fbpx

Poslanie IOMiom02

Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech tak migrantom, ako aj spoločnostiam. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie vyvíja IOM spolu so svojimi partnermi v medzinárodnom spoločenstve úsilie s cieľom:

 • napomáhať pri zvládaní narastajúcich operačných výziev v oblasti manažmentu migrácie,
 • zlepšovať pochopenie problematiky migrácie,
 • podporovať sociálny a ekonomický rozvoj prostredníctvom migrácie,
 • presadzovať dobré životné podmienky migrantov a rešpektovanie ich ľudskej dôstojnosti.

Stratégia IOM

 1. Poskytovať bezpečné, spoľahlivé, flexibilné a efektívne služby pre osoby, ktoré potrebujú pomoc v oblasti zahraničnej migrácie.
 2. Podporovať humánny a organizovaný manažment migrácie a dodržiavanie ľudských práv migrantov súlade s medzinárodným právom.
 3. Poskytovať odborné stanoviská, výskumy, technickú asistenciu a operatívnu pomoc štátom, medzivládnym a mimovládnym organizáciám a iným zainteresovaným stranám s cieľom budovať kapacity na národnej úrovni a zároveň podporovať medzinárodnú, regionálnu a bilaterálnu spoluprácu v oblasti migrácie.
 4. Prispievať k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju štátov prostredníctvom výskumu, dialógu, prípravy a implementácie programov v oblasti migrácie s cieľom maximalizovať pozitívne prínosy migrácie.
 5. Podporovať štáty, migrantov a komunity pri riešení otázok nelegálnej migrácie, napr. prostredníctvom skúmania jej príčin, výmeny informácií a presadzovania najlepšej praxe a riešení podporujúcich rozvoj.
 6. Byť primárnym referenčným zdrojom informácií v oblasti migrácie vrátane výskumu; príkladov dobrej praxe; zberu, zjednocovania a zdieľania štatistických údajov.
 7. Podporovať regionálny a globálny dialóg o migrácii, napríklad v rámci Medzinárodného dialógu o migrácii (International Dialogue on Migration) s cieľom posilniť pochopenie príležitostí a výziev, ktoré migrácia prináša, a prispieť k tvorbe efektívnych politík s cieľom reagovať na tieto príležitosti a výzvy, ako aj identifikovať komplexné prístupy a opatrenia na podporu medzinárodnej spolupráce.
 8. Pomáhať štátom pri integrácii migrantov do nového prostredia a spolupracovať s diaspórami migrantov vrátane ich angažovania ako rozvojových partnerov.
 9. V spolupráci s inými agentúrami sa podieľať na koordinovaných humanitárnych programoch a zabezpečovať migračné služby a iné krízové a záchranné opatrenia podľa situácie a potreby jednotlivcov a tak prispievať k ochrane týchto osôb. Hoci IOM nemá právny mandát v oblasti ochrany, aktivity organizácie prispievajú k ochrane ľudských práv a v dôsledku toho k ochrane migrujúcich osôb.
 10. Realizovať programy umožňujúce dobrovoľný návrat a reintegráciu utečencov, presídlených osôb, migrantov a iných osôb, ktoré potrebujú služby v oblasti zahraničnej migrácie, podľa potreby v spolupráci s inými relevantnými medzinárodnými organizáciami a berúc ohľad na potreby a situáciu v miestnych komunitách.
 11. Asistovať štátom pri navrhovaní a realizácii programov v oblasti boja s prevádzačstvom a obchodovaním s ľuďmi, najmä ženami a deťmi, spôsobom, ktorý je v súlade s medzinárodným právom.
 12. Podporovať úsilie štátov v oblasti pracovnej migrácie, najmä pokiaľ ide o krátkodobú migráciu a iné typy cirkulárnej migrácie.