fbpx

IOM Slovensko v roku 2021 vyškolila ďalších 56 odborníkov v prevencii obchodovania s ľuďmi, vypracovala pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Schému pracovnej mobility pre SR, vytvorila novú sériu podcastov a Migračné informačné centrum IOM poskytlo o vyše 1 000 konzultácií viac ako v roku 2020. Prečítajte si ďalšie výsledky IOM na Slovensku.

Integrácia migrantov – Migračné informačné centrum IOM (MIC)

MIC v roku 2021 poskytlo v Bratislave a Košiciach 14 660 osobných, telefonických alebo e-mailových konzultácií o pobyte, rodine, zamestnaní, podnikaní, vzdelávaní či občianstve v SR. Počet poskytnutých konzultácií medziročne narástol o vyše 1 000.

Poradenské služby MIC celkovo využilo 7 572 klientov, ktorí pochádzali najmä z Ukrajiny, Ruskej federácie, Srbska, Indie, USA a Iránu.

„MIC v roku 2021 aj pre pokračujúcu pandémiu využívalo formy, ktoré klientom umožňovali získať poradenstvo a ďalšie služby aj na diaľku cez info linku 0850 211 478 a mailové konzultácie. Webovú stránku www.mic.iom.sk mesačne navštívilo vyše 55 000 ľudí. Výučba slovenského jazyka pre cudzincov prebiehala aj tento rok v online priestore. Pre záujemcov naďalej organizujeme informačné webináre a pripravujeme užitočné video návody,“ vysvetľuje Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM na Slovensku.

Webová stránka MIC www.mic.iom.sk je unikátnym zdrojom právnych a praktických informácií pre cudzincov o dôležitých oblastiach života na Slovensku. Informácie sú dostupné v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. V roku 2021 si informácie na webovej stránke MIC vyhľadalo rekordných 678 974 návštevníkov a stránka zaznamenala 1 713 226 zobrazení.

MIC prináša na svojej stránke aktuálne informácie o opatreniach SR proti šíreniu Covid-19 a o vplyve týchto opatrení na pobyt, prácu a ďalšie oblasti života cudzincov na Slovensku. Informácie sú dostupné v angličtine, ruštine a slovenčine.

Aj v roku 2021 MIC reagovalo na záujem o online webináre, na ktorých informovalo a odpovedalo na otázky o rodinných dávkach, o ktoré môžu požiadať cudzinci, o zlúčení rodiny a vzdelávaní detí cudzincov na Slovensku či o legislatíve, právach a povinnostiach pri zamestnaní sa cudzincov na Slovensku.

V roku 2021 služby webovej aplikácie Visa Check využilo 4 854 klientov zo 152 krajín a a služby webovej aplikácie Work Permit Check 2 291 klientov. Inovatívne aplikácie MIC ponúkajú informácie pre cudzincov z ktorejkoľvek krajiny sveta, ktorí chcú prísť na Slovensko a chcú zistiť, či potrebujú víza na vstup do SR a aký druh pobytu si vyžaduje štúdium, práca či podnikanie na Slovensku.

Jeden z najväčších záujmov klientov a verejnosti zaznamenali nové video návody, ako požiadať o prechodný pobyt za účelom zamestnania a ako požiadať o PCR test pri symptómoch choroby, po kontakte s pozitívnou osobou či pri vstupe na Slovensko.

MIC podporuje cudzincov pri ich začlenení na trh práce na Slovensku. 565 klientov využilo pomoc pri orientácii na trhu práce, príprave životopisu, príprave na pohovor, komunikácii so zamestnávateľmi, pri vyhľadávaní pracovných ponúk alebo sprostredkovaní zamestnania. Ďalší 38 klienti získali finančnú podporu MIC na rekvalifikačné kurzy, ktorá zvýši ich šance uplatniť sa na trhu práce.

Centrum aj v roku 2021 pokračovalo v poradenstve pre maloletých bez sprievodu (MBS) v centrách pre rodiny s deťmi (CDR). Celkovo poskytlo 152 osobám služby, ktoré zahŕňali najmä kurzy slovenského jazyka, individuálne právne poradenstvo a zapojenie kultúrneho mediátora MIC do integračných opatrení a sociálnej a kultúrnej orientácie pre MBS.

MIC aj v roku 2021 organizovalo bezplatné otvorené kurzy slovenského jazyka pre cudzincov, ktoré v Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici a Medzilaborciach navštívilo 1 309 osôb. Na kurzoch sociálnej a kultúrnej orientácie, ktoré pomáhajú cudzincom orientovať sa v dôležitých oblastiach života na Slovensku, sa zúčastnilo 923 osôb.

