fbpx

Integrácia migrantov

Pre pedagogických pracovníkov IOM Slovensko vytvorila tipy na aktivity s podcastmi, ktoré môžu využiť napríklad vo vzdelávaní študentov stredných škôl: ako predstaviť podcasty, ako s ich pomocou zistiť a rozšíriť vedomosti o rôznych krajinách, ako viesť diskusiu o živote v týchto krajinách, o migrácii a o cudzincoch na Slovensku.

Stránka Podcasty IOM Slovensko: https://iomslovakia.podbean.com.

Film poukazuje na názory obyvateľov SR o migrantoch a prostredníctvom konkrétnych príbehov osobných príbehov palestínskeho lekára, kvetinárky z Ukrajiny a podnikateľa z Vietnamu a podložených údajov predstavuje život migrantov a realitu o migrácii na Slovensku.

Plagát uvádza do témy migrácie a integrácie migrantov.

Materiál poskytuje flexibilný a užívateľsky prístupný materiál s podloženými informáciami, s aktivitami a odkazmi na ďalšie zdroje, s ktorými môžete jednoducho a zaujímavou formou pripraviť a začleniť tému migrácie a integrácie migrantov do vyučovania na školách, do vzdelávania odborníkov rôznych inštitúcií a organizácií pracujúcich s migrantmi a do prezentácie týchto tém na verejnosti.

Verzia: 2022.

V novembri 2012 sa na rôznych miestach Európy stretlo vyše 400 domácich rodín a rodín migrantov. Vybrané stretnutia rodín boli filmované a z týchto záberov a z verejných ankiet medzi ľuďmi o ich postojoch k migrantom a migrácii vznikol spoločný film Next Door Family, ktorý predstavuje súžitie majoritných spoločností a migrantov v Belgicku, Českej republike, Maďarsku, na Malte, v Taliansku, Španielsku a na Slovensku. České titulky.

Učebná pomôcka o migrácii a azyle v EÚ pre pedagogických pracovníkov, ktorá ponúka učebné podklady pre žiakov o  otázkach migrácie a azylu. Slovenský jazyk.

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM, ktorá ponúkajú migrantom základnú orientáciu pred príchodom na Slovensko a prvých  krokov v novej krajine. Nájdete tu praktické rady a dôležité upozornenia na povinnosti, ktoré vyplývajú z právneho poriadku Slovenskej republiky. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. Aktualizovaná verzia z roku 2019.

Sprievodca Ahoj! Hello, Welcome to Slovakia pre cudzincov mladších ako 18 rokov, ktorí sa ocitnú na území Slovenska bez rodičov alebo iných dospelých príbuzných. Tento sprievodca pomôže maloletým bez sprievodu rýchlo a prehľadne sa orientovať, aké sú prvé kroky na Slovensku, aké sú vaše práva, povinnosti a právne možnosti.

Informácie vo forme brožúry aj letáku sú dostupné v siedmich jazykoch. Verzia informácií: 2021.

Základné postupy, dôležité upozornenia a povinnosti pre občanov z krajín mimo EÚ, ktorí majú prechodný pobyt na Slovensku.

Základné postupy, dôležité upozornenia a povinnosti pre občanov z krajín mimo EÚ, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku.

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM s informáciami o vstupe na územie Slovenskej republiky a získaní alebo predĺžení povolenia na pobyt v Slovenskej republike. Nájdete tu tiež praktické rady a dôležité upozornenia na povinnosti cudzincov vyžadované zákonom upravujúcim pobyt cudzincov na Slovensku. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku. Verzia brožúry: 2014.

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM o nadobúdaní štátneho občianstva Slovenskej republiky. Nájdete tu praktické rady a dôležité upozornenia na povinnosti, ktoré vám po získaní slovenského občianstva vyplývajú z právneho poriadku Slovenskej republiky. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku. Verzia brožúry: 2013.

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM poskytuje prehľad informácií o podmienkach zamestnávania cudzincov na Slovensku. Nájdete tu praktické rady a dôležité upozornenia na povinnosti, ktoré vám vyplývajú z právneho poriadku Slovenskej republiky po dobu trvania vášho zamestnania na Slovensku. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. Verzia brožúry: 2014.

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM s informáciami o podmienkach uzatvárania manželstva cudzinca so štátnym občanom Slovenskej republiky a medzi cudzincami navzájom. Nájdete v nej praktické rady a dôležité upozornenia na prekážky s ktorými sa pri uzatváraní manželstva na Slovensku môžete stretnúť, ako aj na povinnosti, ktoré vám vyplývajú z právneho poriadku Slovenskej republiky po uzavretí manželstva. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku. Verzia brožúry: 2016.

