fbpx

Pred rozhovorom

O nich VŽDY s nimi

Umožnite hlavným aktérom príbehu, aby sa vyjadrili a začleňte ich vyjadrenie/názor do vašej reportáže. Dosiahnete vyváženosť spravodajstva a hlavní aktéri nebudú vylúčení z informovania o nich samých.

Majte správny kontakt

Kontakty na príslušníkov menšín sú veľmi cenné, používajte ich, ak je to možné. Na Slovensku sú to napríklad zástupcovia komunít migrantov, ktorí tu žijú a pracujú dlhší čas, rozumejú a rozprávajú po slovensky, pomáhajú príslušníkom svojho etnika pri pobyte na Slovensku a ich integrácii. Požiadajte ich o radu, ak nemáte dostatok informácií. Môžu vám ich poskytnúť buď priamo oni alebo vám môžu sprostredkovať kontakt na iného člena komunity. Ak vám odmietnu poskytnúť informácie, nemusí to ešte znamenať, že vás ignorujú alebo chcú veci tajiť a zamlčiavať. Možno sa len necítia kompetentní alebo nemajú relevantné informácie.

Hovorte jedným jazykom

Ak dostatočne nerozumiete jazyku, ktorým rozpráva váš respondent, a ak chcete predísť nedorozumeniam spôsobeným improvizovaným prekladom, no najmä závažným pochybeniam a zle interpretovaným informáciám, ktoré môžu ústiť do nepríjemných dôsledkov, zabezpečte si profesionálneho tlmočníka. Získate tiež informácie, ktorým by ste inak možno nerozumeli alebo o ktoré by sa s vami pre nedostatok dôvery respondent nepodelil. Zároveň je však potrebné zvoliť si kvalitného tlmočníka so skúsenosťami v danej problematike, ktorý nemá tendenciu posúvať význam prekladaných slov vášho respondenta prípadne zaňho rozprávať. Tlmočníkov vám môžu odporučiť mimovládne organizácie pracujúce v oblasti migrácie/integrácie.

Na čo myslieť pri príprave

 • Odkiaľ migranti pochádzajú? Aké sú najčastejšie krajiny pôvodu migrantov a prečo?
 • Aká je situácia v krajine pôvodu?
 • Prečo migrujú – aké sú ich dôvody na presun a usadenie sa v krajine?
 • Ako sa dostali do krajiny? (v prípade nových migrantov)
 • Kto sú? (Štátni príslušníci krajín Európskej únie alebo tretích krajín? Ilegálni migranti? Žiadatelia o azyl? Migranti s povolením na pobyt za účelom zamestnania, podnikania, štúdia, zlúčenia rodiny a i.? Odborníci?)
 • Čo migranti prinášajú? Čo znamenajú pre kultúru, ekonomiku, vedomostnú a odbornú úroveň spoločnosti?
 • Aké sú ich práva a aké zákony musia dodržiavať?
 • Aké majú príbehy?

Počas rozhovoru

Rešpektujte osobný priestor a zvyklosti

Pozor na kultúrne zvyklosti cudzincov – ich hrubé porušenie alebo narušenie ich súkromia – aj keď neúmyselné – môže viesť k odmietnutiu poskytnúť rozhovor. Spolupráca pramení z rešpektovania kultúrnych rozdielov.

Trpezlivosť

Migranti väčšinou nemajú žiadnu skúsenosť s vystupovaním v médiách. Niektorí v živote nestretli novinára a nevedia, čo môžu od vás čakať, resp. aké môže mať ich konanie dôsledky. Ľudia, ktorí hľadajú útočisko (napr. obete obchodovania s ľuďmi alebo utečenci), budú podozrievaví voči akejkoľvek forme moci – vrátane médií. Pri rozhovore dajte migrantovi dostatok času, aby vás spoznal, vytvoril si na vás názor a sám sa rozhodol, či vám vyrozpráva svoj príbeh. Niekedy je vhodnejšie uskutočniť rozhovor až na druhom či neskoršom stretnutí.

Jasne vysvetlite svoje zámery

Predstavte sa a upozornite migranta na svoj úmysel publikovať jeho príbeh alebo vyjadrenie v médiách. Ak vám migrant začal dôverovať, nezneužívajte to. Na zverejnie informácií získaných z rozhovoru si vypýtajte jeho súhlas. Rešpektujte jeho prianie, ak požiada o anonymitu a nechce zverejniť niektoré informácie alebo sa nechce nechať vyfotografovať – nevystavujte ľudí riziku len preto, aby ste získali príbeh. Pri zverejňovaní citlivých informácií zmeňte mená a iné detaily, ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli viesť k identifikácii tejto osoby.

Zodpovednosť novinára za následky

V závislosti od spracovávanej témy môžete naraziť na migranta, ktorého môže výpoveď v médiách ohroziť dokonca na živote. Takto ohrozená osoba však vždy nemusí byť schopná usúdiť, do akej miery ju výpoveď v médiách môže ohroziť. Zverejnenie mien a iných detailov môže viesť k tomu, že obchodník s ľuďmi opäť vypátra svoju obeť, spoločnosť identifikuje vo svojom okolí osobu, ktorá bola rôznym spôsobom ponížená, prenasledovatelia sa dozvedia o žiadateľovi o azyl a pod. Neuváženým zverejnením exkluzívneho príbehu sa môžu dostať do nebezpečenstva jednak samotní cudzinci, ale aj ich rodinní príslušníci v krajine pôvodu. Odporúčame vám, aby ste sa pri kontaktovaní zraniteľných skupín obrátili na organizácie, ktoré im poskytujú asistenciu. Môže sa stať, že v istých prípadoch vám odmietnu poskytnúť meno a ďalšie osobné údaje či kontakty klienta, v prospech ktorého konajú – opodstatnene, z vyššie uvedených dôvodov.