Centrum spolupracuje so šiestimi kultúrnymi mediátormi – zástupcami združení a komunít cudzincov na Slovensku, s ktorými v roku 2020 uskutočnilo šesť stretnutí Welcoming Slovakia pre viac než 124 účastníkov. Na stretnutiach cudzinci získavajú praktické a užitočné informácie o živote na Slovensku.

Novinkou roku 2021 je aj nová séria podcastov Aj my sme tu doma, ktoré si môžete vypočuť na stránke Podcasty IOM Slovensko. V podcastoch môžete spoznať rôzne krajiny sveta priamo od ľudí, ktorí sa v nich narodili, vyrastali a neskôr sa rozhodli žiť na Slovensku. Pre pedagogických pracovníkov IOM Slovensko vytvorila odporúčania na aktivity s podcastmi, ktoré môžu využiť napríklad v globálnom vzdelávaní študentov stredných škôl.

15 rokov Migračného informačného centra IOM

Od apríla 2006 za 15 rokov svojej činnosti Migračné informačné centrum IOM pomohlo už vyše 53-tisíc cudzincom. Viac informácií.

IOM - Infografika - Služby migrantom pri integrácii na Slovensku, 2006 - december 2021

MIC je poradenské centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Od roku 2006 poskytuje cudzincom služby, ktorými pomáha pri ich sociálnej, ekonomickej a kultúrnej integrácii na Slovensku. Poskytuje im komplexné integračné, sociálne a pracovné poradenstvo, podporuje ich inklúziu na trh práce, organizuje pre nich otvorené kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie, a sprostredkúva im dôležité informácie o živote na Slovensku a podporuje komunitný život cudzincov.

Viac informácií: www.mic.iom.sk.

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza X, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie

V roku 2021 sa s pomocou IOM dobrovoľne vrátilo deväť cudzincov zo Slovenska do šiestich krajín.

Navrátilci smerovali do Srbska (3), do Turecka (2) a po jednom do Číny, Moldavska, Nigérie a na Ukrajinu.

IOM poskytla reintegračnú pomoc na zabezpečenie základných životných potrieb a živobytia po návrate domov 28 jednotlivcom a rodinám v dvoch krajinách – v Srbsku a na Ukrajine. Migranti využili pomoc najmä na zabezpečenie dočasného ubytovania, rekonštrukciu príbytkov, zdravotnú pomoc a na kombináciu viacerých druhov pomoci.

IOM - Infografika - Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie, 2004 - december 2021

Prečítajte si tiež: Štatistiky programu AVRR od roku 2004.

V programe Asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácii (AVRR) IOM pomáha cudzincom, ktorí nemajú povolenie na pobyt na Slovensku a ktorí tu nemôžu alebo nechcú ostať.

Migranti môžu v programe AVRR využiť rôzne služby IOM: poradenstvo a prípravu návratu, pomoc pri vybavení náhradných cestovných dokladov, zabezpečenie cestovných lístkov, dočasného ubytovania, stravy, oblečenia a zdravotnej starostlivosti až do dátumu odchodu. Pri návrate IOM asistuje cudzincom pri preprave na Slovensku, na letisku pri odlete a počas prestupov a v prípade potreby aj s dopravou po návrate domov.

Dôležitou súčasťou programu je reintegračná pomoc pre migrantov, ktorú môžu využiť na stabilizovanie svojej situácie a zlepšenie životných podmienok po návrate domov.

Viac informácií: www.avr.iom.sk.

logo isf amif fareb sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

IOM v roku 2021 prevádzkovala svoju informačnú linku o obchodovaní s ľuďmi a bezpečnom cestovaní. Jej pracovníci odpovedali na telefonické a e-mailové dopyty o obchodovaní s ľuďmi, na žiadosti o preverenie pracovnej agentúry a na žiadosti o informácie o školeniach v prevencii obchodovania s ľuďmi.

Obete referovala IOM na Slovenskú katolícku charitu, ktorá prevádzkuje program reintegračnej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. V jednom prípade IOM referovala potenciálnu obeť na Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MVSR.

V koordinácii so Slovenskou katolíckou charitou IOM začala s poskytovaním reintegračnej pomoci dvom obetiam obchodovania s ľuďmi po návrate na Slovensko. V reintegračnej pomoci obetiam bude IOM pokračovať aj v roku 2022.

