fbpx

Od vypuknutia vojny 24. februára 2022 Migračné informačné centrum IOM poskytlo svoje poradenské služby spolu 12 163 ľuďom. Prečítajte si všetky výsledky v kľúčových programoch a hlavných oblastiach aktivít Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku za rok 2022.

Obsah:

Integrácia migrantov – Migračné informačné centrum IOM (MIC)

Kľúčovým programom IOM v oblasti integrácie migrantov na Slovensku je Migračné informačné centrum (MIC), ktoré sprevádza občanov iných krajín prichádzajúcich na Slovensko od prvého kroku v novej krajine až po kurzy slovenského jazyka, podporu pri získavaní vzdelania či zvyšovaní kvalifikácie alebo pri rekvalifikácii. Už viac ako šestnásť rokov poskytuje bezplatné právne a sociálne poradenstvo, pracovné poradenstvo vrátane pomoci pri hľadaní zamestnania, organizuje kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie s informáciami o rôznych aspektoch života na Slovensku a podporuje komunitný život cudzincov na Slovensku.

Poradenstvo pre cudzincov v SR

MIC v roku 2022 poskytlo v Bratislave a Košiciach 21 327 osobných, telefonických alebo e-mailových konzultácií o pobyte, rodine, zamestnaní, podnikaní, vzdelávaní či občianstve v SR. Počet poskytnutých konzultácií medziročne narástol o vyše 44 %.

Od vypuknutia vojny 24. februára 2022 MIC poskytlo svoje poradenské služby spolu 12 163 ľuďom. V dôsledku vojnového konfliktu bol každý druhý klient/klientka MIC z Ukrajiny.

MIC podporuje cudzincov pri ich začlenení na trh práce na Slovensku. Pomoc pri orientácii na trhu práce, príprave životopisu, príprave na pohovor, komunikácii so zamestnávateľmi, vyhľadávaní pracovných ponúk alebo sprostredkovaní zamestnania využilo 2 040 klientov.

Online asistencia

Ďalšou zo služieb MIC je webová stránka www.mic.iom.sk, ktorá je unikátnym zdrojom právnych a praktických informácií pre cudzincov a cudzinky o dôležitých oblastiach života na Slovensku. Informácie sú dostupné v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. V roku 2022 si tam informácie vyhľadalo 1 054 001 návštevníkov.

V uplynulom roku MIC v reakcii na príchod ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine uskutočnilo nové webináre o oblasti pracovného a rodinného práva. Záznamy z nich sú dostupné na YouTube stránke IOM.

Ďalšie inovatívne aplikácie MIC ponúkajú informácie pre cudzincov z ktorejkoľvek krajiny sveta, ktorí plánujú prísť na Slovensko a chcú zistiť, či na vstup potrebujú víza a aký druh pobytu si vyžaduje štúdium, práca či podnikanie na Slovensku. V roku 2022 služby webovej aplikácie Visa Check využilo 6 740 klientov zo 180 krajín a služby webovej aplikácie Work Permit Check 2 833 klientov.

Kurzy slovenského jazyka pre cudzincov v SR

V roku 2022 MIC otvorilo 106 kurzov slovenského jazyka v Bratislave, Košiciach a ďalších mestách na Slovensku, z toho 54 kurzov pre ľudí z Ukrajiny. Na kurzy sa registrovalo spolu 2 296 ľudí.

Podpora kultúrneho života komunít cudzincov v SR

MIC tiež spolupracovalo s kultúrnymi mediátormi – zástupcami združení a komunít cudzincov na Slovensku. S podporou centra organizujú podujatia, prostredníctvom ktorých podporujú život komunity, pomáhajú krajanom a vytvárajú priestor pre vzájomné porozumenie komunít a väčšinovej spoločnosti. V roku 2022 kultúrni mediátori s podporou MIC zorganizovali 10 komunitných informačných stretnutí pre 329 ľudí.

Migračné informačné centrum IOM – podpora pracovnej mobility a integrácie migrantov

MIC v roku 2022 začalo implementovať aktivity z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sú špecificky zacielené na talenty, vysokokvalifikovaných zahraničných pracovníkov a zahraničných študentov z krajín EÚ a mimo EÚ, ako aj slovenských navrátilcov.

