fbpx

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) pôsobí na Slovensku od roku 1996. Medzi hlavné oblasti činnosti patria: asistované dobrovoľné návraty, integrácia migrantov, prevencia obchodovania s ľuďmi a pomoc obchodovaným osobám a koordinácia aktivít Európskej migračnej siete.

sdg logo sk 100x100

V roku 2015 členské štáty Organizácie Spojených národov prijali Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a jej 17 cieľov udržateľného rozvoja. Ciele sú záväzkom pre všetky krajiny bez ohľadu na ich stupeň rozvoja do roku 2030 odstrániť najzávažnejšie súčasné globálne výzvy ako chudoba, nerovnosť, zhoršovanie sa životného prostredia, neudržateľná výroba a spotreba a dosiahnuť udržateľný svet s hospodárskym rastom a prosperitou, kvalitou života a ochranou životného prostredia. Viac informácií nájdete na sdgs.un.org.

IOM svojimi aktivitami vo svete a na Slovensku pracuje na úspešnom splnení viacerých cieľov Agendy 2030. Viac informácií nájdete na www.iom.int.

Kľúčové aktivity IOM Slovensko:

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie v krajine pôvodu

Foto - Pomoc IOM migrantom pri návrate zo Slovenska domov - program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií

 • Pomoc pri návrate nelegálnych migrantov a neúspešných žiadateľov o azyl do krajiny pôvodu zahŕňajúcu návratové poradenstvo, pomoc pri zabezpečení náhradných cestovných dokumentov, prípravu cestovného plánu, zabezpečenie návratu, asistencie pri odlete zo Slovenskej republiky a asistencie v tranzitných krajinách (od r. 1999).
 • Reintegračná asistencia vracajúcim sa migrantom na základe individuálnych reintegračných plánov (od r. 2008).
 • Budovanie kapacít a sieťovanie odborníkov, ktorí sa podieľajú na procese dobrovoľného, vrátane posilnenia spolupráce so zastupiteľskými úradmi hlavných krajín pôvodu migrantov.
 • Šírenie informácií a informačné kampane zamerané na odborníkov pracujúcich s potenciálnymi a registrovanými navrátilcami, ako aj všeobecne na migrantov, ktorí môžu mať záujem o možnosť dobrovoľného návratu.
 • Výmena skúseností s inými krajinami EÚ, ktoré implementujú programy dobrovoľných návratov.

Viac informácií: www.avr.iom.sk

IOM Slovensko touto aktivitou podporuje Ciele udržateľného rozvoja:

sdg icon goal 10 sk 100x100   sdg icon goal 17 sk 100x100

Integrácia migrantov

Foto - Služby a poradenstvo IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku - Migračné informačné centrum IOM

 • Poskytovanie praktickej integračnej pomoci migrantom vrátane komplexného právneho, sociálneho a pracovného poradenstva (od r. 2006 prostredníctvom Migračného informačného centra IOM).
 • Podpora jazykového vzdelávania, rekvalifikácie a odborných zručností migrantov, ktoré zvyšujú ich šance uplatniť sa na trhu práce.
 • Poskytovanie bezplatných otvorených kurzov slovenského jazyka a kurzov sociálnej a kultúrnej orientácie migrantom.
 • Podpora komunitného života cudzincov na Slovensku, spolupráca so zástupcami jednotlivých komunít migrantov a budovanie ich kapacít.
 • Zvyšovanie povedomia o migrantoch na Slovensku organizovaním, podporou a zastrešovaním interkultúrnych aktivít medzi komunitami a majoritnou spoločnosťou.
 • Budovanie kapacít a vzdelávanie pracovníkov pôsobiacich v oblasti migrácie/integrácie na regionálnej a národnej úrovni.
 • Výmena skúseností a zdieľanie príkladov dobrej praxe medzi kľúčovými aktérmi a odborníkmi v SR a s predstaviteľmi z členských krajín EÚ; ich zavádzanie do praxe s cieľom zlepšiť prístup migrantov k službám a posilňovať efektívnosť integračných opatrení.
 • Výskum rôznych aspektov integrácie migrantov na Slovensku.
 • Poskytovanie informácií a skúseností na tvorbu politík na Slovensku (napr. Koncepcie integrácie cudzincov v SR schválenej v máji 2009).