V spolupráci s organizáciami La Strada v Českej Republike a Poľsku zorganizovala IOM Slovensko v januári okrúhly stôl expertov zo Slovenska, Belgicka, Česka, Poľska a Spojeného kráľovstva (UK) pre pracovníkov v oblasti prevencie a boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Predmetom okrúhleho stolu boli témy, ako zodpovedne nakupovať potraviny a oblečenie, aby sme predchádzali vykorisťovaniu pracovníkov v týchto odvetviach v zahraničí a ako ovplyvní vystúpenie UK z Európskej únie boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

V septembri 2021 v Bratislave a Piešťanoch IOM vyškolila v prevencii obchodovania s ľuďmi ďalších 56 odborníkov, ktorí pracujú s ohrozenými skupinami obyvateľstva.

Vyškolení odborníci vedia oboznámiť jednotlivcov i skupiny o rizikách obchodovania s ľuďmi, ako sa im vyhnúť a čo robiť v krízovej situácii. Tréningy IOM obohatili účastníkov o aktuálne trendy v obchodovaní s ľuďmi, o tému zodpovedného nakupovania a o nové metódy vzdelávania o obchodovaní s ľuďmi s využitím interaktívnych aktivít a mobilnej aplikácie SAFE Travel & Work Abroad.

IOM v roku 2021 vydala aktualizovaný tréningový manuál Prevencia obchodovania s ľuďmi. V marci aktualizovala mobilnú aplikáciu SAFE Travel & Work Abroad o nové informácie, ktoré súvisia s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie. Rozšírila tiež počet jazykov aplikácie o štyri ďalšie verzie. Aplikácia je tak voľne dostupná v jedenástich jazykových verziách v Google Play a App Store a na webovej stránke www.safe.iom.sk.

V lete IOM aktualizovala tiež tipy a aktivity pre odborníkov, ako využiť aplikáciu SAFE Travel & Work Abroad vo vzdelávaní mladých ľudí o obchodovaní s ľuďmi a ako ich informovať o bezpečnom cestovaní..

IOM na Slovensku realizuje rôzne prevenčné aktivity a informačné kampane o obchodovaní s ľuďmi, vzdeláva a posilňuje kapacity odborníkov štátnej správy a pomáhajúcich organizácií v prevencii, identifikácii obetí a starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi. IOM pripravuje tiež informačné a vzdelávacie materiály pre pedagógov, lektorov, preventistov a ďalších odborníkov.

Viac informácií:

Aktivity IOM v boji proti obchodovaniu s ľuďmi
www.bezpecnecestovanie.iom.sk

Mobilná aplikácia SAFE Travel & Work Abroad je voľne dostupná v siedmich jazykových verziách – slovenskej, anglickej, českej, poľskej, maďarskej, nemeckej a francúzskej – v Google Play a App Store a na webovej stránke www.safe.iom.sk.

logo visegrad fund blue

Tréningy, aktualizáciu mobilnej aplikácie SAFE, aktualizáciu návodu na využitie aplikácie a okrúhly stôl expertov uskutočnila IOM Slovensko v rámci regionálneho projektu SAFE Work and Travel – Prevention of Trafficking in Human Beings in SK, CZ and PL, ktorý finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond.

Aktivity Európskej migračnej siete (EMN)

V roku 2021 EMN v SR publikovala Výročnú správu o migrácii a azyle v SR za rok 2020 a pripravila výstupy za SR, ktoré boli súčasťou súhrnných správ EMN:

EMN v roku 2021 pracovala na ďalších štúdiách, ktoré budú spracované do súhrnných správ a ich publikovanie je plánované v roku 2022:

  • Zaistenie a alternatívy k zaisteniu v procese medzinárodnej ochrany a návratov
  • Obete obchodovania s ľuďmi z krajín mimo EÚ: zisťovanie, identifikácia a ochrana
  • Integrácia žien-migrantiek

EMN v roku 2021 doplnila 28 odborných výrazov do Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu (EMN Asylum and Migration Glossary), ktorý je dostupný aj na webovej stránke Európskej komisie a ako bezplatná mobilná aplikácia.

EMN na Slovensku zorganizovala v roku 2021 dve odborné stretnutia k téme starostlivosti a ochrany maloletých bez sprievodu na Slovensku.

V júni 2021 EMN a migračný úrad MV SR v spolupráci so zastúpením Európskej komisie v SR zorganizovali online diskusiu odborníkov Utečenci medzi nami – Ako to funguje na Slovensku? o globálnych výzvach migrácie, o utečencoch a poskytovaní medzinárodnej ochrany v Slovenskej republike.