Od júla poskytovalo v rámci aktivít pod Plánom obnovy a odolnosti konzultácie a služby, ktorými prispelo k podpore lákania a udržania talentov v SR. MIC zároveň rozšírilo poradenské služby aj na zamestnávateľov vysokokvalifikovaných zahraničných pracovníkov z krajín EÚ a mimo EÚ, pre ktorých poskytovalo konzultácie a špecializované školenia o zamestnávaní cudzincov.

IOM - Infografika - Služby migrantom pri integrácii na Slovensku, 2006 - december 2022

MIC je poradenské centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Od roku 2006 poskytuje cudzincom služby, ktorými pomáha pri ich sociálnej, ekonomickej a kultúrnej integrácii na Slovensku. Poskytuje im komplexné integračné, sociálne a pracovné poradenstvo, podporuje ich inklúziu na trhu práce, organizuje pre nich otvorené kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie, sprostredkúva im dôležité informácie o živote na Slovensku a podporuje komunitný život cudzincov.

Viac informácií: www.mic.iom.sk.

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza X, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

 logo poo 2022 sk

Aktivity Migračného informačného centra IOM na podporu pracovnej mobility a integrácie migrantov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR sú financované Európskou úniou – NextGenerationEU.
V roku 2022 bol tento program spolufinancovaný zo zdrojov Núdzovej pomoci IOM Ukrajine.

Aj my sme tu doma – vzdelávanie o migrácii

IOM začiatkom roka 2022 vydala inštruktážny materiál Aj my sme tu doma pre pedagógov a lektorov.

Poskytuje im flexibilný a užívateľsky prístupný materiál s podloženými informáciami, aktivitami a odkazmi na ďalšie zdroje, s ktorými dokážu jednoduchou a zaujímavou formou pripraviť a začleniť tému migrácie a integrácie migrantov do vzdelávania.

Zároveň publikovala tri video rozhovory, v ktorých sa influenceri Lužifčák, Sandra @DejepisInak a Bača rozprávajú s mladými ľuďmi z Ukrajiny, Iránu a Pobrežia Slonoviny o ich živote na Slovensku. Cez rozhovory a príbehy diváci aj účastníci vzdelávania zaujímavým spôsobom spoznajú migráciu a cudzincov, ktorí žijú na Slovensku.

V marci 2022 vyškolila odborníkov z jedenástich miest – riaditeľov, učiteľov, sociálnych pedagógov, školských psychológov a ďalších pracovníkov. Školenia sa týkali toho, ako vytvoriť zaujímavé vzdelávanie o migrácii a využiť na to metodický materiál Aj my sme tu doma, fakty o migrácii, video rozhovory s cudzincami a štrnásť aktivít, ktoré pripravila IOM.

Viac informácií: Vzdelávacie materiály IOM o migrácii.

Logo Ministerstvo spravodlivosti SR

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za tento obsah výlučne zodpovedá Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a autori videí a materiálov.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie

V roku 2022 sa s pomocou IOM dobrovoľne vrátilo deväťdesiat štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ zo Slovenska do dvanástich krajín. Väčšina navrátilcov smerovala do Turecka, Uzbekistanu, Gruzínska a Vietnamu.

V súvislosti s vojnou na Ukrajine program poskytol pomoc s návratom deviatim občanom Arménska, Nigérie, Gruzínska, Panamy, Líbye a Zimbabwe.

IOM poskytuje program aj pomoc s reintegráciou, pričom v roku 2022 takúto pomoc po návrate zo Slovenska do krajiny pôvodu poskytla osemnástim navrátilcom z Arménska, Moldavska, Gruzínska, Uzbekistanu, Vietnamu a Zimbabwe.

Asistencia online

IOM na webovej stránke www.avr.iom.sk pre záujemcov o nadviazanie kontaktu online a zjednodušenie komunikácie o službách IOM pri návrate domov otvorila chat box a pridala mapu pomoci s krajinami, v ktorých asistovala pri návrate a po návrate domov..

IOM - Infografika - Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie, 2004 - december 2022

Prečítajte si tiež: Štatistiky programu AVRR od roku 2004.

V programe Asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácii (AVRR) IOM pomáha cudzincom, ktorí nemajú povolenie na pobyt na Slovensku.