Pozor na to, čo nevidíme

Cudzinec, resp. jeho príbuzní sa môžu nachádzať v zraniteľnej situácii – mohli sa stať obeťou obchodovania s ľuďmi, v krajine pôvodu im hrozila smrť alebo obmedzovanie osobnej slobody či ľudských práv, doma alebo cestou mohli utrpieť fyzické zranenie či psychickú traumu, nachádzajú sa v novej krajine a prežívajú kultúrny šok, obávajú sa, že ich hostiteľská krajina vyhostí, môžu byť prenasledovaní alebo sami obvinení zo spáchania trestného činu. Buďte preto vnímavý. Klaďte otázky, ktoré nenarušia krehkú rovnováhu. S deťmi sa rozprávajte len s povolením ich rodičov. Ak tušíte, že svojimi otázkami otvárate 13. komnatu, detaily príbehu dieťaťa vám môže sprostredkovane poskytnúť rodič, príbeh migranta zase právnik či pomáhajúca organizácia. Prílišné naliehanie na vyrozprávanie udalostí, ktorými sú stigmatizovaní, môže mať za následok, že sa s vami migranti odmietnu rozprávať, ale môže viesť aj k prehĺbeniu ich traumy.

Ďalšie odporúčania pri spracovávaní témy migrácie a integrácie cudzincov

Objektivita a neutralita

Informovanie o menšinách by malo byť objektívne a neutrálne, ako by to bolo v prípade informovania o väčšinovej spoločnosti. Dôležitá je i snaha novinára pochopiť kultúrne špecifiká a predstaviť komplexný pohľad s presnými, podloženými a aktuálnymi informáciami: príčiny, kontext, fakty, názory dotknutých strán a dôsledky jednotlivých situácií.

Slovník

Používajte správnu a neutrálnu terminológiu. Zmienka o pôvode, vierovyznaní, farbe pleti, národnosti, príslušnosti k etnickej menšine by mala byť použitá v súvislosti s jednotlivcom alebo skupinou ľudí iba v prípade, že táto informácia je v kontexte daného príspevku relevantná (nie náhodná, keď sa nám minú synonymá; ani zámerná na vyvolanie senzácie z niečoho exotického). Pozor tiež na výrazy ako fundamentalista, etnické gangy, kriminalita migrantov (ako celku, bez nadväznosti na čin konkrétnej osoby). Reportovanie takéhoto formátu s použitím zovšeobecnenia a nesprávnych pomenovaní môže na strane spoločnosti podporovať predsudky, podnecovať negatívne postoje k menšinám, nenávisť, nepriateľstvo a diskrimináciu a na strane menšiny degradovať jej členov, vyvolávať negatívne pocity, vylúčenie zo spoločnosti, čím môže poškodiť celú komunitu migrantov a celú tému/diskusiu o migrácii a migrantoch.

Prekonajte stereotypy a predsudky, ale nie svoj úsudok

Pozor na stereotypy, ktoré sú v našej spoločnosti, v ľuďoch, ktorých citujeme, v našich kolegoch, aj v nás samotných. Uvádzajte presné informácie, aj keď nás samých niekedy prekvapia, sú jediným základom pre objektívnu a otvorenú diskusiu a vytváranie takéhoto prostredia v našej spoločnosti.

Overujte si fakty a detaily

Zdroje informácií môžu podávať skreslené alebo neúplné informácie. Migrant môže vidieť svoju situáciu subjektívne a bez súvislostí. Či už ako účastník diania povie jednu stranu veci, alebo môže obhajovať záujmy (svoje, príbuzných, komunity) a prispôsobuje tomu informácie (zamlčanie, zmena a pod.). To isté platí o ktorejkoľvek strane, ktorá chce prostredníctvom vás prerozprávať svoju verziu informácií. Spochybňujte a kriticky posudzujte tieto tvrdenia. Opierajte sa o dôveryhodné štatistiky a fakty, uvádzajte zdroje citácií a používajte viacero zdrojov (migrant, zástupca pomáhajúcej organizácie, ďalšie osoby vyplývajúce z kontextu).

Na záver – pýtajte sa samých seba

 • Vypočul som si, čo hovoria ľudia na oboch (viacerých) stranách? Dal som priestor všetkým aktérom, aby sa vyjadrili a príbehu nedominovali jednostranné informácie, resp. nepodložené pocity?
 • Preveril som negatívne tvrdenia? Využil som viacero zdrojov, ktoré mi potvrdili pravdivosť faktov?
 • Sú obvinenia podložené dôveryhodnými dôkazmi?
 • Neboli ne/úmyselne zamlčané určité fakty, ktoré chýbajú do celkovej mozaiky príbehu? Dáva výpoveď každej strany zmysel?
 • Našiel som všetky odpovede, dokonca aj na tie najnepríjemnejšie otázky?
 • Je migrantský status hlavného protagonistu príbehu relevantný?
 • Uviedol som skutočnosti, ktoré spochybňujú stereotypy a predsudky?
 • Čerpal som z dôveryhodných štatistík a zdrojov dát/faktov?
 • Uvádzam zdroje citácií (až na výnimky z dôvodu zachovania anonymity zdroja)?
 • Som si istý presnosťou a pôvodom všetkých faktov a údajov v mojom článku?
Sloboda slova je ľudské právo. Ľudskými právami sú aj právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti a právo na ochranu pred diskrimináciou.

Dokument vznikol v rámci projektu Migranti v centre pozornosti (Migrants in the Spotlight), ktorý IOM realizovala v roku 2011. Ďakujeme p. Marii Stracenskej a p. Richardovi Cooksonovi za podnety pri spracovaní týchto odporúčaní.