V auguste 2021 uskutočnila EMN už svoj 8. ročník vzdelávacieho seminára o migrácii: Migrácia v multilaterálnom svete. Počas troch dní vo virtuálnom štúdiu sa odborníci z 15 krajín pre vyše 120 účastníkov z 25 krajín venovali témam, ako pandémia ovplyvnila migráciu, aká je úloha multilateralizmu pri riadení migrácie, ako sa žije v utečeneckých táboroch v Grécku, aká je migračná situácia v Afganistane či aké sú možnosti legálnej migrácie a pracovnej mobility do EÚ. Prednášky si môžete vypočuť ako podcasty na stránke EMN Slovakia Podcasts.

V roku 2021 EMN v SR odpovedala na 72 ad hoc otázok a za Slovensko položila jednu ad hoc otázku. Cez tento celoeurópsky systém EMN si štáty EÚ a Nórsko vymieňajú informácie potrebné na prípravu politík, legislatívy a strategických dokumentov v oblasti migrácie a azylu.

Na základe odpovedí na ad hoc otázky aj so vstupmi za SR pripravila EMN v roku 2021 nasledujúce Informy o rôznych témach migrácie:

Európska migračná sieť (European Migration Network – EMN) organizuje pracovné stretnutia a odborné podujatia, vypracúva ad hoc otázky a publikácie, ktorými Európskej únii, jej členským štátom a verejnosti poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a medzinárodnej ochrane. EMN má v každom členskom štáte EÚ a v Nórsku, Moldavsku a Gruzínsku národný kontaktný bod. Činnosť Národného kontaktného bodu EMN v SR koordinuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Viac informácií: www.emn.sk.

Aktivity EMN na Slovensku financuje Európska únia z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a spolufinancuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Logá - spolufinancovanie NKB EMN na Slovensku

Schéma pracovnej mobility pre SR

IOM Slovensko v spolupráci s Európskou komisiou vypracovala pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Schému pracovnej mobility pre SR (ďalej Schéma). Jej cieľom je zefektívniť zamestnávanie štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ a EHP na Slovensku najmä v zamestnaniach s nedostatkom pracovnej sily.

V rámci prípravy Schémy IOM uskutočnila online prieskum o pracovnej mobilite na Slovensku a vypracovala ďalšie podporné výstupy, ktoré majú uľahčiť prípadnú implementáciu navrhovaných opatrení v Schéme a poskytnúť dodatočné informácie pre tvorcov a implementátorov politík pracovnej mobility:


Vlajka EÚ

Projekt Technická podpora pri príprave Schémy pracovnej mobility pre Slovenskú republiku financovala Európska únia prostredníctvom Programu na podporu štrukturálnych reforiem. Projekt v rokoch 2020 a 2021 implementovala IOM v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem (GR REFORM).

Podpora pre občanov UK na Slovensku

IOM od januára do konca júna 2021 poskytovala poradenstvo a praktickú pomoc občanom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (UK) a ich rodinných príslušníkom pri zabezpečení pobytových práv a poradenstvo o zmenách v práci, podnikaní, štúdiu a ďalších oblastiach života na Slovensku v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

IOM poskytla klientom 783 emailových alebo telefonických konzultácií. Poradenské služby IOM v tomto programe využilo 229 občanov UK alebo ich rodinných príslušníkov.

Okrem konzultácií IOM uskutočnila tri online informačné stretnutia, ďalej pripravila letáky a distribúciu pohľadníc s najdôležitejšími informáciami pre občanov UK na Slovensku.

Všetky potrebné informácie boli verejne dostupné a aktualizované v anglickom jazyku na webovej stránke www.uknationals.iom.sk. Stránka v tomto období zaznamenala 13 513 návštev.

Klienti využívali predovšetkým podporu pri registrácii ich pobytu na Slovensku, pri výmene svojich pobytových preukazov a pri zhromažďovaní dokladov na zabezpečenie svojho pobytového statusu na Slovensku. Komplexná pomoc IOM pri zabezpečení pobytových práv na Slovensku zahŕňala aj osobnú asistenciu klientom na oddeleniach cudzineckej polície.

Program finančne podporuje vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska prostredníctvom UK Nationals Support Fund.

Školenia a poradenstvo o zamestnávaní cudzincov na Slovensku

Aj v roku 2021 IOM viedla školenia a poskytovala poradenstvo tým zamestnávateľom, ktorí mali záujem dozvedieť sa, ako krok za krokom zamestnať na Slovensku cudzincov z krajín EÚ a krajín mimo EÚ, študentov či sezónnych pracovníkov.

V januári – decembri sa na týchto školeniach zúčastnilo 24 pracovníkov z 19 firiem a rôznych inštitúcií.

Okrem školení IOM poskytovala aj osobné konzultácie o zamestnávaní cudzincov na Slovensku, ktoré boli klientom šité na mieru a detailne sa venovali konkrétnym prípadom a špecifikám každého zamestnávateľa.