Migranti v ňom môžu využiť služby IOM: poradenstvo a prípravu návratu, pomoc pri vybavení náhradných cestovných dokladov, zabezpečenie cestovných lístkov, dočasného ubytovania, stravy, oblečenia a zdravotnej starostlivosti až do dátumu odchodu. Pri návrate IOM asistuje cudzincom pri preprave na Slovensku, na letisku pri odlete a počas prestupov a v prípade potreby aj s dopravou po návrate domov.

Dôležitou súčasťou programu je reintegračná pomoc pre migrantov, ktorú môžu využiť na stabilizovanie svojej situácie a zlepšenie životných podmienok po návrate domov.

Viac informácií: www.avr.iom.sk.

logo isf amif fareb sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Podpora ochrany migrantov – boj proti obchodovaniu s ľuďmi a budovanie kapacít

IOM v roku 2022 prevádzkovala svoju informačnú linku o obchodovaní s ľuďmi a bezpečnom cestovaní. Jej pracovníci a pracovníčky odpovedali na telefonické a e-mailové dopyty o obchodovaní s ľuďmi, na žiadosti o preverenie pracovnej agentúry a informácie o školeniach v prevencii obchodovania s ľuďmi.

IOM v uplynulom roku poskytla recepčnú asistenciu piatim občanom Slovenska, pri ktorých bolo podozrenie na obchodovanie s ľuďmi. V troch prípadoch poskytla reintegračnú pomoc a v ďalších dvoch prípadoch implementácia reintegračnej pomoci ešte prebieha a bude ukončená v roku 2023. IOM odkázala jednu obeť na Slovenskú katolícku charitu, ktorá prevádzkuje program reintegračnej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi.

Podľa reportov IOM Ukrajina je každý druhý/á Ukrajinec/Ukrajinka pripravený/á prijať rizikovú ponuku na prácu a vycestovať za ňou aj do zahraničia. IOM reaguje na potenciálne riziká takejto práce a buduje kapacity pracovníkov v prvej línii, ktorí pomáhajú ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine.

Od marca IOM na 63 tréningoch vyškolila 724 pracovníkov v prevencii obchodovania s ľuďmi a ochrane pred sexuálnym zneužívaním a vykorisťovaní.

IOM vyškolila napríklad zdravotníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru MV SR, Slovenského Červeného kríža, Ministerstva obrany SR, Migračného úradu MV SR, poradenských pracovníkov, tlmočníkov, personál neziskových organizácií, samospráv či zamestnancov štátnej správy, napríklad pracovníkov inšpektorátov práce.

Okrem toho vo svojej informačnej kampani na svojich informačných miestach na hraniciach a v registračných centrách poskytovala základné informácie a distribuovala informačné materiály s dôležitými radami a kontaktmi, na ktoré sa ľudia môžu obrátiť v prípade núdze a podozrenia z obchodovania s ľuďmi..

IOM na Slovensku realizuje rôzne prevenčné aktivity a informačné kampane o obchodovaní s ľuďmi, vzdeláva a posilňuje kapacity odborníkov štátnej správy a pomáhajúcich organizácií v prevencii, identifikácii obetí a starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi. Pripravuje tiež informačné a vzdelávacie materiály pre pedagógov, lektorov, pracovníkov v prevencii a ďalších odborníkov.

Viac informácií:

Aktivity IOM v boji proti obchodovaniu s ľuďmi
www.bezpecnecestovanie.iom.sk

Mobilná aplikácia SAFE Travel & Work Abroad je voľne dostupná v jedenástich jazykových verziách v Google Play a App Store a na webovej stránke www.safe.iom.sk.

V roku 2022 bol tento program spolufinancovaný zo zdrojov Núdzovej pomoci IOM Ukrajine.

Aktivity Európskej migračnej siete (EMN)

Činnosť EMN v roku 2022 reagovala na informačné potreby v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Od jej vypuknutia zbierala údaje o opatreniach členských krajín a reakcii na príchod veľkého počtu ľudí utekajúcich pred vojnou.

Členské krajiny EÚ vrátane Slovenska zmapovali implementáciu smernice o dočasnej ochrane. EMN publikovala svoje Informy, napríklad o tom, ako jednotlivé krajiny zabezpečovali registráciu a vydávanie dokladov či prístup odídencov k zdravotnej starostlivosti, sociálnej podpore, vzdelávaniu, zamestnaniu a ubytovaniu.

Okrem toho aj naďalej poskytovala aktuálne, objektívne a spoľahlivé informácie o migrácii v SR pre tvorcov politík.