Viac informácií: www.mic.iom.sk

IOM Slovensko touto aktivitou podporuje Ciele udržateľného rozvoja:

sdg icon goal 01 sk 100x100   sdg icon goal 03 sk 100x100   sdg icon goal 04 sk 100x100   sdg icon goal 05 sk 100x100   sdg icon goal 08 sk 100x100   sdg icon goal 10 sk 100x100   sdg icon goal 11 sk 100x100   sdg icon goal 16 sk 100x100   sdg icon goal 17 sk 100x100

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

Foto - Tréningy IOM v prevencii obchodovania s ľuďmi - boj proti obchodovaniu s ľuďmi

 • Prevencia obchodovania s ľuďmi zameraná na konkrétne zraniteľné skupiny, ako napr. študenti stredných škôl, znevýhodnené rómske komunity, mladiství v náhradnej starostlivosti a pod. (od r. 2003).
 • Asistencia pri návrate obchodovaných osôb (v rokoch 2006 – 2017) a ich reintegrácii (v rokoch 2006 – 2014).
 • Prevádzkovanie Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi (v rokoch 2008 – 2014).
 • Vzdelávanie a budovanie kapacít odborníkov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi a v oblasti identifikácie a asistencie obchodovaným osobám (ako partner Ministerstva vnútra SR od r. 2008).
 • Asistencia pri tvorbe politiky v oblasti obchodovania s ľuďmi najmä v rámci prípravy národného programu na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a budovania národného referenčného mechanizmu.

Viac informácií.

Webová stránka Bezpečné cestovanie: www.bezpecnecestovanie.sk

Mobilná aplikácia SAFE Travel & Work Abroad proti obchodovaniu s ľuďmi: www.safe.iom.sk.

IOM Slovensko touto aktivitou podporuje Ciele udržateľného rozvoja:

sdg icon goal 05 sk 100x100   sdg icon goal 08 sk 100x100   sdg icon goal 10 sk 100x100

Európska migračná sieť

Foto - Vzdelávací seminár EMN o migrácii - koordinácia aktivít Európskej migračnej siete v SR

 • Koordinátor Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete v SR (NKB EMN) (od r. 2009).
 • Realizácia aktivít NKB EMN v SR s cieľom napĺňať informačné potreby inštitúcií Európskej únie a orgánov členských štátov prostredníctvom poskytovania aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií o migrácii a azyle.

Viac informácií: www.emn.sk

IOM Slovensko touto aktivitou podporuje Ciele udržateľného rozvoja:

sdg icon goal 10 sk 100x100   sdg icon goal 17 sk 100x100

Iné typy aktivít realizované v posledných rokoch zahŕňali:

 • Presídľovanie utečencov: Zabezpečovanie prepravy utečencov z utečeneckých táborov do SR (Evakuačného tranzitného centra v Humennom), zdravotných prehliadok, kultúrnej orientácie, jazykových školení a prepravy utečencov zo SR do krajiny presídlenia – na základe trojstrannej dohody medzi vládou SR, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov a IOM o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku (od r. 2009). Viac informácií.
 • Výskum a budovanie kapacít v oblasti pracovnej migrácie a v oblasti migrácie a zdravia.
 • Projekty na stabilizáciu zraniteľných komunít na východnom Slovensku (v spolupráci s partnerskými MVO).
 • Humanitárne a sociálne programy (v spolupráci s vybranými partnerskými MVO).

V prípade potreby je tiež IOM pripravená a schopná poskytovať služby v krízových situáciách (napr. prírodné katastrofy, konflikty) prostredníctvom svojich misií a úradov v dotknutých krajinách – v roku 2008 IOM Slovensko týmto spôsobom poskytla pomoc vnútorne vysídleným osobám v Gruzínsku v dôsledku konfliktu s Ruskom.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Obálka – Brožúra IOM Slovensko 1996 – 2021

Brožúra IOM Slovensko 1996 – 2021