zároveň slúžia ako vzdelávacie materiály o migrácii pre učiteľov a lektorov.

V medzinárodnom projekte Migranti v centre pozornosti IOM na Slovensku v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku uskutočnila mediálnu súťaž o migrácii a budovala kapacity súčasných a budúcich pracovníkov médií, aby prostredníctvom kvalitného spravodajstva verejnosť získavala vyvážené informácie o migrácii.

V medzinárodnom projekte Next Door Family EU IOM na Slovensku originálnymi spôsobom spojila pri spoločných obedoch domáce rodiny a rodiny cudzincov. Stretnutia rodín sa uskutočnili v siedmich krajinách Európy, dokumentuje ich film Next door family.