Publikačná činnosť EMN

V roku 2022 publikovala Výročnú správu o migrácii a azyle za rok 2021 a sfinalizovala spolu trinásť Informov, vrátane dvoch o opatreniach v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Zodpovedala na šesťdesiatpäť ad-hoc otázok o rôznych aspektoch migrácie a medzinárodnej ochrany.

Spracovala tri štúdie na témy:

  • integrácia žien migrantiek,
  • zaistenie a alternatívy k zaisteniu v medzinárodnej ochrane a návratových konaniach,
  • štátni príslušníci tretích krajín ako obete obchodovania s ľuďmi: zisťovanie, identifikácia a ochrana.

Podujatia EMN

EMN na Slovensku takisto zorganizovala viacero tematických stretnutí s Úradom hraničnej a cudzineckej polície P PZ, Migračným úradom MV SR alebo s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Novinkou boli aktivity určené pre študentov. Okrem viacerých prednášok o migrácii EMN vo viacerých krajinách EÚ vrátane Slovenska uskutočnila aj workshop so svojou vzdelávacou aktivitou Cieľ Európa. Mladí ľudia sa ocitli v roli ministerky, eurokomisára, starostky či zástupcu mimovládnej organizácie a prijímali rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú tvorbu migračných politík a životy troch konkrétnych migrantov a migrantiek.

Na záver roka EMN Slovensko zorganizovala národnú konferenciu Dôstojné pracovné podmienky ako nástroj boja proti modernému otroctvu. Aj takýmito aktivitami podporila začínajúcu národnú diskusiu pri definovaní pracovného vykorisťovania na Slovensku a pri vytvorení a implementácii konceptu a nástrojov proti pracovnému vykorisťovaniu v SR prostredníctvom zdieľania skúseností a dobrej praxe z vybraných krajín vrátane Ukrajiny, ktorá je na Slovensku najčastejšou krajinou pôvodu zahraničných pracovníkov z krajín mimo EÚ.

Európska migračná sieť (European Migration Network – EMN) organizuje pracovné stretnutia a odborné podujatia, vypracúva ad hoc otázky a publikácie, ktorými Európskej únii, jej členským štátom a verejnosti poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a medzinárodnej ochrane. Má národný kontaktný bod v každej členskej krajine EÚ a v Nórsku, Moldavsku a Gruzínsku. Činnosť Národného kontaktného bodu EMN v SR koordinuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Viac informácií: www.emn.sk
Vzdelávací seminár EMN o migrácii: www.emnseminar.sk
Videá z prednášok zo Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii
Podcasty EMN Slovensko: www.emnslovakia.podbean.com

Logá - spolufinancovanie NKB EMN na Slovensku

Aktivity EMN na Slovensku financuje Európska únia a spolufinancuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine

IOM od prvých dní vojny pomáha ľuďom utekajúcim z Ukrajiny na Slovensko – od poradenstva a pomoci pri prvých krokoch v novej krajine, cez pomoc s dočasným ubytovaním, finančnú a materiálnu podporu až po podporu duševného zdravia, ktorá môže pomôcť vyrovnať sa so zažitými situáciami aj novým prostredím.

Pomoc IOM na hraniciach a v centrách

Medzi prichádzajúcimi z Ukrajiny sú zdravotné sestry, študenti, remeselníci, právničky, stavební robotníci, športovci, umelkyne, či lekárky a ľudia mnohých ďalších profesií. V prvých momentoch po ich príchode na Slovensko im na hraničných prechodoch a v asistenčných centrách vo Vyšnom Nemeckom, Ubli, Michalovciach či v Košiciach pomáhajú aj pracovníci a pracovníčky IOM. Do konca roka 2022 poskytli 5 900 ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine okamžitú osobnú pomoc a dôležité informácie o dočasnom útočisku na Slovensku, o tom, ako oň požiadať, s poradenstvom o službách, pobyte, doprave, systéme sociálnej ochrany či zamestnaní na Slovensku.

Dočasné ubytovanie pre ľudí z Ukrajiny

Program podpory bývania IOM v Košiciach poskytuje pomoc ľuďom z Ukrajiny, ponúka ubytovanie, sociálne poradenstvo, psychologickú a sociálnu podporu, právne poradenstvo, pracovnú orientáciu a jazykové kurzy. Od začiatku tohto programu v septembri 2022 IOM pomohla 94 ľuďom.