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM ponúka prehľad informácií o podmienkach živnostenského podnikania cudzincov na Slovensku. Nájdete tu praktické rady a dôležité upozornenia na povinnosti, ktoré vyplývajú z právneho poriadku Slovenskej republiky počas obdobia prevádzkovania živnosti na Slovensku. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku. Verzia brožúry: 2010.

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM o možnostiach a  podmienkach sociálneho zabezpečenia cudzincov na Slovensku. Brožúra sa primárne venuje sociálnemu poisteniu cudzincov z tretích krajín, tzn. krajín, ktoré nie sú členskými krajinami Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku. Verzia brožúry: 2011.

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM poskytujúca  odpovede na základné otázky týkajúce sa pobytu a zamestnania cudzincov na území Slovenskej republiky. Brožúra obsahuje prehľad práv a povinností, praktické rady aj dôležité upozornenia súvisiace s prechodným a trvalým pobytom, podmienkami práce, so získaním povolenia na zamestnanie, modrej karty a s narodením dieťaťa na Slovensku. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku.

Multijazyčná informačná brožúra Migračného informačného centra IOM s kontaktmi na štátne a samosprávne orgány a mimovládne a neziskové organizácie na území Slovenska, s ktorými prichádzajú cudzinci najčastejšie do kontaktu. Brožúra ponúka informácie v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku.

Výsledky výskumu IOM o skúsenostiach migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím a zneužívaním v kontexte verejného priestoru, domáceho násilia a násilia na pracovisku. Informácie dopĺňa prehľad a charakteristika najväčších migrantských skupín migrantov na Slovensku, hodnotenie existujúcej legislatívy, politiky a praxe v oblasti násilia, porovnanie a dobrá prax zo zahraničia a odporúčania pre inštitúcie, prax a politiky.

Referenčný zdroj štruktúrovaných údajov pre odbornú verejnosť s cieľom zmapovať vývojové trendy zahraničnej migrácie v Slovenskej republike po jej vstupe do Európskej únie. Publikácia obsahuje komplexné, aktuálne a analyticky spracované informácie pre všetkých zainteresovaných aktérov na poli zahraničnej migrácie, ktoré napomôžu pri tvorbe migračných politík SR. Slovenský jazyk.

Publikácia ponúka analýzu situácie v oblasti integrácie migrantov do slovenskej spoločnosti a  odborné odporúčania na jej systematické zlepšovanie. Odporúčania vychádzajú najmä zo skúseností z dva a pol ročného pôsobenia Migračného informačného centra IOM, a taktiež riadených rozhovorov s predstaviteľmi relevantných štátnych i neštátnych inštitúcií. Slovenský jazyk.

Publikácia skúmajúca postoje slovenskej verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii. Použité výskumné metódy umožnili spoznať názory populácie Slovenska na cudzincov a otázky migrácie, bližšie pomenovať obavy z migrácie, očakávania vo vzťahu k vláde a štátnej správe, ale aj odhaliť kultúrne pozadie postojov vo vzťahu k cudzincom a migrácii. Slovenský jazyk.

Publikácia s výstupmi rovnomenného projektu poskytuje prehľad systémov sociálnej a kultúrnej orientácie migrantov vo  vybraných krajínách  EÚ a odporúčania v tejto oblasti pre Slovenskú republiku. Slovenský jazyk.

Zborník ku konferencii Národný dialóg o integrácii. Cieľom konferencie  bolo poskytnúť priestor na vzájomnú výmenu skúseností a dobrej praxe medzi vybranými členskými štátmi Európskej únie a navrhnúť odporúčania v konkrétnych oblastiach integrácie cudzincov na Slovensku. Slovenský jazyk.

Zborník projektu s výberom z podkladov, publikácií, štúdií a materiálov získaných na jednotlivých stretnutiach v rámci študijných ciest a počas workshopov projektu budovania expertízy aktérov na poli integrácie. Slovenský jazyk.

Tréningová príručka pre opatrovníkov a sociálnych pracovníkov pracujúcich s maloletými žiadateľmi o azyl bez sprievodu. Slovenská verzia.

Správa dokumentuje skúsenosti a názory máloletých žiadateľov o azyl bez sprievodu a bývalých máloletých žiadateľov o azyl bez sprievodu s asistenciou a ochranou, ktorá im bola poskytnutá vo vybraných desiatich štátoch Európskej únie. Anglická verzia.

Súhrnná správa o systémoch, politikách a postupoch v poskytovaní opatrovníctva a starostlivosti o maloletých žiadateľov o azyl bez sprievodu v regióne strednej Európy. Anglický jazyk, 2012.

Informačný hárok k projektu Zlepšenie kvality opatrovníctva a starostlivosti o maloletých žiadateľov o azyl bez sprievodu v stredoeurópskych krajinách. Anglický jazyk.

 
Powered by Phoca Download