V Humanitárnom centre v Gabčíkove IOM poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo, materiálnu pomoc, dopravu do okolitých miest a do Bratislavy, podporu duševného zdravia a komunitné aktivity v spolupráci s implementačným partnerom – organizáciou IPčko a všeobecnú podporu utečencom v spolupráci s ďalšími organizáciami, ako sú UNHCR, UNICEF a ich implementačnými partnermi Slovenskou humanitnou radou a organizáciou Mareena.

Vďaka partnerstvu s AirBnB pomohla dočasne ubytovať 475 ľudí v núdzi.

Psychologická a sociálna podpora ľuďom na úteku pred vojnou

„Podpora duševného zdravia je nevyhnutná pre účinné začlenenie ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine do spoločnosti a vysporiadanie sa s traumou. Je dôležité, aby táto pomoc bola systematická, adresná a odborne poskytnutá.“

S týmto cieľom IOM uzavrela partnerstvo s občianskym združením IPčko, ktoré od začiatku vojny poskytuje psychosociálnu pomoc a krízovú intervenciu ľuďom utekajúcim pred vojnou a humanitárnym pracovníkom, dobrovoľníkom, tlmočníkom či záchranárom.

IOM vyškolila viac ako štyridsať psychológov a sociálnych pracovníkov IPčka v téme, ako využívať potenciál komunity pri starostlivosti o duševné zdravie a psychosociálnej podpore v núdzovej situácii.

Od septembra 2022 osem mobilných odborných tímov IPčka a od decembra 12 tímov v regiónoch Slovenska poskytovalo psychologickú prvú pomoc a individuálne a skupinové poradenstvo ľuďom z Ukrajiny. Psychológovia a sociálni pracovníci IPčka ich tiež odkazovali na špecializované služby a organizovali pre nich ďalšie komunitné a vzdelávacie aktivity na podporu duševného zdravia.

V roku 2022 poskytla IOM s partnermi podporu duševného zdravia a psychologickú a sociálnu podporu viac ako 5 000 ľuďom v núdzovej situácii.

Núdzová peňažná pomoc pre občanov Ukrajiny

S cieľom zabezpečiť základné potreby pre najzraniteľnejšiu skupinu vysídlených osôb poskytla IOM na Slovensku peňažnú pomoc na podporu rodinných opatrovateľov dospelých Ukrajincov so zdravotným postihnutím a dospelých Ukrajincov so špecifickými potrebami. V roku 2022 počas šiestich mesiacov poskytla núdzovú peňažnú pomoc 608 zraniteľným domácnostiam.

Materiálna pomoc pre utečencov na Slovensku a pre ľudí na Ukrajine

Po vypuknutí vojny na Ukrajine otvorila IOM v Košiciach sklad s rozlohou 3 500 metrov štvorcových. Ďalší humanitárny sklad s rozlohou 5 814 metrov štvorcových prevádzkuje v Michalovciach.

Oba sklady sú kľúčové pre pravidelné dodávky tisícov ton kriticky dôležitej humanitárnej pomoci na rôzne miesta na Ukrajine. Od marca 2022 prijalo centrum dodávateľského reťazca IOM na Slovensku 675 kamiónov, čo predstavuje 14 175 ton materiálu dodaného na Slovensko z rôznych krajín a skladov. z týchto dodávok IOM odoslala zo Slovenska na Ukrajinu 581 kamiónov, čo sa rovná 12 201 tonám nevyhnutnej pomoci, ktorými pomohla znížiť utrpenie tisícov ľudí na úteku.

IOM tiež poskytuje materiálnu humanitárnu pomoc centrám pomoci, hotspotom, registračným centrám, ubytovacím a iným zariadeniam na Slovensku, ktoré pomáhajú ľuďom zasiahnutých vojnou.

V spolupráci s miestnymi orgánmi a organizáciami na Slovensku IOM distribuovala viac ako 210 kusov zdravotníckeho materiálu, ako sú defibrilátory, pomôcky na chôdzu, resuscitačné edukačné pomôcky, barle, invalidné vozíky a vybavenie izieb pre dojčiace matky s deťmi na hraniciach.

V roku 2022 dodala viac ako 107-tisíc kusov oblečenia a prikrývok, vyše 13 200 hygienických súprav, vyše 6 400 kuchynských súprav a kusov zariadení, takmer 1 300 spotrebičov a kusov nábytku, vyše 19 800 kusov trvanlivých potravín a vôd a ďalších 48-tisíc kusov potrieb a vybavenia, ktoré pokrývajú základné potreby a zlepujú každodenný život tisícov ľudí z Ukrajiny.

Kurzy slovenského jazyka

Znalosť slovenského jazyka výrazne pomáha cudzincom pri ich prvých krokoch na Slovensku. Zvyšuje ich šance nájsť si prácu zodpovedajúcu ich pracovným skúsenostiam a odborným schopnostiam, uľahčuje komunikáciu so slovenskými úradmi a lekármi, pomáha pri začleňovaní detí do škôl a prináša aj ďalšie výhody. Okrem toho sú ekonomicky aktívni a prospešní pre spoločnosť v ich novom domove.

Za týmto účelom IOM rozšírila svoje bezplatné kurzy slovenského jazyka pre občanov Ukrajiny, ktorí získali dočasné útočisko na Slovensku. Od februára 2022 sa v Bratislave, Gabčíkove, Prešove a Košiciach registrovalo na prezenčné a online kurzy slovenského jazyka viac ako 890 ľudí.

Zber údajov a analýza potrieb ľudí na úteku

V krízovej situácii IOM zbiera a analyzuje údaje o mobilite, oblastiach, v ktorých sú zraniteľní, zámeroch a potrebách vysídlených a migrujúcich ľudí. Údaje prispievajú k tomu, aby pomoc reagovala na potreby postihnutej populácie. Od začiatku vojny na Ukrajine tím IOM Slovensko zhromažďoval údaje prostredníctvom svojho oficiálneho mechanizmu Displacement Tracking Matrix (DTM) na hraničných priechodoch vo Vyšnom Nemeckom, Ubli, Veľkých Slemenciach, v registračných strediskách v Michalovciach a Humennom, ako aj v hotspote v Košiciach.

V roku 2022 IOM Slovensko zozbierala údaje z 1 935 rozhovorov s utečencami z Ukrajiny a občanmi krajín mimo EÚ prichádzajúcich na Slovensko a 697 rozhovorov s ľuďmi smerujúcimi zo Slovenska na Ukrajinu.

Všetky správy DTM vypracované IOM Slovensko nájdete na https://dtm.iom.int/slovakia.

Od prvých dní ruskej invázie na Ukrajinu IOM poskytuje občanom Ukrajiny prichádzajúcich na Slovensko pomoc, ktorá zahŕňa priamu pomoc na hraničných priechodoch a v špecializovaných centrách, krátkodobé a strednodobé ubytovanie, prístup k potravinám, psychologickú a sociálnu podporu a materiálnu pomoc. Okrem toho dospelí občania Ukrajiny so zdravotným postihnutím a špecifickými potrebami na Slovensku využili šesťmesačnú peňažnú pomoc.

Migračné informačné centrum IOM poskytuje ukrajinským občanom právne, sociálne a pracovné poradenstvo, kurzy slovenského jazyka a ďalšiu pomoc, ktorými podpouje ich sociálnu a ekonomickú inklúziu.

IOM zvyšuje povedomie a buduje kapacity pracovníkov prvého kontaktu a ďalších odborníkov v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a prevencii sexuálneho vykorisťovania a zneužívania.

Viac informácií: www.iom.sk/ukrajina

Pomoc IOM Slovensko ľuďom z Ukrajiny v roku 2022 finančne podporili: Úrad pre obyvateľstvo, utečencov a migráciu Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov (U.S. Department of State Bureau of Population, Refugees, and Migration), Airbnb, Rozvojová banka Rady Európy (Council of Europe Development Bank), Francúzsko, Spolkové ministerstvo zahraničných vecí Nemecka (German Federal Foreign Office), vláda Japonska (Government of Japan), vláda Kórejskej republiky (Government of the Republic of Korea), Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva (Norwegian Ministry of Foreign Affairs), Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu (Swiss Agency for Development and Cooperation), Švajčiarsko-európsky fond rýchlej reakcie (Swiss-Europe Rapid Response Fund) a vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

logo us flag

 

logo airbnb horiz web

 

logo ceb mrf web

 

logo republique france web

 

logo gffo web

 

logo japan web

 

logo ro korea flag

 

logo norway web

 

logo swiss sdc web

 

logo swiss sem web

 

logo ukaid web